Arhivi, 2003, št. 2

Glasilo Arhivskega društva in arhivov Slovenije

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2003
Založnik(i): Arhivsko društvo Slovenije, Ljubljana
Soavtor(ji): Matevž Košir (gl. in odg. ur.), Bojana Šuper (prev. ang.), Wolfgang Zitta (prev. nem.), Anna Nizza (prev. it.), Irena Avsenik (lekt.)
Posamezni prispevki:
 • Daniela Juričić Čargo: Prispevek za bibliografijo Istre - Pazinska grofija v 20. stoletju
 • András Sipos: Arhivi na Madžarskem v obdobju tranzicije
 • Jelka Melik: Delovanje in dediščina sodišča združenega dela pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter starostnega zavarovanja kmetov v SR Sloveniji
 • Natalija Glažar: Sodelovanje arhivskih služb v Evropski uniji
 • Miroslav Novak: Ob 100-letnici izvajanja načrtne arhivske dejavnosti in ob 70-letnici delovanja profesionalne arhivske ustanove v Mariboru
 • Jure Maček: Izobraževanje v tekstilni stroki v Mariboru od leta 1952 do odprave vajeniškega sistema
 • Bojana Šuper / Natalija Glažar / Matevž Košir: Priporočilo Sveta Evrope glede dostopa do arhivskega gradiva, Priporočilo št. R (2000) 13 Odbora ministrov državam članicam o evropski politiki glede dostopa do arhivskega gradiva, ki ga je izdal Svet Evrope
 • Bojana Šuper / Natalija Glažar / Matevž Košir: Priporočilo Sveta Evrope glede dostopa do uradnih dokumentov, Priporočilo Ree (2002) 2 Odbora ministrov državam članicam glede dostopa do uradnih dokumentov, ki ga je sprejel Svet Evrope
 • Igor Filipič: Zapisniki duš v Škofijskem arhivu Maribor
 • Marjan Vogrin: Izgubljena in najdena najstarejša matična knjiga župnije Renče
 • Damjan Hančič: Kronika in nekrolog loškega samostana klaris - 18. stoletje
 • Vlasta Tul: Gradivo tolminskega učiteljišča v čezmejnem goriškem državnem arhivu
 • Barbara Pešak Mikec: Novo gradivo za zgodovino higienskih razmer v Ljubljani
 • Barbara Pešak Mikec: Od svetega Krištofa do Žal
 • Aleksandra Pavšič Milost: Poročilo o delu Arhivskega društva Slovenije od oktobra 2002 do oktobra 2003
 • Metka Gombač: 21. zborovanje Arhivskega društva Slovenije, Koper, 8. do 10. oktober 2003
 • Polona Mlakar: 39. posvetovanje Hrvaškega arhivskega društva, Gospić, 2. do 4. oktober 2003
 • Nada Čibej / Gašper Šmid: 16. posvetovanje arhivskih delavcev Bosne in Hercegovine, Tuzla - Arhivska praksa 2003
 • Sonja Anžič / Brane Kozina / Matevž Košir: 74. nemško arhivsko zborovanje, Chemnitz, 30. september do 3. oktober 2003
 • Gordana Šövegeš: Potujoča konferenca Društva madžarskih arhivskih delavcev, Szolnok, od 12. do 15. avgusta 2003
 • Mija Mravlje: Arhivčkovi na Turškem in Nemškem. Strokovni ekskurziji Arhivskega društva Slovenije v Turčijo, od 9. do 19. maja 2002 in Nemčijo, od 21. do 26. maja 2003
 • Jedert Vodopivec / Natalija Glažar: Mednarodni simpozij Razstavljanje arhivskega in knjižničnega gradiva ter likovnih del na papirju: standardi materialnega varovanja, Ljubljana, 5. in 6. junija 2003
 • Vesna Gotovina / Žarko Štrumbl: Posvetovanje DOK_SIS 2003, Kranjska Gora, 21.-23.maj 2003
 • Natalija Glažar: 36. konferenca okrogle mize arhivov CITRA, Marseille, Francija
 • Saša Serše: Mednarodna konferenca Politični pritisk in arhivsko gradivo, Liverpool, 22. - 25. julij 2003
 • Blanka Avguštin Florjanovič / Jedert Vodopivec: Mednarodni kolokvij o srednjeveških vezavah, Pariz, 22. in 23. maj 2003
 • Lucija Planinc: Tridnevna konferenca o konserviranju in restavriranju različnih materialov, Newcastle, september 2003
 • Gordana Šövegeš: 13. mednarodni arhivski raziskovalni tabor Hodoš, Pankasz, Nagyrákos, od 25. do 31. avgusta 2003
 • Aleksander Lavrenčič: Poročilo o svetovni konferenci mednarodne federacije televizijskih arhivov FIAT/IFTA, Prihodnost zgodovine, Bruselj 6.-10. 9. 2003
 • Aleksander Žižek: Repetitio mater studiorum ali Plesišče, deviške kreposti morišče
 • Mojca Horvat: Hraniti in ohraniti: 100 let načrtnega zbiranja in ohranjanja arhivskega gradiva ter 70 let delovanja profesionalne arhivske ustanove v Mariboru - jubilejni zbornik. Maribor, Pokrajinski arhiv, 2003, 480 strani
 • Jure Volčjak: Tone Krampač, Vodnik po matičnih knjigah Nadškofijskega arhiva Ljubljana, Nadškofija Ljubljana - Arhiv, Priročniki 2, Ljubljana 2003, 128 strani
 • Nada Čibej: Zdenka R. Bonin, Inventar Zbirke listin v Pokrajinskem arhivu Koper (1348-1776), Pokrajinski arhiv Koper, 2002, 221 strani
 • Alenka Kačičnik Gabrič: Mirela Slukan Altić, Katastar Istre 1817-1960, inventar, Hrvatski državni arhiv, Zagreb 2001, 109 strani
 • Mojca Horvat: Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja, Pokrajinski arhiv Maribor 2003, 370 strani
 • Lilijana Žnidaršič Golec: Janez Gregor Dolničar, Zgodovina ljubljanske stolne cerkve: Ljubljana 1701-1714. Znanstvenokritično objavo izvirnika, opombe k prevodu, študijo in kazala pripravila in uredila Ana Lavrič. Ljubljana: Založba ZRC, 2003, 545 strani
 • Saša Serše: Dr. Fran Viljem Lipič, Topografija c.-kr. deželnega glavnega mesta Ljubljane, Ljubljana, 1834. Faksimile, prevod in spremne študije (urednica Zvonka Zupanič Slavec, prevajalka Marjeta Oblak). Znanstveno društvo za zgodovino zdravstvene kulture Slovenije.
 • Katarina Keber: Sonja Anžič, Skrb za uboge v deželi Kranjski: socialna politika na Kranjskem od srede 18. stoletja do leta 1918. Ljubljana, Zgodovinski arhiv, 2002 (Gradivo in razprave; 22), 109 strani
 • Tatjana Šenk: Splošno žensko društvo 1901-1945, od dobrih deklet do feministk. Urednici Nataša Budna Kodrič in Aleksandra Serše. Arhiv Republike Slovenije, Ljubljana 2003, 575 strani
 • Matevž Košir: Hacquetov zbornik (Mednarodni simpozij o življenju in delu Balthasarja Hacqueta, Idrija, 9.-10. oktober 2003), Hacquetia 2/2003, št. 2, 145 strani
 • Iztok Ilich: Klementina Možina: Knjižna tipografija. Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za bibliotekarstvo in Naravoslovna fakulteta, Oddelek za tekstilstvo, Ljubljana 2003, 302 strani
 • Jurij Rosa: Dr. Mira Cencič, Moč domoljubja - biografija o tigrovcu Antonu Rutarju, spremna beseda Jožko Šavli in Gorazd Bajc; dodatek Mira Rutar: Spomini na očeta. Koper, Društvo za negovanje rodoljubnih tradicij organizacije TIGR Primorske, 2002, 276 strani
 • Vlasta Tul: Šolska kronika, Zbornik za zgodovino šolstva in vzgoje, Glasilo Slovenskega šolskega muzeja, Ljubljana, leto 2002, letnik 11-XXXV, številka 1, 197 strani,in številka 2, 201 strani
 • Darinka Drnovšek: Arhivski vjesnik - letnik 45/2002, Zagreb 2002
 • Zdenka Bonin: Rassegna degli Archivi di Stato, letnik LXI, Rim 2001, zvezek 1-3, str. 1-374
 • Vlasta Tul: Vjesnik Državnog arhiva u Rijeci, zvezek 41/42, Reka, december 2000, 516 strani
 • Miroslav Novak: Šest številk časopisa "Arhivska praksa" ob šesti obletnici arhivskih strokovnih posvetovanj v Tuzli
 • Sonja Anžič: Der Archivar, Mitteilunsblatt für deutsches Archivwesen, letnik 55, leto 2002, zvezki št. 1-4
 • Milica Trebše Štolfa: The American Archivist, Glasilo Združenja ameriških arhivistov, Chicago, Illinois, ZDA
 • Marjan Brezovar: Marko Polenšek: Novo mesto je bilo ..., O letalskih napadih na Novo mesto med drugo svetovno vojno, razstava Zgodovinskega arhiva Ljubljana, Enote za Dolenjsko in Belo krajino Novo mesto, Skalickega 1, grad Grm; katalog, Novo mesto, 2002, 80 strani
 • Mojca Horvat: Katalogi k razstavam v Pokrajinskem arhivu Maribor, zvezki 13,14,15 in 16
 • Gorazd Babič / Jure Zupanc: Letos 195 let, kmalu 200-letnica I. gimnazije Celje, Zloženka: I. gimnazija Celje in njenih 195 let
 • Andrej Nared: Slovenska mesta v kitajskih dimenzijah. Razstava Arhiva Republike Slovenije v Pekingu
 • Vladimir Kološa: Pavel Miklič - šestdesetletnik
 • Marjeta Adamič / Marija Oblak Čarni: In memoriam dr. Tone Ferenc (1927-2003)
 • Marija Oblak Čarni: In memoriam dr. Marija Verbič (1914-2003)
 • Nove pridobitve arhivov v letu 2002
 • Bibliografija arhivskih delavcev v letu 2002
 • Vlasta Tul: Vjesnik Državnog arhiva u Rijeci, zvezek 43/44, Reka, september 2002, 426 strani