Zgodovinski časopis, 1964

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1964
Založnik(i): Zgodovinsko društvo za Slovenijo, Ljubljana
Soavtor(ji): Bogo Grafenauer (odgovorni urednik)
Posamezni prispevki:
 • Jože Šorn: Premogovništvo na slovenskem ozemlju do sredine 19. stoletja
 • Fran Zwitter: Slovenski politični prerod XIX. stoletja v okviru evropske nacionalne problematike
 • Vasilij Melik: O nekaterih vprašanjih slovenske politike v začetku šestdesetih let 19. stoletja
 • Olga Janša: Agrarna reforma v Sloveniji med obema vojnama
 • Bogo Grafenauer: Pomembnejši novi rezultati v starejši zgodovini jugoslovanskih narodov
 • Bogo Grafenauer: Slovenski naselitveni tokovi na Balkanski polotok
 • Gregor Čremošnik: Zadnja raziskovanja o bosanskih bogomilih (1952), Pripomba k objavi (B. Grafenauer)
 • Ferdo Gestrin: Prispevek k poznavanju gradiva za slovensko zgodovinov tujini
 • Fran Zwitter: Odgovor polemičnemu izkrivljanju
 • Jože Kastelic: Anton Sovre
 • Ferdo Gestrin: Mirko Rupel
 • Fran Zwitter: Mednarodna historična konferenca o problemih Avstro-Ogrske 1900 do 1918 v Budimpešti 4.—9. maja 1964
 • Josip Korošec: Simpozij o teritorialni in kronološki razmejitvi Ilirov v prazgodovinski dobi
 • Viktor Korošec: XXV. mednarodni kongres orientalistov, 9.—16. avgusta 1960 s poročilom o kongresni publikaciji
 • Milko Kos: Hans Gille, Michel Beheims Gedicht »Von der statt Triest«. — Zeitschrift für deutsche Philologie, 77 (1958), 259—281; 78 (1959), 50—71, 291—309; 82 (1963), 90—91, 420.
 • Ignacij Voje: Desanka Kovačević, Trgovina u srednjovekovnoj Bosni, — Naučno društvo NR Bosne i Hercegovine, Djela, knjiga XVIII, odjeljenje istorijsko- filoloških nauka, knjiga 13, Sarajevo 1961, str. 216 + grafikon.
 • Ferdo Gestrin: V. Schmidt, Zgodovina šolstva in pedagogike na Slovenskem, 2. del (1805—1848), Ljubljana 1964, str. 349.
 • Melitta Pivec Stele: Geschichte der Technischen Hochschule in Wien. Nach neugefundenem Aktenmaterial bearbeitet. Von Dipl. Ing. Dr Phil. H(edwig) Gollob. Wien 1964, 104 str.
 • Ferdo Gestrin: Dušan Kermavner, Začetki slovenske socialne demokracije v desetletju 1884—1894. Ljubljana 1963, založila Cankarjeva založba, str. 462.
 • Marjan Brezovar: Ivan Regent — Dr. Janko Pleterski — Ivan Kreft: Progresivna Slovenija, Trst in Koroška. Murska Sobota 1964.
 • Viktor Vrbnjak: Dissertationenverzeichnis der Universität Graz 1872—1963. Herausgegeben von Franz Kroller, Universitätsbibliothek Graz 1964, X + 363.
 • Jože Šorn: Martin Riedlingen, Das Journal des österreichischen Lloyd, seine Stellung zur Regierung. Dissertation... an der phil. Fak. der Universität Wien. Wien, im Juni 1948 (295 strani tipkopisa).
 • Jože Šorn: Tri disertacije
 • Mirko Stiplovšek: Istorija XX. veka. Zbornik radova IV (1962) str. 366, V (1963) str. 396. Izdaja Odeljenje za istorijske nauke Instituta društvenih nauka v Beogradu. Odgovorni urednik dr. Dragoslav Janković.
 • Viktor Korošec: Erich Lüddeckens, Ägyptische Eheverträge. (Ägyptologische Abhandlungen, ki sta jih izdajala Wolfgang Helck in Eberhard Otto, I.) Wiesbaden, Otto Harrassowitz, 372 str. 8 tabel, 12 prilog., P. W. Peslman, Marriage and Matrimonial Property in Ancient Egypt. A Contribution to Establishing the Legal Position of the Woman. (Papyrologica Lugduno-Batava, vol. IX), Lugdunum Batavorum (= Leiden), E. J. Brill 1961. 232 str. 4 priloge.
 • Viktor Korošec: Haase, Richard, Die keilschriftlichen Rechtssammlungen in deutscher Übersetzung, 123 str. Wiesbaden (O. Harrassowitz) 1963.
 • Viktor Korošec: Falkenstein, Adam, Zu den Inschriftenfunden der Grabung in Uruk-Warka 1960—1961 (Baghdader Mitteilungen, Band 2, 1963, izdaja Deutsches Archäologisches Institut, Abteilung Baghdad) Berlin (brata Mann), 1963, 82 str., 14 plošč.
 • Viktor Korošec: Hermann Junker, Die Geisteshaltung der Ägypter in der Frühzeit (österr. Akademie der Wissenschaften, Philos.-hist. Klasse, Sitzungsberichte, 237 Band, 1. Abh.) Dunaj (H. Böhlau) 1961, 148 str.
 • Viktor Korošec: Wörterbuch der Mythologie. Herausgegeben von H. W. Haussig, I. Abteilung: Die alten Kulturvölker: Teil I: Vorderer Orient, 1.—4. Lieferung, 567 strani, 10 plošč; Teil II: Das alte Europa, 5. Lieferung (se bo nadaljevala). Stuttgart (založba Ernst Klett),
 • Viktor Korošec: Kienast, Burkhart, Die altassyrischen Texte des Orientalischen Seminars der Universität Heidelberg und der Sammlung Erlenmeyer—Basel. Berlin (založba Walter de Gruyter u. Co.) 1960, XI + 125 str., 32 strani kopij klinopisnih tekstov, 8 tabel (27 slik) peč
 • Viktor Korošec: Parrot André, Sumer (L'Univers des Formes. Collection dirigée par André Malraux et George Salles), Paris (Gallimard) 1960, XLVIII — 400, str.
 • Viktor Korošec: Akurgal, Ekrem, Die Kunst der Hethiter (Aufnahmen von Max Hirmer), München (Hirmer Verlag) 1961. 125 str. teksta, 150 strani reprodukcij., Isti, Die Kunst Anatoliens von Homer bis Alexander. Berlin (W. de Gruyter) 1961, XII — 350 strani, zemljevid Anatolije.
 • Viktor Korošec: Jacques Pirenne, Histoire de la civilisation de l'Egypte Ancienne. Paris I—II, 1962, III, 1963.
 • Viktor Korošec: Wolf, Walter, Kulturgeschichte des Alten Ägypten (Kröners Taschenausgabe, Band 321) (zal. A. Kröner) Stuttgart 1962, VI + 532 str, 16 slik, 3 risbe v besedilu, zemljevid, časovna tabela.
 • Viktor Korošec: Simon, Dieter, Studien zur Praxis der Stipulationsklausel (Münchener Beiträge zur Papyrusforschung und antiken Rechtsgeschichte, 48. Heft) (C. H. Beck) München 1964, XIII + 122 strani.
 • Viktor Korošec: Ziegler, Karl-Heinz, Die Beziehungen zwischen Rom und dem Partherreich. Ein Beitrag zur Geschichte des Völkerrechts, XX + 158 str., Wiesbaden (Fr. Steiner Verl. Gmb. H.) 1964.
 • Viktor Korošec: Max Käser, Das römische Privatrecht (Rechtsgeschichte des Altertums, im Rahmen des Handbuchs der Altertumswissenschaft, 3. Teil, 3. Band). Erster Abschnitt: Das altrömische, das vorklassische und klassische Recht. 1955, XXVI + 615 strani. — Zweiter Abschn
 • Jožko Slobodnik: Dopis Jožka Slobodnika o osvoboditvi Maribora l. 1918