Arhivi, 2002, št. 2

Glasilo Arhivskega društva in arhivov Slovenije

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2002
Založnik(i): Arhivsko društvo Slovenije, Ljubljana
Soavtor(ji): Matevž Košir (gl. in odg. ur.), Hannah Starman (prev. ang.), Andreja Hočevar (prev. nem.), Anna Nizza (prev. it.), Irena Avsenik - Nabergoj (lekt.)
Posamezni prispevki:
 • Vladimir Žumer: Od nastanka zapisov do izročitve arhivskega gradiva v slovenski javni upravi
 • Jelka Melik: Družbeni pravobranilec Slovenije, pomemben ustvarjalec arhivskega gradiva
 • Marko Drpić: Pisarjevo znanje v poznem srednjem veku, kot je razvidno iz rokopisa NUK Ms 38
 • Jure Maček: Razvoj nižjega strokovnega šolstva - na primeru oblačilne stroke v Mariboru po drugi svetovni vojni
 • Aleksandra Mrdavšič: Podoba strokovnega izobraževanja v Idriji do prve svetovne vojne
 • Marjan Dobernik: Reproduciranje franciscejskega katastra
 • Zdenka Semlič Rajh: Selitev arhivskega gradiva - nočna mora ali skrbno načrtovana akcija
 • Jože Škofljanec: Novi arhivski računalniški program ?!! - Kaj pa zdaj?
 • Ivanka Zajc Cizelj: Novi predpisi in arhivsko gradivo v osnovnih šolah (1996,1999 in 2002)
 • Stanislav Južnič: Tabele logaritmov in druge matematične knjige, ki jih je Vega uporabljal med študijem v Ljubljani
 • Maja Gombač: Privatna korespondenca iz osebnega fonda dr. Antona Slodnjaka (1899-1983)
 • Ivanka Uršič: Zapuščina Srečka Kumarja
 • Aleksandra Pavšič Milost: Poročilo o delu Arhivskega društva Slovenije od marca do oktobra 2002
 • Nada Čibej: Poročilo Komisije za podeljevanje Aškerčevih nagrad in Aškerčevih priznanj v letu 2002
 • Vasilij Melik: Slavnostni govor akademika profesorja dr. Vasilija Melika
 • Utemeljitvi za podelitev Aškerčeve nagrade in Aškerčevega priznanja
 • Ivan Fras: 30. avstrijsko zborovanje in 23. zborovanje avstrijskih zgodovinarjev, Salzburg
 • Nada Jurkovič / Sonja Anžič / Matevž Košir: 73. nemško arhivsko zborovanje, Trier, 17.- 20. september 2002
 • Aleksandra Pavšič Milost / Bojana Aristovnik: 38. posvetovanje Hrvaškega arhivističnega društva (HAD), Vodice, od 3. do 5. oktobra 2002
 • Gašper Šmid: 15. posvetovanje arhivskih delavcev Bosne in Hercegovine - Arhivska praksa 2002
 • Nada Čibej: Prvi koraki samostojnega Društva arhivskih delavcev v Tuzli
 • Drago Trpin: Trideset let Pokrajinskega arhiva v Novi Gorici
 • Slavica Tovšak: Preselitev arhivskega gradiva v Pokrajinskem arhivu Maribor
 • Bojan Cvelfar: Iz Protasijevega dvorca v novodobno "arhivsko palačo" (Na prelomu tisočletja Celjani le v novem arhivu)
 • Brane Kazina: Selitev gradiva Zgodovinskega arhiva Ljubljana v letu 2001
 • Gašper Šmid / Jože Škofljanec: Večji prevzemi in selitve arhivskega gradiva v Arhivu RS v obdobju od leta 1985 do 2002
 • Natalija Glažar: Forum DLM Barcelona 2002
 • Gordana Šövegeš: XII. Mednarodni arhivski raziskovalni tabor - XII. Nemzetközi levéltári kutatótábor
 • Aleksander Žižek: Srečanje štajerskih arhivov "Celje 2002"
 • Vojko Pavlin: Zbornik Pokrajinskega arhiva v Novi Gorici, ob 30. obletnici ustanovitve, ured. Drago Trpin, Nova Gorica, Pokrajinski arhiv, 2002, 247 strani
 • Ivanka Zajc Cizelj: Vladimir Žumer: Arhiviranje zapisov, Priročnik za ravnanje z dokumentarnim in arhivskim gradivom državnih upravnih in pravosodnih organov, organov lokalnih skupnosti, javnih in zasebnih zavodov, gospodarskih družb (podjetij, bank, zavarovalnic, zadrug in
 • Zdenka Bonin: Mirjana Kontestabile Rovis, Urad domen Koper 1807-1878 s priključenimi spisi. Pomorska sanitetna deputacija Koper 1819-1850, Pokrajinski arhiv Koper, Koper 2001, 162 strani
 • Miroslav Stiplovšek: Sejni zapisniki Narodne vlade Slovencev, Hrvatov in Srbov v Ljubljani in Deželnih vlad za Slovenijo 1918-1921. 1. del: od 1. nov. 1918 do 26. feb. 1919; 2. del: od 28. feb. 1919 do 5. nov. 1919 (št. 67-133); 3. del: od 22. mar. 1920 do 9. jul. 1921 (št. 1
 • Tone Ferenc: Dokumenti organov in organizacij narodnoosvobodilnega gibanja v Sloveniji. Za objavo pripravile: Marjeta Adamič, Darinka Drnovšek, Metka Gombač, Marija Oblak-Čarni. Arhiv Republike Slovenije, Ljubljana 2001, knj. 8: julij 1943, 197 strani
 • Miroslav Stiplovšek: Božo Repe, Viri o demokratizaciji in osamosvojitvi Slovenije (I. del: Opozicija in oblast). Arhivsko društvo Slovenije, Viri št. 17, 2002, 244 strani
 • Igor Košir: Filmsko gradivo Slovenskega filmskega arhiva pri ARS, pripravili: Tatjana Rezec Stibilj, Vladimir Sunčič, mag. Lojz Tršan. Publikacije ARS. Inventarji. Serija Zbirke, zv. 6, Ljubljana 2002, 322 strani
 • Leopold Mikec Avberšek: Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja, izdal in založil Pokrajinski arhiv Maribor, Maribor 2002, 356 strani
 • Blaž Otrin: Peter G. Tropper, Nationalitätenkonflikt, Kulturkampf, Heimatkrieg. Dokumente zur Situation des slowenischen Klerus in Kärnten von 1914 bis 1921. Verlag des Kärntner Landesarchivs, Klagenfurt 2002, 216 strani
 • Iztok Ilich: Branko Reisp, Redki stari tiski, Slovenska matica, Ljubljana 2001, 224 strani
 • Andrej Nared: Sigismund Herberstein, Moskovski zapiski. Ponatis izdaje iz leta 1951 z dodatno spremno besedo Vaska Simonitija, Slovenska matica, Ljubljana 2001, 290 strani
 • Blaž Otrin: Ehrlichov simpozij v Rimu (uredil Edo Škulj), Mohorjeva družba, Celje 2002, 376 strani
 • Nada Čibej: Milica Trebše Stolfa, LIPA PARK, St. Catharines, Ontario, Canada 1967-2002, Canada 2002
 • Nada Čibej: Slovensko izseljenstvo, Zbornik ob 50-letnici Slovenske izseljenske matice, uredila Milica Trebše Štolfa in Matjaž Klemenčič, Ljubljana 2001, 375 strani
 • Tatjana Dekleva: Ob osemdesetletnici kemijskih študijev na Univerzi v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Ljubljana 1999, 97 strani
 • Ernesta Drole: "Vrtec je služba za tovarišice", Vzgojno-varstveni zavod Ilke Devetak Bignami,1901/02 - 2001/02, zbornik, Tolmin 2002
 • Natalija Glažar: Comma 2001, 1-2 ; Comma 3-4, 2001
 • Darinka Drnovšek: Arhivski vjesnik, 44/2001
 • Sonja Anžič: Der Archivar, Mitteilungsblatt für deutsches Archivwesen, letnik 54, leto 2001, zvezki št. 1 - 4
 • Nada Jurkovič: Mitteilungen des Steiermärkischen Landesarchivs. Folge 50/51, Graz 2001
 • Vlasta Tul: Vjesnik Istarskog arhiva, zvezek 6-7, let. 6-7 (1996-1997), 476 strani, Pazin 2001
 • Polona Mlakar: La Gazette des Archives, št. 170-171, 3.-4. tromesečje 1995
 • Damjan Hančič: Razstava "Stara Ljubljana - mesto trgov"
 • Aleksander Žižek: "Od načrta do stavbe" arhitektura Kozjanskega v načrtih in dokumentih iz srede 19. stoletja
 • Janez Kopač: Dr. France Štukl - šestdesetletnik
 • Janez Kopač: Dr. France Štukl - Bibliografija
 • Marija Hernja Masten / Ivan Lovrenčič: Im memoriam - Kristina Šamperl - Purg
 • Nove pridobitve arhivov v letu 2001
 • Bibliografija arhivskih delavcev v letu 2001