Razprave in gradivo, 2004, št. 44

Revija za narodnostna vprašanja

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2004
Založnik(i): Inštitut za narodnostna vprašanja, Ljubljana
Soavtor(ji): Boris Jesih (odg. ur.), Matija Žagar (gl. ur.), Meta Gostinčar Cerar (prev.), Jana Kranjec Menaše (prev.), Matjaž Klemenčič (prev.), Irena Destovnik (lekt.)
Posamezni prispevki:
 • Vladimir Klemenčič: Ob 30-letnici Slovenskega raziskovalnega inštituta v Trstu
 • Bojan Brezigar: Jezikovna raznolikost, manjšinski jeziki in manjšine v novi ustavni pogodbi Evropske unije
 • Marija Jurić Pahor: Neizgubljivi čas: travma fašizma in nacionalsocializma v luči nuje po "obdobju latence" in transgeneracijske transmisije
 • Sonja Novak Lukanovič: Stališča do jezikovne raznolikosti na narodnostno mešanih območjih v Sloveniji
 • Jørgen Kühl: National minorities and cross-border cooperation between Denmark and Germany
 • Sara Brezigar: Politike promocije manjšinskih jezikov: primer pridobivanja znanja slovenskega jezika na Tržaškem in Goriškem
 • Klaus-Jürgen Hermanik: Majhne avtohtone etnične skupine in večkulturni model civilne družbe, Trije primeri s področja Alp, Donave in Jadrana
 • Charles Ingrao: Razumevanje etničnih konfliktov v Srednji Evropi
 • Matjaž Klemenčič / Jernej Zupančič: Primerjava družbenega in prostorskega razvoja madžarske in italijanske manjšine v Sloveniji, na Hrvaškem in v Srbiji v obdobju po razpadu Jugoslavije
 • Irena Rošer: Kraj bivanja in socialna struktura Slovencev v Bosni in Hercegovini po podatkih ljudskega štetja iz let 1921 in 1948
 • Avguštin Malle / Valentin Sima: Odvzem premoženja, vrnitev in odškodnina na primeru pripadnikov slovenske manjšine, njihovih zvez in organizacij, Vermögensentzug, Rückstellung und Entschädigung am Beispiel von Angehörigen der slowenischen Minderheit, ihrer Verbände und Organisationen
 • Avguštin Malle: Julia Prikoszovits: Volksgruppenförderung in Österreich. Ein mittel zum zweck? Eine Normative und empirische exploration/ Podpiranje narodnih skupnosti v Avstriji. Sredstva za dosego namena? Normativna in empirična eksploracija, Dipl. delo, Dunaj 2003, 105 str. s prilogami
 • Milan Pahor: Fašizem in zatiranje manjšin/Il fascismo e il martirio delle minoranze, Odbor za proslavo bazoviških junakov pri Narodni in študijski knjižnici; Založništvo tržaškega tiska; Založba Mladika, Trst, 2004
 • Milica Kacin Wohinz: Predstavitev dokumenta gibanja Giustizia e libertà: Il fascismo e il martirio delle minoranze / Fašizem in zatiranje manjšin, izdanega v Parizu 1933 in v Trstu 2004, Ljubljana, Slovenska matica, 6. december 2004
 • Predlog novega statuta avtonomne dežele Furlanije Julijske krajine : za moderno večkulturno in večjezično deželo, spoštljivo do preteklosti, uzrto v prihodnost : per una regione multiculturale e multilinguistica moderna, rispettosa del passato e rivolta c