Kronika, 2006, št. 1

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2006
Založnik(i): Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana
Soavtor(ji): Miha Preinfalk (odg. ur.), Cvetka Puncer (prev. ang.), Niko Hudelja (prev. nem.), Chiara Comandi (prev. it.), Darija Mavrič (prev. it.), Neva Makuc (prev. it.)
Posamezni prispevki:
 • Neva Makuc: De restitutione patriae čedajskega zgodovinopisca Nicola Canussia, De restitutione patriae of the Čedad Historian Nicolo Canussio
 • Daša Pahor: Gotska tradicija v arhitekturi na območju Polhograjskega hribovja
 • Igor Weigl: Ljubljanska palača knezov Auerspergov
 • Filip Čuček: Nekaj drobcev k zgodovini dupleškega območja od srede 18. stoletja do konca prve svetovne vojne (s posebnim poudarkom na časopisu Slovenski gospodar), Some Fragments to the History of the Duplek District from the Middle of the 18th Century to the End of World War I (with Special Emphasis on the Newspaper Slovenski gospodar)
 • Ana Lavrič: Sv. Janez Nepomuk, varuh dobrega imena in zaščitnik pred zlobnimi jeziki. Pridiga na god sv. Janeza Nepomuka leta 1813 v Ljubljani, St. John Nepomucene, Guardian of Reputation and Patron Before Wicked Tongues Sermon on Name Day of st. John Nepomucene in 1813 in Ljubljana
 • Zdenka Bonin: Kataster koprskih solin leta 1847, The Cadastral Register of the Koper Salt Works in the Year 1847
 • Miha Preinfalk: Družina Roschütz - baroni, ki to niso bili, The Roschütz Family - Barons Who They were not
 • Liubina Debeni Soravito: Konrad Rubbia, gozdarski inženir, Konrad Rubbia, a Forestry Engineer
 • Tatjana Hojan: Akademija, ljudsko izobraževalno društvo (1904-1934), The Academy, People’s Educational Society (1904–1934)
 • Jože Žontar: Profesorju Vojetu ob življenjskem jubileju
 • Janez J. Švajncer: Bogdana Marinac: V modrem in belem. Mornariške uniforme iz zbirke Pomorskega muzeja * Sergej Mašera". Piran : Pomorski muzej "Sergej Mašera" Piran, 2003, 119 strani.
 • Matjaž Bizjak: Danijela Juričić Čargo, Lilijana Žnidaršič Goleč: Vodnik po urbarjih Arhiva Republike Slovenije. Zvezek 1: Urbarji v Zbirki urbarjev in fondih zemljiških gospostev. Ljubljana : Arhiv Republike Slovenije, 2005, 328 strani.
 • Tita Porenta: Alenka Černelič Krošelj (ur.): Šolstvo in mesto Krško konec 19. stoletja in na začetku 20. stoletja : [šolstvo v Krškem: vloga Josipine in Martina Hočevar ter Ivana Lapajneta v razvoju šolstva in mesta]. Zbirka K mestu K, št. 2. Krško : Valvasorjev razisk
 • Dragica Čeč: Malefične svoboščine Ljubljančanov. Ljubljanski kazenski sodni red / Deren von Laibach Malefitzfreyhaittn. Gradivo in razprave 25. Ljubljana : Zgodovinski arhiv Ljubljana / Graz, Institut für österreichische Rechtsgeschichte und europäische Rechtsentwickl
 • Darija Mavrič: Paola Tomasella: Giardini di una terra di confine. Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia; Milano Federico Motta Editore, 2003, 288 str
 • Špela Ledinek Lozej: Pretrgane korenine: sledi življenja in dela Rajka Ložarja. Ur. Ingrid Slavec Gradišnik s sodelovanjem Helene Ložar-Podlogar. Ljubljana : Inštitut za slovensko narodopisje ZRC SAZU, Založba ZRC SAZU, ZRC SAZU, 2005. (Opera etimologica Slovenica), 415 str.