Arhivi, 2004, št. 2

Glasilo Arhivskega društva in arhivov Slovenije

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2004
Založnik(i): Arhivsko društvo Slovenije, Ljubljana
Soavtor(ji): Matevž Košir (gl. in odg. ur.), Bojana Šuper (prev. ang.), Wolfgang Zitta (prev. nem.), Anna Nizza (prev. it.), Eva Blumauer (lekt.)
Posamezni prispevki:
 • Breda Čebulj Sajko: Arhivi slovenskih izseljencev - dolgoročni projekt Inštituta za slovensko izseljenstvo ZRC SAZU in njegovih sodelavcev
 • Breda Čebulj Sajko: Arhivsko gradivo izseljencev v Avstraliji - neprecenljiv vir za raziskovanje življenja avstralskih Slovencev
 • Aleksej Kalc: Izkušnja ZRS Koper pri izvajanju ciljno-raziskovalnega projekta Stanje arhivskega, muzejskega in knjižničnega gradiva pri slovenskih izseljencih
 • Marjan Drnovšek: Kje je arhivsko gradivo izseljenskih društev v Franciji in Luksemburgu?
 • Stanislav Južnič: Gabrijel Gruber med Rusi
 • Jelka Melik: Organi za postopek o prekrških kot ustvarjalci arhivskega gradiva
 • Gašper Šmid / Žarko Štrumbl: Otroci iz Bosne in Hercegovine v begunskih šolah v Republiki Sloveniji
 • Marko Babac: Dziga Vertov, Mož s filmsko kamero : (1896-1954)
 • Gorazd Babič: Dolga pot do prve avtomatske telefonske postaje v Celju
 • Aleksandra Mrdavšič: Glavni arhiv za Indije v Sevilli
 • Borivoj Breže: Digitalna obdelava slik arhivskega gradiva
 • Nina Zupančič Pušavec: Problematika izvajanja Zakona o arhivskem gradivu in arhivih
 • Alfred Ogris: Slovenica v Koroškem deželnem arhivu, prispevek v počastitev 100. obletnice Koroškega deželnega arhiva in mednarodnega sodebvanja med sosednjima arhivoma
 • Boris Golec: Neznana starejša uradovalna slovenica s Štajerskega (1677-1803)
 • Jana Ludvik / Jedert Vodopivec / Lilijana Žnidaršič Golec: Materialni popis dela Zbirke urbarjev Arhiva Republike Slovenije - AS 1074,I/2u - I/68u
 • Andrej Nared: Arhivsko društvo Slovenije v letu 2004 - v znamenju jubileja in dela
 • Nada Čibej: Poročilo Komisije za podeljevanje Aškerčevih nagrad in Aškerčevih priznanj o delu v letu 2004
 • Andrej Hozjan: Slavnostni govor doc. dr. Andreja Hozjana
 • Utemeljitvi za podelitev Aškerčeve nagrade in Aškerčevega priznanja
 • Mira Hodnik: XV. mednarodni arhivski kongres, Dunaj, 23.- 29. avgust 2004
 • Emica Ogrizek: 40. posvetovanje Hrvaškega arhivističnega društva, Topusko, 13.-15. oktober 2004
 • Aleksandra Pavšič Milost: 17. posvetovanje arhivskih delavcev Bosne in Hercegovine - Arhivska praksa 2004, Tuzla, 7.-8. oktober 2004
 • Andrej Nared: Strokovna ekskurzija Arhivskega društva Slovenije v Provanso in na Azurno obalo
 • Jelka Melik: XV. mednarodni arhivski kongres, Dunaj, 23.- 28. avgust 2004
 • Vladimir Žumer: XV. mednarodni arhivski kongres na Dunaju
 • Vladimir Žumer: Projekt digitalizacije arhiva KOMINTERNE in spletni dostop www.komintern-online.ru
 • Vladimir Žumer: "Sovjetska vojaška uprava v Nemčiji 1945-1949", nemško-ruski projekt kompleksne obdelave arhivskih fondov
 • Vladimir Žumer: Trije računalniški programi za delo v arhivih: SCOPE, AUGIAS DATA in V.E.R.A
 • Matevž Košir: Arhivi in znanje - arhivsko izobraževanje
 • Matevž Košir: Arhivi in družba - pravni in politični vidiki premeščenega arhivskega gradiva
 • Olga Pivk: Predstavitev druge izdaje Mednarodnih standardov za arhivski zapis na mednarodnem arhivskem kongresu na Dunaju
 • Mojca Horvat: Poročilo o seminarju Štajerskega deželnega arhiva v Gradcu
 • Darija Mavrič: Začetni tečaj iz nemške paleografije
 • Barbara Kovář: Posvetovanje splošnih knjižnic Slovenije 2004. Sodelovanje in partnerstvo v digitalnem okolju
 • Boris Golec: Jože Žontar, Arhivska veda v 20. stoletju, Arhiv Republike Slovenije, Ljubljana 2003, 143 strani
 • Anabelle Križnar: Razstavljanje arhivskega in knjižničnega gradiva ter likovnih del na papirju: Standardi materialnega varovanja, Arhiv Republike Slovenije, Ljubljana 2004, 224 strani
 • Leopold Mikec Avberšek: Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja, Pokrajinski arhiv Maribor 2004, 423 strani
 • Miroslav Stiplovšek: Božo Repe, Viri o demokratizaciji in osamosvojitvi Slovenije (III. del: Osamosvojitev in mednarodno priznanje), Arhivsko društvo Slovenije, Viri št. 19, Ljubljana 2004, 424 strani
 • Nada Čibej: Milica Trebše Štolfa, Slovensko-kanadsko društvo / Slovenian Canadian Association Edmonton, Alberta, Canada 1965-2004, Ljubljana-Edmonton 2004, 199 strani
 • Matevž Košir: Alfred Ogris - Wilhelm Wadl (Hgg.), 100 Jahre Kärntner Landesarchiv 1904-2004, Klagenfurt 2004, 182 strani
 • Andrej Hozjan: Antoša Leskovec, Aleksandra Serše, Vodnik po arhivskem gradivu o Prekmurju v Arhivu Železne županije v Sombotelu (1849-1860), 1. del, Ljubljana 2003, 342 strani
 • Boris Golec: Religija, Cerkev in šola v dokumentih občinskih komitejev ZKS Zgodovinskega arhiva Celje, zbral in uredil dr. Milko Mikola, samozal., Celje 2003, Prva knjiga Občinski komiteji ZKS celjskega območja, 243 strani, Druga knjiga Občinski komiteji ZKS Posavja in Zasavja, 302 strani
 • Miroslav Stiplovšek: Gašper Šmid, Uprava Dravske banovine 1929- 1941, Arhiv Republike Slovenije, Ljubljana 2003, 148 strani
 • Vladimir Sunčič: Nastajanje Napoleonove Kranjske, Korespondenca Françoisa-Marie Farguesa, francoskega intendanta za Kranjsko in Gorenjsko, 1809-1810/Avenement de Carniole Napoléonienne, Correspondance de Françoise-Marie Fargues, Intendant français de Carniole et Haute-Car
 • Aleksandra Serše: Hans Bankl, Bolni Habsburžani. Bolezni in počutje vladarske rodbine, Ljubljana: Znanstveno društvo za zgodovino zdravstvene kulture Slovenije, 2004, 185 strani. Prevod: Jakobina Slapar, Marjeta Kočevar; spremne študije: Zvonka Zupanič Slavec (urednica), M
 • Vlasta Tul: Šolska kronika, Zbornik za zgodovino šolstva in vzgoje, Glasilo Slovenskega šolskega muzeja, Ljubljana, leto 2003, letnik 12 - XXXVI, številka 1, 174 strani, in številka 2, 225 strani
 • Darinka Drnovšek: Arhivski vjesnik, letnik 46/2003, Zagreb 2003
 • Sonja Anžič: Der Archivar, Mitteilungsblatt für deutsches Archivwesen, letnik 56, leto 2003, zvezki št. 1-4
 • Polona Mlakar: La Gazette des Archives, št. 172 (1996)
 • Blaž Otrin: Listine imenovanj ljubljanskih škofov
 • Metka Nusdorfer Vuksanović: Artur Lokar, ajdovski notar 1904-1926
 • Jure Zupanc: Milko Mikola, Logotipi celjskih industrijskih podjetij, razstava in katalog, ZAC, Celje 2004
 • Janez Kopač: Ljubljanska mestna uprava od prvega župana dalje 1504-2004. Razstava in katalog Zgodovinskega arhiva Ljubljana, Ljubljana 2004, 107 strani
 • Lilijana Vidrih Lavrenčič: Restavrirano arhivsko gradivo Pokrajinskega arhiva v Novi Gorici
 • Mojca Horvat: Razstave Pokrajinskega arhiva Maribor v letu 2004
 • Vlasta Tul: Razstava v počastitev 60. obletnice ustanovitve IX. korpusa NOV in POJ
 • Ema Umek / Matevž Košir: Prof. dr. Božo Otorepec - osemdesetletnik
 • Tatjana Šenk: Bibliografija prof. dr. Boža Otorepca, 1994-2004
 • Milko Mikola: In memoriam - Rudi Koželj (1943-2004)
 • Marija Oblak Čarni: Rozalija Lukman-Barbka (1920-2004)
 • Nove pridobitve arhivov v letu 2003
 • Bibliografija arhivskih delavcev v letu 2003