Zgodovinski časopis, 1967

Jezik: slovenski / bosanski/hrvaški/srbski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1967
Založnik(i): Zgodovinsko društvo za Slovenijo, Ljubljana
Soavtor(ji): Bogo Grafenauer (odgovorni urednik)
Posamezni prispevki:
 • Bogo Grafenauer: Etnična struktura in zgodovinski pomen jugoslovanskih narodov v srednjem veku (II. del)
 • Fran Zwitter: Slovenci in habsburška monarhija
 • France Škerl: Prispevki k zgodovini razvoja nasprotnikov Osvobodilne fronte v letu 1941
 • France Klopčič: Proti abstraktni podobi naše zgodovine, O referatu Vlada Struparja »Ustvaritev socialistične Jugoslavije« na IV. kongresu zgodovinarjev Jugoslavije novembra 1965 v Sarajevu
 • Ferdo Gestrin: O nameravani trgovski poti iz Ancone in Pesara v Italiji na Nizozemsko prek Ljubljane za Ferdinanda I.
 • Ferdo Gestrin: Dokument iz predprevratne dobe
 • Sergij Vilfan: Dr. France Goršič — devetdesetletnik
 • Lojze Ude: Odgovor na Slobodnikov dopis v Zgodovinskem časopisu XVIII
 • Oleg Mandić: Primjedbe na neke kritike ispod teksta
 • Bogo Grafenauer: Od kdaj je pačenje dejstev »evolucionistički smjer«?
 • Oleg Mandić: Replika prof. O. Mandića
 • Bogo Grafenauer: Postscriptum
 • Bogo Grafenauer: Nikola Radojčić, (29. VIII. 1882 do 12. XI. 1964)
 • Milko Kos: Ivan Grafenauer
 • Fran Zwitter: Alma Sodnikova
 • Bogo Grafenauer: Josip Korošec, 13. X. 1909—11. III. 1966
 • Bogo Grafenauer: Anton Melik, 1. I. 1890—8. VI. 1966
 • Tone Zorn: XIII. zborovanje slovenskih zgodovinarjev v Novem mestu (22—24. X. 1965)
 • Josip Korošec: IV. mednarodni simpozij za slovansko arheologijo
 • Josip Korošec: I. mednarodni kongres za slovansko arheologijo v Varšavi
 • Josip Korošec: Kolokvij o Bribiru
 • Fran Zwitter: Simpozij v Marburgu o socialni problematiki nacionalnih gibanj okrog leta 1848
 • Fran Zwitter: Konferenca o nacionalnem problemu v habsburški monarhiji v XIX. stoletju v Bloomingtonu (Indiana, ZDA)
 • Ivo Puš: Poročilo s kolokvija »Kelti v Sloveniji«
 • Ferdo Gestrin: 60 let Mestnega arhiva ljubljanskega (s sodelovanjem kolektiva ustanove sestavil dr. Sergij Vilfan), Ljubljana 1959, str. 219., Splošni pregled fondov Državnega arhiva LRS (sestavil kolektiv ustanove), Ljubljana 1960, str. 171., Vodnik po arhivih Slovenije, Ljubljana 1965, str. 616.
 • Viktor Korošec: Reallexikon der Assyriologie, begründet von Erich h Ebeling und Bruno Meissner. Unter Mitwirkung zahlreicher Fachgelehrter herausgegeben von E. Ebeling. Durch den Druck geführt und ergänzt von Ernst Weidner. Dritter Band. 3. Lieferung: Gebet II — Geschwul
 • Viktor Korošec: Reallexikon der Assyryologie, III. Band, 4. Lieferung: Geschwulst-Gewand, str. 233—320, W. de Gruyter & CO, Berlin 1966 (Nach E. Eheling, B. Meissner, E. Weidner unter Mitwirkung von R. Borger, P. Calmeyer, D. O. Edzard, A. Falkemstein, A. Moortgat, H. Ot
 • Viktor Korošec: Die Altorientalischen Reiche I. Vom Paläolithikum bis zur Mitte des 2. Jahrtausends. Herausgegeben von Elena Cassin, Jean Botterò, Jean Vercoutter (= Fischer Weltgeschichte, Band 2), Fischer Bücherei, 399 str. 1965. Frankfurt am Main.
 • Viktor Korošec: Römer, Willem Hendrik Philibert, Sumerische, Königshymneiv der Isin- Zeit. (Documenta et Monumenta Orienitis Antiqui, XIII), XII, 292 strani (E. J. Brill), Leiden 1965. Platno 49 hol. gold.
 • Viktor Korošec: Schuler, von Einar, Die Kaskäer, Ein Beitrag zur Ethnographie des alten Kleinasiens. Untersuchungen zur Assyriologie und vorderasiatischen Archäologie, 3. (Walter de Gruyter & Co) Berlin 1965, 4. XV + 198 str.
 • Marjan Slabe: V. Lahtov, Problem trebeniške kulture, Naroden muzej Ohrid, Ohrid 1965, 254 strani, 44 slik, 1 legenda, 1 priloga.
 • Samo Pahor: Mario Brozzi, Contributo secondo allo studio sugli stanziamenti longobardi in Friuli. Ce fastu? Rivisita della Società filologica friulana, 37 (1961), pp. 16—20 zemljevid., Mario Brozzi, I Goti nella Venezia Orientale. Testimonianze toponomastiche e archeologiche. Aquileia nostra 34 (1966), coll. 135—148 s slikami in zemljevidom med besedilom.
 • Ivo Puš: Andrej Valič, Staroslovansko grobišče na Blejskem gradu. 70 strani, 49 tabel, situacijski načrt, Situla 7, Ljubljana 1964.
 • Milko Kos: Monumenta historica ducatus Carinthiae. Siebenter Band. Die Kärntner Geschüchtsquellen 1300-1310. — Achter Band. Die Kärntner Geschichtsquellen 1310-1325. — Neunter Band. Die Kärntner Geschichtsquellen 1326—1335. — Herausgegeben von Hermann Wiessner. — X
 • Ferdo Gestrin: The Cambridge Economic History of Europe III.: Economic Organization and Policies in the Middle Ages. Edites by M. M. Postan — E. E. Rich — E. Miller, Cambridge (University Press) 1963, 696 strani.
 • Ferdo Gestrin: Emile G. Léonard, Histoire generale du protestantisme I—III. Panie (Pressas Universitaires de France) 1961— 1964.
 • Jan Šedivy: Mirko Rupel, Primus Truber. Lesben und Werk des slowenischen Reformators. Deutsche Übersetzung und Bearbeitung von Balduin Saria. — Südosteuropa — Schriften. 5. Band. Südosteuropa — Verlagsgaselschaft m. b. H. München 1965.
 • Jan Šedivy: Volksmusik Südosteuropas. Beiträge zur Volkskunde und Musikwissenschaft anlässlich der I. Balkanologentagung in Graz 1964. Herausgegeben und redigiert von W. Wünsch. — Südosteneuropa-Schriften 7. Band. München, Verlag Dr. Dr. Rudolf Trofenik, 1966, 167.
 • Josip Žontar: Gaetano Perusini, Vita di popolo in Friuli. Patti agrari e consuetudini tradizionali. Biblioteca di »Lares«, vol. VIII., Firenze 1961, 320 str.
 • Jože Šorn: Wilhelm Treue, Wirtschaftsgeschichte der Neuzeit — Im Zeitalter der Industriellen Revolution 1700 bis 1960. Stuttgart 1967 (Krömers Taschenausgabe, Band 208).
 • Jože Šorn: Publikacije Tehniškega muzeja Slovenije
 • Jože Šorn: Naši znameniti tehniki. Ljubljana 1966. Izdala in založila Zveza inženirjev in tehnikov Slovenije.
 • Jože Šorn: Franc Minařik, Pohorske steklarne. Маribor 1966. 316 + II str.
 • Jože Šorn: Igor Vrišer, Rudarska mesta Zagorje, Trbovlje, Hrastnik. Ljubljana 1963 (Izdala in založila Slovenska matica). 218 str.
 • Ferdo Gestrin: V. Schmidt, Zgodovina šolstva in pedagogike na Slovenskem, III. del, Ljubljana 1966 (Državna založba Slovenije) str. 496
 • France Škerl: Pregled zgodovine Zveze komunistov Jugoslavije. Redakcija: Rodoljub Čolaković, dr. Dragoslav Janković, Pero Morača. Avtorji: Rodoljub Čolaković, Pero Damjanović, dr. Sergije Dimitrijevic, Kiro Hadži Vasilev, Mito Hadži Vasilev, dr. Dragoslav Janković, Per
 • Tone Ferenc: Poslovilna pisma za svobodo ustreljenih v okupirani slovenski Štajerski, Založba »Obzorja« Maribor 1965.
 • Josip Korošec: Atti del VI Congresso Internazionale delle Scienze Preistoriche e Protostoriche II, Comunicazioni. Sezioni I—IV, 196б. 462 strani in 152 tabel.
 • Josip Korošec: Starinar. Nova serija, knjiga XIII-XIV, 1962-1963. Beograd 1965, 387 strani.