Zgodovinski časopis, 1963

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1963
Založnik(i): Zgodovinsko društvo za Slovenijo, Ljubljana
Soavtor(ji): Bogo Grafenauer (odgovorni urednik)
Posamezni prispevki:
 • Metod Mikuž: Od Kočevskega zbora do 1. zasedanja SNOO (SNOS) v Črnomlju
 • Dušan Biber: Kočevski Nemci med obema vojnama
 • Janko Jarc: Kočevsko v narodnoosvobodilni vojni
 • Bogo Stupan: Problem zgodovinskega pouka na naših šolah
 • Viktor Korošec: Iz kmečkega življenja v Egiptu v Dioklecijanovi dobi v luči novih papirov
 • Vlado Valenčič: Starostna in družbena struktura prebivalstva v predjožefinski ljubljanski škofiji po štetju leta 1754
 • Dušan Kermavner: Še nekaj gradiva o ljubljanskem kongresu leta 1870
 • Bogo Grafenauer: Ob 1100-letnici slovanske rokopisne knjige
 • Ivan Slokar: Zgodovina obrtnega šolstva v Ljubljani do leta 1860
 • Bogdan Krizman: Zabilješka o razgovoru Predsjednika Wilsona s predstavnicima Slovenaca, (Pariz, 25. IV. 1919)
 • Dušan Kermavner: O nekaterih krivih prijemih v političnem zgodovinopisju
 • Bogo Grafenauer: Heinrich Felix Schmid, (14. VIII. 1896—6. II. 1963)
 • Ferdo Gestrin: Mijo Mirković
 • Bogo Grafenauer: Franc Grivec
 • Tone Zorn: XII. zborovanje slovenskih zgodovinarjev v Kočevju (od 14. do 16 oktobra 1963. leta)
 • Fran Zwitter: Simpozij ob stoletnici narodnega preroda Dalmacije in Istre
 • Josip Korošec: Ilona Kovrig, Das awarenzeitliche Gräberfeld von Alattyân. Archaeologia Hungarica, Dissertationes archaeologicae Musei Nationalis Hungarici a Consilio Archaeologorum Academiae Scientiarum Hungaricae redactae. Series nova XL, Budapest 1963. 267 strani, 80
 • Milko Kos: Gurker Urbare (Bistum und Kapitel in Auswahl aus der Zeit von 1285 bis 1502). Herausgegeben von Hermann Wiessner (Oesterreichische Urbare. Herausgegeben von der Oesterreichischen Akademie der Wissenschaften. III. Abteilung. Urbare geistlicher Grundherrsch, Hans Pirchegger, Die Herrschaften des Bistums Gurk in der ehemaligen Südsteiermark (Archiv für vaterländische Geschichte und Togographie, 49. Band). Klagenfurt 1956. — 32 strani.
 • Ferdo Gestrin: V. Schmidt, Zgodovina šolstva in pedagogike na Slovenskem. I. del. Pedagoška knjižnica, Ljubljana (DZS) 1963, str. 327.
 • Ferdo Gestrin: M. Rupel, Primož Trubar, Življenje in delo, Ljubljana 1962, str. 321.
 • Jože Šorn: Ivan Mohorič, Bombažna predilnica in tkalnica v Tržiču. Nastanek, razvoj in delo 1885—1960. Ob 75-letnici izdala DS in UO Bombažne predilnice in tkalnice. Samozaložba BPT Tržič. Tržič 1960 (Zgodovina obrti in industrije v Tržiču, II. knjiga).
 • Jože Šorn: France Kresal, Razvoj Predilnice Litija. Ob 75. obletnici. Samozaložba Predilnice. Litija 1961.
 • E. P.: Wschodnia ekspansja Niemiec w Europie srodkowej. Zbiór studiów nad tzw . Niemieckim »Drang nach Osten«, Instytut Zachodni, Poznan, 1963, str. 321.
 • France Klopčič: Karel Pichlik, Das Ende der österreichisch-ungarischen Armee, österreichische Osthefte, 5. Jahrgang, 5. Heft, September 1963.
 • Tone Zorn: Charles F. Delzell, Mussolini' Enemies. The Italian Anti — Fascist Resistence, New York, 1961.
 • France Škerl: Dokumenti ljudske revolucije v Sloveniji. Knjiga I. Marec 1941—marec 1942. Izdal Inštitut za zgodovino delavskega gibanja v Ljubljani. Ljubljana 1962. Strani 354.
 • Tone Zorn: Dokumentation der Vertreibung der Deutschen aus Ost-Mitteleuropa, Band V: Das Schicksal der Deutschen in Jugoslawien. Her. vom Bundesministerium für Vertriebene, Flüchtlinge und Kriegsgeschädigte, Bonn, 1961.
 • Jože Šorn: Kronika, časopis za slovensko krajevno zgodovino I.—X., 1953—1962. Ljubljana. Izdaja in zalaga Zgodovinsko društvo za Slovenijo, sekcija za krajevno zgodovino.
 • Jože Šorn: Papiergeschichte. Zeitschrift der Forschungsstelle Papiergeschichte in Mainz. Herausgegeben vom Verein der Zellstoff — und Papier-Chemiker und — Ingenieure. Darmstadt 1951.
 • Mirko Stiplovšek: Kamniški zbornik VIII — 1962. Izdal in uredil uredniški odbor. Odgovorni urednik Zvone Verstovšek. Ljubljana 1962.
 • Tatjana Bregant: Arheološki vestnik (Acta archaeologica) XI—XII, Ljubljana 1960 do 1961, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Razred za zgodovinske in družbene vede, Sekcija za arheologijo, 285 str.
 • Josip Korošec: Starinar, Organ Arheološkog instituta Srpske akademije nauka, Nova serija, knjiga IX—Х/1958—1959, Beograd 1959, 452 str.
 • Paola Korošec: Diadora, Glasilo Arheološkog muzeja u Zadru, sv. 2. 1960—1961, Zadar 1962, 337 str.
 • Josip Korošec: Zbornik na trudovi, Naroden muzej vo Ohrid, Posebno izdanie po povod 10-godišninata od osnovuvanjeto na muzejot, posvećeno na XII medjunaroden kongres na vizantolozite, Ohrid 1961, 244 strani. (Tekst v makedonščini in v francoščini).
 • Slavka Kajba Milić / Vasilij Melik: Bibliografija slovenske zgodovine (Publikacije iz let 1961—62)
 • France Škerl: Kratka bibliografija o NOB Slovencev v letih 1961 in 1962