Kronika, 2005, št. 3

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2005
Založnik(i): Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana
Soavtor(ji): Miha Preinfalk (odg. ur.), Cvetka Puncer (prev. ang.), mag. Niko Hudelja (prev. nem.), Chiara Comandi (prev. it.)
Posamezni prispevki:
 • Matjaž Bizjak: Prispevek k starejši zgodovini Godešiča, A Contribution To The Early History Of Godešič
 • Viktor Grilc: Prispevek k zgodovini gospostva Osterberg, A Contribution To The History Of The Osterberg Seigneury
 • Zdenka Bonin: Koprske soline v poročilih beneških uradnikov, The Salt-Pans Of Koper In The Reports Of Venetian Clerks
 • Lilijana Žnidaršič Golec: Dušni pastirji pri ljubljanskem Sv. Petru v ogledalu vizitacije leta 1631, Parish Priests At The Ljubljana St. Peter In View Of Visitation In The Year 1631
 • Matija Žargi: Jurij Vega o sebi, Jurij Vega About Himself
 • Jure Volčjak: Oris zgodovine šolstva v Preddvoru do konca 1. svetovne vojne, An Outline Of The History Of Schools In Preddvor To The End Of World War I
 • Katarina Keber: Kranjski obrambni mehanizem za zaščito pred prvo epidemijo kolere v Evropi, The Carniolian Defence Mechanism For Protection Against The First Epidemic Of Cholera In Europe
 • Miha Seručnik: Spopad s trtno ušjo na Kranjskem v luči gradiva Deželnega zbora in odbora za Kranjsko, The Battle With Vine Louse In Carniola In The Light Of The Materials Of The Provincial Assembly And Committee For Carniola
 • Matija Žargi: Miha Preinfalk: Auerspergi. Po sledeh mogočnega tura, Thesaurus memoriae, Disertationes 4, Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU, Ljubljana 2005, 655 strani, 487 ilustracij, 38 rodovnikov, 6 zemljevidov
 • Andrej Nared: Boris Golec: Ormož v stoletjih mestne avtonomije. Posestna, demografska, gospodarska, socialna, etnična in jezikovna podoba mesta ob Dravi 1331-1849, Ljubljana : Založba ZRC, 2005, 187 strani
 • Miha Preinfalk: Vladimir Kološa in Andrej Nared: Slovenska mesta skozi čas. Slovene towns through time, Ljubljana : Arhiv Republike Slovenije, 2005, 271 str.
 • Matjaž Bizjak: Bled 1000 let. Blejski zbornik 2004. Ur. Jože Dežman. Gorenjski kraji in ljudje 25, Raadovljica: Didakta, 2004. 432 str.
 • Matej Župančič: Julij Titl: Kelti in Slovenci. Ostanki keltske kulture in civilizacije na Slovenskem, Koper : samozaložba, 2005, 136 strani.
 • Sebastijan M. Jarh: Stane Južnič: Hallerstein - Kitajski astronom iz Mengša, Tehniška založba Slovenije: Ljubljana, 2003, 135 str.
 • Eva Holz: Josef Schwegel: Na cesarjev ukaz. Spomini politika in diplomata. Ur. Franc Rozman, Ljubljana : Slovenska Matica, 2004. 165 str.
 • Vladimir Bernetič: Nadja Terčon: Z barko v Trst. Pomorstvo v Piranu, Izoli in Kopru ter gospodarska vloga severozahodne Istre v odnosu do Trsta (1859 do 1918), Koper : Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče : Zgodovinsko društvo za južno Primorsko; Piran : Pomorski muzej *Sergeja Mašera*, 2004, (Knjižnica Annales Majora), 236 strani