Zgodovinski časopis, 1965-1966

Zwitterjev zbornik

Jezik: slovenski / bosanski/hrvaški/srbski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1965
Založnik(i): Zgodovinsko društvo za Slovenijo, Ljubljana
Soavtor(ji): Bogo Grafenauer (odgovorni urednik)
Posamezni prispevki:
 • Bogo Grafenauer: Ob šestdesetletnici Frana Zwitterja, (24. X. 1905 — 24. X. 1965)
 • Bogo Grafenauer: Bibliografija Frana Zwitterja
 • Janko Pleterski: Delo dr. Frana Zwittra za rešitev mejnih vprašanj
 • France Škerl: Znanstveni institut
 • Josip Korošec: Zanimivi kulturni predmeti v neolitu jadranskega kulturnega kroga
 • Stane Gabrovec: Pomen groba s sestavljeno čelado z Vač
 • Josip Klemenc: Beg pred smrtjo na šempetrskih spomenikih
 • Paola Korošec: Tehnika "damasciranja" na slovanskem nožu iz groba nekropole na Ptujskem gradu
 • Bogo Grafenauer: Vprašanje srednjeveške etnične strukture prostora jugoslovanskih narodov in njenega razvoja
 • Ljuben Lape: Prilog pitanju periodizncije istorije makedonskog naroda
 • Nada Klaić: Da li je postojala Dalmatinska marka Bečke ilustrirane kronike?
 • Milko Kos: Doneski k historični topografiji Kranjske v srednjem veku
 • Samo Pahor: Rit(t)ershuebe
 • Pavle Blaznik: K problemu nastanka Škofje Loke in njenega notranjega razvoja v srednjem veku
 • Ferdo Gestrin: Slovani v službi pri Malatestovih organih v Fanu (1434-1455)
 • Ignacij Voje: Sukno iz Hercegnovega
 • Branislav Djurdjev: Postanak brdskih, crnogorskih i hercegovačkih plemena
 • Jorjo Tadić: Ekonomsko jedinstvo Balkana i Sredozemlje u XVI veku
 • Josip Žontar: Mihael Gaismair in Hrvatje
 • Sergij Vilfan: Davčni privolitvi Kranjske za leti 1523 in 1527 in popis prebivalstva gospostva Gradac iz teh let
 • Jože Koropec: Ob urbarju gospoščine Slivnice pri Mariboru iz leta 1608
 • Melitta Pivec Stele: Problem Ilirskega arhiva
 • Jože Šorn: Izumiteljstvo na slovenskem narodnostnem ozemlju v predmarčni dobi
 • Dragotin Cvetko: Značilnosti in rezultati slovenskega glasbenega dela v letu 1848
 • Franc Rozman: Füster in Marx
 • Miroslav Pahor: Koprska nota iz leta 1846 (ali prvi poskus namerne itallijanizacije Istre)
 • Petko Luković: Slovenci i krivošijski ustanak 1869
 • Vasilij Melik: Sprememba programa slovenskega političnega tabora v letu 1867
 • Dušan Kermavner: Še iz predzgodovine jugoslovanskega kongresa v Ljubljani decembra 1870
 • France Kresal: Ekspanzija Mautnerjevegu tekstilnega koncerna na Slovensko
 • Mirko Stiplovšek: Strokovne organizacije slamnikarskega delavstva : 1907 - 1922
 • Bogdan Krizman: Stranke u Hrvatskom saboru za vrijeme I svijetskog rata
 • Metod Mikuž: Primorski NOO (odbor OF)
 • Tone Ferenc: Ustanovitev operacijske zone »Jadransko Primorje« jeseni 1943. leta
 • Tone Zorn: Proces proti Aloisu Maier-Kaibitschu (od 14. X. do 31. X. 1947)