Zgodovinski časopis, 1969, št. 3-4

Jezik: slovenski / bosanski/hrvaški/srbski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1969
Založnik(i): Zgodovinsko društvo za Slovenijo, Ljubljana
Soavtor(ji): Ferdo Gestrin (odgovorni urednik)
Posamezni prispevki:
 • Ferdo Gestrin: Metod Mikuž — šestdesetletnik
 • Mirko Stiplovšek / Olga Janša: Bibliografija prof. dr. Metoda Mikuža
 • Branko Marušič: Razvoj političnega življenja goriških Slovencev od uvedbe ustavnega življenja do prvega političnega razkola (Nadaljevanje)
 • Dragovan Šepić: Slovenci i jadransko pitanje u prvom svjetskom ratu, (Referat na XIV. zborovanju slovenskih zgodovinarjev v Novi Gorici septembra 1968)
 • Jože Koropec: Srednjeveška gromberška gospoščina
 • Dušan Kermavner: Sodelovanje dr. Karla Slanca v chicaškem »Glasu svobode« in drugi dopolnilni podatki o njegovi publicistiki
 • Bogo Teply: Franjo Baš (1899—1967) — zgodovinar
 • Tone Zorn: Znanstveno zborovanje o odporniških gibanjih na Balkanu (Ohrid 3.— 4. IX. 1969)
 • Franc Rozman: V. konferenca zgodovinarjev delavskega gibanja v Linzu (16.—20. sept. 1969)
 • Viktor Korošec: Reallexikon der Assyriologie und vorderasiatischen Archäologie. III. Band 6. Lieferung (Girsu — Götterreisen), str. 401—480; 7. Lieferung (Götterreisen — Gott), str. 481—560, Walter de Gruyter & Co. Berlin 1969.
 • Viktor Korošec: Guillaume Cardascia, Les Lois Assyriennes. Introduction, traduction et commentaire. Littératures Anciennes du Broche-Orient. Les Éditions du Cerf. 360 str. Paris 1969.
 • Ignacij Voje: Monumenta turcica historiam slavorum meridionalium illustrantia. Tomus primus — Serija I, Zakonski spomenici, sv. 1, Sarajevo 1957; Tomus secundus — Serija II, Defteri, knj. 1. Sarajevo 1964.
 • Olga Janša: Zbornik za historiju školstva i prosvjete, I, II, III. Zagreb 1964, 1965, 1967; 211, 318, 263 strani.
 • Olga Janša: Pouk zgodovine, Nastava istorije, Nastava povijesti, Nastava po istorija. Izd.: Državna založba Slovenije, Prosvetno delo, Školska knjiga, Zavod za izdavanje udžbenika SR Srbije, Zavod za izdavanje udžbenika SR Bosne i Hercegovine. Zagreb, 1967/68. Prvi l
 • France Škerl: Kratka bibliografija o NOB Slovencev v letih 1963 do 1965