Arhivi, 2006, št. 1

Glasilo Arhivskega društva in arhivov Slovenije

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2006
Založnik(i): Arhivsko društvo Slovenije, Ljubljana
Soavtor(ji): Jure Volčjak (odg. ur.), Nataša Bižal-Plausteiner (prev. ang.), Anna Nizza (prev. it.), Wolfgang Zitta (prev. nem.), Eva Blumauer (lekt.)
Posamezni prispevki:
 • Ema Umek: Kranjska kmetijska dražba 1767-1787
 • Stanislav Južnič: Gabrijel Gruber in navigacijski inženir Jurij Vega - 2. del
 • Jože Žontar: Začetki občin na Kranjskem
 • Metka Bukošek: Fond Okrožnega sodišča v Celju 1850-1941
 • Jelka Melik: Vrhovno državno tožilstvo kot ustvarjalec arhivskega gradiva in pravni naslednik Republiškega javnega tožilstva
 • Jacqueline Slats / Remco Verdegem: Stroškovni model digitalne hrambe
 • Natalija Glažar: Priporočilo Sveta EU z dne 14. novembra 2005 o prednostnih dejavnostih za večje sodelovanje na področju arhivov v Evropi (2005/835/ES)
 • Lojz Tršan: Priporočilo Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. novembra 2005 o filmski dediščini in konkurenčnosti z njo povezanih industrijskih dejavnosti (2005/865/ES)
 • Duša Krnel Umek: Okrajno sodišče Robida od leta 1814 do leta 1832. Slovenska imena institucij v Istri
 • Ivanka Zajc Cizelj: Skrb za urejenost okolja v okviru olepševalnega in turističnega društva v Celju v letih 1871-1941
 • Polona Roblek: Trgovska korespondenca sitarskega podjetja Benedik iz Stražišča pri Kranju
 • Gašper Šmid / Žarko Štrumbl: Zveza Slovencev Tuzla — Udruženje Slovenaca Tuzla
 • Branka Lapajne: Poročne pogodbe — pogled v preteklost
 • Branka Lapajne: Usoda Krištofa Spindlerja ml. ali kam so odšli naši protestanti?
 • Natalija Glažar: Novosti v mednarodnem arhivskem svetu in EURBICI
 • Maja Gombač: Prvo plenarno srečanje skupine evropskih arhivistov (European Archives Group) v Bruslju, 28. april 2006
 • Jolanda Fon: Kadrovski forum javne uprave 2006
 • Aleksandra Serše: Druga mednarodna konferenca I-CHORA, Amsterdam, 31. 8.-2. 9. 2005
 • Leopold Mikec Avberšek: Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja, Pokrajinski arhiv Maribor, 2006, 438 strani
 • Josip Kolanović: Napoleon in njegova uprava na vzhodnem Jadranu in na ozemlju vzhodnih Alp 1806-1814: arhivski vodnik, Hrvaški državni arhiv, Zagreb 2005, 1078 strani
 • Iztok Ilich: Gabrijel Gruber S. J.: 1740-1805: 200 let, Publikacije Arhiva Republike Slovenije, Katalogi, zv. 24, Ljubljana 2005, 106 strani
 • Bojan Himmelreich: Ivanka Zajc Cizelj, I. gimnazija v Celju 1808-1975, inventar, Publikacije Zgodovinskega arhiva Celje, Inventarji 10, Celje 2005, 190 strani
 • Metka Bukošek: Emica Ogrizek, Inventar sodnega registra okrožnega sodišča Maribor 1898-1941, Zadružni register, Inventarji 12/1, Pokrajinski arhiv Maribor, Maribor 2006, 285 strani
 • Aleksandra Serše: Slavenski zbornik, Zbral in uredil Janko Boštjančič. Izdalo kulturno društvo Slavine v spomin na 150. letnico zaobljube Salvenske fare ob rešitvi pred kugo, Slavina 2005, 440 strani
 • Vladimir Sunčič: Ivanka Počkar: Dve gasi, dva policaja, sto obrtnikov. Življenje mestnih obrtnikov od sredine 19. stoletja do druge svetovne vojne na primeru Brežic. Brežiške študije 2, Brežice 2005, 406 strani
 • Sonja Anžič: Fritz Pregl, Die quantitative organische Mikroanalyse (Kvantitativna organska mikroanaliza), Faksimilirana izdaja s spremnimi študijami, uredila Zvonka Zupanič Slavec, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani, Ljubljana 2005, 192 s
 • Metka Nusdorfer Vuksanović: Učiteljice v šolskih klopeh, zbornik ob 130. obletnici ustanovitve slovenskega učiteljišča za dekleta v Gorici, glavna urednica: Vlasta Tul, Pokrajinski arhiv v Novi Gorici, Nova Gorica 2005, 320 strani
 • Bojana Aristovnik: Bojan Himmelreich, Jure Miljević, Bombe na Celje, Letalski napadi na Celje med drugo svetovno vojno, razstava in razstavni katalog, Zgodovinski arhiv Celje, Celje 2005, 52 strani
 • Sonja Anžič: Der Archivar, Mitteilungsblatt für deutsches Archivwesen, letnik 58, leto 2005, zvezki št. 1-4
 • Polona Mlakar: La gazette des archives št. 176 (1997)
 • Darinka Drnovšek: Arhivski vjesnik, God. 47/2004, Zagreb 2004, str. 1-326
 • Milica Trebše Štolfa: The American archivist, Glasilo SAA, Chicago Illinois, USA, letnik 62 do 64,leto 1999 do 2001
 • Aleksandra Serše: Razstava ob 200. letnici smrti patra Gabrijela Gruberja (24.november 2005 - 10. januar 2006, Arhiv Republike Slovenije)
 • Lilijana Vidrih Lavrenčič: Aleksandra Pavšič Milost, Hranilnica in posojilnica v Vipavi, Razstava ob 110. obletnici ustanovitve, Vipava 2006
 • Mojca Horvat: Poročilo o razstavi in katalogu 30 zvezkov Gradiva za zgodovino Maribora