Zgodovinski časopis, 1968, št. 3-4

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1968
Založnik(i): Zgodovinsko društvo za Slovenijo, Ljubljana
Soavtor(ji): Bogo Grafenauer (odgovorni urednik)
Posamezni prispevki:
 • Janko Pleterski: Trializem pri Slovencih in jugoslovansko zedinjenje
 • Lojze Ude: Upori slovenskega vojaštva v avstro-ogrski armadi
 • Ignacij Voje: Knjige zadolžnic, posebna notarska serija dubrovniškega arhiva
 • Vlado Valenčič: O ženitni svobodi in njenih omejitvah od fevdalizma do liberalizma
 • Iskra Vasilʹevna Čurkina: Davorin Hostnik
 • Bogo Grafenauer: Ljudmil Hauptmann, (Gradec, 5. II. 1884 — Zagreb, 20. IV. 1968)
 • Jože Šorn: II. kölnski kolokvij o mednarodni socialni in gospodarski zgodovini (od 24. do 26. aprila 1968)
 • Bogo Grafenauer: Relja Novaković, Gavro Škrivanić, Vladimir Stojančević, Željko Škalamera: Školski istorijski atlas. Kartografski radovi Željko Škalamera. Zavod za izdavanje udžbenika SR Srbije. Beograd 1965. Str. 8 + 64 str. zemljevidov., Zgodovinski atlas. Urednik dr. Zvonimir Dugački. Uredniški odbor dr. Josip Lučić, prof. Olga Salzer, prof. Josip Kampuš in prof. dr. Ferdo Gestrin. Tehnični urednik Josip Zoričić. II. dopolnjena izdaja. Slovenski prevod opravil prof. Tomaž Weber. Zagreb 1
 • Josip Žontar: Klaus-Detlev Grothusen, Entstehung und Geschichte Zagrebs bis zum Ausgang des 14. Jahrhunderts (Giessener Abhandlungen zur Agrar- und Wirtschaftefarschung des europälschen Ostens, Bd. 37), Wiesbaden 1967. 326 str., 5 načrtov in 2 zemljevida, povzetek v an
 • Jože Šorn: Ivan Mohorič, Zgodovina železnic na Slovenskem. Ljubljana 1968 (597 strani, ilustrirano).
 • Jože Šorn: Toussaint Hočevar, The Portorož Conference: A Plea for liberalization of Trade in the Danubian Area (The Florida State University Slavic Papers, Volume 1, 1967; str. 19—34).
 • Janko Prunk: Julijana Vrčinac, Naša najnovija istorija. (Pregled od 1919 do 1945.)
 • Milica Kacin Wohinz: Paolo Spriano, Storia del partito comunista italiano, I, Da Boirdiga a Gramsci, G. Einaudi editore, Torino 1967, strani 513 z uvodom in imenskim kazalom.
 • Janko Prunk: Vera Mujbegović, Komunistička partija Nemačke u periodu posleratne krize 1918—1923. Institut za izučavanje radničkog pokreta, Beograd 1968, 493 strani.