Arhivi, 2003, št. 1

Zbornik ob sedemdesetletnici Marije Oblak-Čarni

Glasilo Arhivskega društva in arhivov Slovenije

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2003
Založnik(i): Arhivsko društvo Slovenije, Ljubljana
Soavtor(ji): Matevž Košir (gl. in odg. ur.), Bojana Šuper (prev. ang.), Wolfgang Zitta (prev. nem.), Anna Nizza (prev. it.), Eva Blumauer (lekt.)
Posamezni prispevki:
 • Peter Ribnikar: Sedemdeset let Marije Oblak-Čarni
 • Brane Kozina: Brane, bodite tiho!
 • Brane Kozina: Bibliografija Marije Oblak-Čarni
 • Vladimir Žumer: Dostop do javnih podatkov, informacij, dokumentov in arhivskega gradiva v Republiki Sloveniji
 • Jedert Vodopivec: Trajnost dediščine na papirju
 • Hans Hofmann: Pot do boljše usklajenosti arhivskih dejavnosti v Evropski uniji : dosežki in pričakovanja
 • Nina Šulek: Vodni znaki zgodnjega 15. stoletja v testamentih, hranjenih v Pokrajinskem arhivu Koper - Enota Piran
 • Damjan Hančič: Kronika in nekrolog loškega samostana klaris - 17. stoletje
 • Borut Holcman: Pogodbe med gospoščino Negova in podložniki o opravljanju tlake
 • Stanislav Južnič: Gabrijel Gruber in navigacijski inženir Jurij Vega
 • Ivan Nemanič: Kratek oris zgodovine gospostva Turn pod Novim gradom
 • Matevž Košir: Primeri starejših oporok v slovenščini, ki jih hrani Arhiv Republike Slovenije
 • Saša Serše: Kakšno vodo so pili na Vrhniki v 19. stoletju?
 • Peter Ribnikar: Naredba o prehodni upravi v Sloveniji iz leta 1918 in njen pomen za Slovenijo
 • Vasilij Melik: Protiliberalno občinsko vodstvo v Ljubljani 1921-1923
 • Jože Žontar: Splošna okrajna uprava v Sloveniji v letih 1918 do 1941
 • Daniela Juričić Čargo: Arhivsko gradivo Ljubljanskega Sokola v Arhivu Republike Slovenije
 • France Kresal: Zavarovalništvo in socialno zavarovanje na Slovenskem 1890-1990
 • Ljuba Dornik Šubelj: Osebni fond Jožeta Lampreta (1903-1969)
 • Mateja Jeraj: Komunistična partija, Antifašistična fronta žensk in uresničevanje ženske enakopravnosti v Sloveniji (1943-1953)
 • Metka Gombač: Ljudsko štetje prebivalstva v Julijski krajini z dne 1.10.1945
 • Darinka Drnovšek: Srečanja partijskih vrhov na najvišjem nivoju, Zapisi srečanj slovenskega partijskega vodstva z jugoslovanskim partijskim vodstvom s Titom na čelu v letih 1945-1954
 • Aleksandra Pavšič Milost: Trgovinska zbornica Gorica in njeno arhivsko gradivo
 • Janez Kopač: Kodeks arhivske poklicne etike
 • Jelka Melik: Arhivsko gradivo sodišč združenega dela, zanimiva dediščina zadnjega obdobja socializma
 • Milica Trebše Štolfa: Nam bo še uspelo ujeti čas?, Arhivsko gradivo med izseljenci
 • Meta Matijevič: Novomeški mestni arhiv in skrb zanj
 • Hannah Starman: Arhiviran holokavst, Pregled gradiva, ki ga hranijo v Izraelu
 • Ivanka Zajc Cizelj: Arhivsko gradivo vrtcev v luči predpisov