Arhivi, 1998, št. 1-2

Glasilo Arhivskega društva in arhivov Slovenije

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1998
Založnik(i): Arhivsko društvo Slovenije, Ljubljana
Soavtor(ji): Matevž Košir (gl. in odg. ur.), Niko Hudelja (prev. nem.), Katarina Kobilica (prev. ang.), Irena Avsenik-Nabergoj (lekt.)
Posamezni prispevki:
 • Jože Žontar: Sto let provenienčnega načela - petdeset let Mednarodnega arhivskega sveta
 • Brane Kozina: Republiški upravni organi 1963-1974
 • Natalija Glažar: Javnopravni - zasebnopravni interesi v arhivu
 • Saša Serše: Način odlaganja spisov pri upravnih in avtonomnih organih na deželni in lokalni ravni v drugi polovici devetnajstega stoletja
 • Jelka Melik: Odvetništvo v Sloveniji 1918-1941
 • Martin Modrušan: Navodila za pripravo arhivskega gradiva za mikrofilmanje
 • Boris Golec: Slovenica s konca 18. stoletja v župnijskem arhivu Vipava
 • Donatella Porcedda Mitidieri: Starejši fond goriških deželnih stanov
 • Aleksandra Martina Tassin: Druga registratura arhiva goriških deželnih stanov
 • Andrej Zadnikar: Vodni znak na papirju do leta 1800
 • Andrej Zadnikar: Osebni fond Franza Stuchlika, kaplana ljubljanske komende nemškega viteškega reda
 • Mirjana Kontestabile Rovis: Arhivsko gradivo o bratovščinah v Pokrajinskem arhivu Koper
 • Mateja Jeraj: Arhivsko gradivo republiške organizacije Socialistične zveze delovnega ljudstva Slovenije 1945-1990
 • Hedvika Zdovc: Statistično poročilo okrajnega urada Sevnica za prehodno študijo zavarovanja proti toči
 • Tatjana Dekleva: Ruski profesorji na pravni fakulteti v Ljubljani 1918-1945
 • Anne Cartier-Bresson / Bertrand Lavédrine / Bernard Marbot: Razstavljanje fotografij
 • Nataša Golob: Pogovor s prof. Christopherjem Clarksonom
 • Marijan Gerdej: 18. posvetovanje Arhivskega društva Slovenije, Gozd Martuljek, 7. - 9. oktober 1998
 • Vesna Gotovina: Posvetovanje arhivskega društva Hrvaške, Opatija, 14. - 17. oktober 1998
 • Milica Trebše Štolfa: Poročilo o udeležbi na Kongresu združenj s področja družboslovja in humanističnih ved, Ottawa, 23. maj do 6. junij 1998
 • Alberto Pucer: Stodvajset let piranskega arhiva
 • Vladimir Žumer: Ob stoletnici Zgodovinskega arhiva Ljubljana
 • Stane Okoliš: Sto let od ustanovitve Slovenskega šolskega muzeja in njegov arhivski oddelek
 • Jožef Školč: Govor ministra g. Jožefa Školča ob praznovanju tidesetletnice Slovenskega filmskega arhiva
 • Lojz Tršan: Trideset let Slovenskega filmskega arhiva 1968-1998
 • Zdenka Semlič Rajh: XXXIII. mednarodna konferenca Okrogle mize arhivov, Stockholm, 7. - 12. september 1998
 • Vladimir Kološa: IV. mednarodna arhivska konferenca "Colloquia Jerzy Skowronek dedicata" in podpis Sporazuma o sodelovanju med Generalno direkcijo državnih arhivov Republike Poljske in Arhivom Republike Slovenije
 • Lucija Planinc: Seminar o varovanju in hrambi arhivskega gradiva, Open Society Archives, Budimpešta, julij 1998
 • Suzana Felicijan Bratož: Izobraževanje na marburški arhivski šoli, 1.-3. julij 1998
 • Janez Pirc: Obisk državnega centralnega rudarskega arhiva v Banski Štiavnici na Slovaškem, 7. - 11. september 1998
 • Gašper Šmid: Simpozij o Petru Pavlu Glavarju, Rim, 7. - 12. september 1998
 • Vladimir Drobnjak: Vtisi z mednarodnega simpozija "Archivists and the millenium"
 • Milica Trebše Štolfa: Evidentiranje arhivskega gradiva v National Archives and Records Administration (NARA) v Washingtonu, D. C., 1. - 13. junij 1998
 • Kristina Šamperl Purg: Odprtje stare samostanske knjižnice in predstavitev prispevkov za kroniko - 13. aprila 1998 v Piranu
 • Žarko Štrumbl: Simpozij "Arhivi, knjižnice, muzeji", Poreč, 16. - 18. november 1998
 • Drago Trpin: Božo Otorepec, Dragan Matić: Izbrane listine Zgodovinskega arhiva Ljubljana (1320-1782), ZAL - Gradivo in razprave št. 19, Ljubljana 1998
 • Vladimir Simič: Jože Žontar: Struktura uprave in sodstva na Slovenskem od srede 18. stoletja do leta 1848, Ljubljana 1998, 265 strani
 • Igor Košir: Ivan Nemanič - Filmsko gradivo Slovenskega arhiva pri Arhivu Republike Slovenije, 2. doplnjena izdaja, ARS 1998, 575 strani
 • Igor Košir: Četrti zvezek inventarja filmskega gradiva Arhiva Republike Slovenije, pripravil Ivan Nemanič, ARS Inventarji, 1998, 298 strani
 • Vladimir Kološa: Slovenski film in njegovo varovanje. 30 let Slovenskega filmskega arhiva pri Arhivu Republike Slovenije, Ljubljana 1998, 128 strani
 • Bojana Aristovnik: Mag. Milko Mikola, Notranji sovražniki v dokumentih okrajnih partijskih komitejev z območja Zgodovinskega arhiva v Celju, Zgodovinski arhiv v Celju, Mali tiski 3, Celje 1998, 61 strani
 • Aleksandra Pavšič Milost: Vlasta Tul, 50 let Glasbene šole Vinka Vodopivca Ajdovščina. Izdala in založila Glasbena šola Vinka Vodopivca Ajdovščina v sodelovanju s Pokrajinskim arhivom v Novi Gorici, Ajdovščina 1998, 68 strani
 • Metka Nusdorfer Vuksanović: Pavel Plesničar, Ajdovščina, Pogled v njeno preteklost, Komentirana objava zgodovine Ajdovščine in Šturij, za objavo pripravila Ivanka Uršič, Pokrajinski arhiv v Novi Gorici, Nova Gorica 1997, naklada 500 izvodov, 184 strani
 • Nada Jurkovič: Mitteilungen des Steiermärkischen Landesarchivs, Folge 47, Graz 1997
 • Vlasta Tul: Vjesnik državnog arhiva u Rijeci, zvezek XXXIX, Reka, december 1997, 572 strani
 • Darinka Drnovšek: Arhivski vjesnik, letnik 40/1997, Zagreb 1997
 • Zdenka Bonin: Rassegna degli Archivi di stato, letnik LVI, Rim, 1996, zvezek 1-3
 • Sonja Anžič: Der Archivar, Mitteilungsblatt für deutsches Archivwesen, letnik 50, leto 1997, zvezek 1, 2, 4
 • Zdenka Bonin: Življenje v Kopru v času beneške nadoblasti, razstava Pokrajinskega arhiva Koper
 • Mira Hodnik: Razstava "Sto let Zgodovinskega arhiva Ljubljana"
 • Kristina Šamperl Purg: Janez Puh - človek, izumitelj, tovarnar
 • Ernesta Drole: Na Solkanskem polju je raslo mesto, razstava Pokrajinskega arhiva v Novi Gorici
 • Sonja Anžič: Slovenski šolski muzej, Od mature do mature, Razstavni katalog št. 62, Ljubljana 1998, 205 strani
 • Barbara Pešak Mikec: Cirkus v Ljubljani do 1. svetovne vojne. Razstava Zgodovinskega arhiva Ljubljana
 • Kristina Šamperl Purg: Mentorju prof. Antonu Klasincu, "nesojenemu arhivskemu svetniku" ob 90. obletnici rojstva
 • Peter Pavel Klasinc: Antoša Leskovec - sedemdesetletnik
 • Leopold Mikec Avberšek: Bibliografija Antoše Leskovca ob 70-letnici
 • Nove pridobitve arhivov, New achievements of archives
 • Bibliografija arhivskih delavcev v letu 1997, Bibliography of archival workers