Arhivi, 2001, št. 2

Glasilo Arhivskega društva in arhivov Slovenije

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2001
Založnik(i): Arhivsko društvo Slovenije, Ljubljana
Soavtor(ji): Andrej Nared (odg. ur.), Matevž Košir (gl. ur.), Wolfgang Zitta (prev. nem.), Katarina Kobilica (prev. ang,), Anna Nizza (prev. it.), Irena Avsenik - Nabergoj (lekt.)
Posamezni prispevki:
 • Andrej Nared: Arhiv kranjskih deželnih stanov
 • Daria Nałęcz: Dostopnost arhivskega gradiva v državah srednje in vzhodne Evrope
 • Jelka Melik: Ureditev, delovanje in poslovanje državnih tožilstev v stari Avstriji in prvi Jugoslaviji (1852-1941)
 • Žarko Štrumbl / Gašper Šmid: Arhivi in arhivska služba v Bosni in Hercegovini
 • Bojana Aristovnik: Predpisi o registriranju gospodarskih organizacij od 1946 do 1954
 • Ivanka Zajc Cizelj: Od požarne samopomoči do organiziranja gasilskih društev - gasilstvo v drugi polovici 19. stoletja na Celjskem
 • Nataša Golob: Nekaj detajlov o vezavah srednjeveških rokopisov iz nekdanje Auerspergove ljubljanske knjižnice
 • Boris Guid: Eden od pristopov vzpostavljanja elektronskega arhiva in kreiranja baze znanja
 • Jolanda Fon: Ocenjevanje delovne uspešnosti in potenciala ključnih kadrov v arhivu
 • Marjan Drnovšek / Kristina Šamperl Purg / Aleš Gabrič / Emica Ogrizek / Vladimir Drobnjak / Miroslav Novak / Vladimir Žumer / Branko Šuštar / Jakob Emeršič / Boris Golec / Drago Trpin / Matevž Košir / Marta Rau Selič / Jože Škofljanec / Marija Hernja Masten: Okrogla miza Arhivi in zgodovinopisje Ptuj, 17. oktober 2001
 • Miha Preinfalk: Turjaški arhiv in njegove listine
 • Katarina Keber: Kolera v arhivskem gradivu: primer Cecilije Tenbaum
 • Zdenka Bonin: Pokopavanje v cerkvi in v samostanskem poslopju sv. Klare v Kopru med letoma 1616 in 1782
 • Sonja Anžič: Pregled arhivskih virov za socialno politiko na Kranjskem od srede 18. stoletja do leta 1918
 • Andrej Zadnikar: Risba, grafika, akvarel
 • Metka Gombač: Gradivo Odbora slovenskega bataljona prve krajiške brigade, Ljubljana
 • Lojz Tršan: Lepo je živet' na deželi, Filmi o kmetijstvu in kmetstvu v Slovenskem filmskem arhivu
 • Metka Bukošek: Poročilo o delu ADS za obdobje 2000-2002
 • Metka Bukošek: Prvi hrvaški arhivski kongres v Zagrebu
 • Ivan Fras: 29. avstrijski arhivski dan, Dunaj, 26. do 28. september 2001
 • Žarko Štrumbl / Gašper Šmid: 4. povojno zborovanje arhivskih delavcev Bosne in Hercegovine
 • Žarko Štrumbl / Gašper Šmid: 14. posvetovanje arhivskih delavcev Bosne in Hercegovine - Arhivska praksa 2001
 • Sonja Anžič / Matevž Košir: 72. nemški arhivski dnevi v Cottbusu
 • Mija Mravlja: Arhivčkovi v Njegoševi deželi. Strokovna ekskurzija Arhivskega društva Slovenije v Dubrovnik in Črno goro od 4. do 10. junija 2001
 • Bojan Himmelreich: Seminar pri Poletni univerzi v okviru Srednjeevropske univerze v Budimpešti, julij 2001
 • Natalija Glažar: 35. konferenca okrogle mize arhivov v Reykjaviku, Islandija
 • Jure Maček / Gordana Šövegeš: XI. Mednarodni arhivski raziskovalni tabor = XI. Nemzetközi levéltári kutatótábor
 • Jože Škofljanec: Digitalna kulturna dediščina III - pomagala in pripomočki v arhivih in ustanovah, ki varujejo kulturno dediščino (Digital Cultural Heritage III - Finding Aids and Analysis Tools in Archives and Memory Institutions), Maastricht 11.-14.7.2001
 • Aleksandra Pavšič Milost: Demokratična opozicija Slovenije - ob deseti obletnici osamosvojitve Slovenije (mednarodni znanstveni simpozij), Maribor, 22.-23. november 2001
 • Iztok Ilich: Jedert Vodopivec, Vezave srednjeveških rokopisov: strukturne prvine in njihov razvoj, Arhiv Republike Slovenije, Ljubljana 2000, 654 strani
 • Anabelle Križnar: Spominska knjiga ljubljanske plemiške družbe sv. Dizme
 • Matevž Košir: Predpisi s področja arhivske dejavnosti v Sloveniji - Regulations Governing Archival Activity in Slovenia, Arhiv Republike Slovenije, Ljubljana 2001, 143 strani
 • Bojana Aristovnik: Bojan Himmelreich, Namesto žemlje črni kruh, Organizacija preskrbe z živili v Celju v času obeh svetovnih vojn, Publikacije Zgodovinskega arhiva Celje, Studije 6, Celje 2001, 232 strani
 • Katarina Keber: Katalog Izseljenec (Življenske zgodbe Slovencev po svetu), Muzej novejše zgodovine, Ljubljana 2001, 160 strani
 • Jure Volčjak: Damjan Hančič, Konstitucije klaris v Mekinjah in Škofji Loki. Acta Ecclesiastica Sloveniae 23, Inštitut za zgodovino cerkve pri Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani, Ljubljana 2001, 384 strani
 • Jurij Rosa: 50 let Srednje šole v Ajdovščini, zbornik, Srednja šola "Veno Pilon" Ajdovščina, Ajdovščina 2001, 264 strani
 • Matevž Košir: Archival Science, International Journal on Recorded Information, Vol. 1, No. 1, 2001
 • Darinka Drnovšek: Arhivski vjesnik, letnik 43/2000, Zagreb 2000
 • Sonja Anžič: Der Archivar, Mitteilungsblatt für deutsches Archivwesen, letnik 53, leto 2000, zvezki št. 1-4
 • Zdenka Bonin: Rassegna degli Archivi di stato, letnik LX, Rim 2000, zvezek 1, str. 1 -336
 • Tatjana Šenk: Od sanj do resničnosti, Razvoj slovenske državnosti
 • Damjan Hančič: Osebnosti mesta Ljubljana
 • Metod Benedik: Dr. France Martin Dolinar- šestdesetletnik
 • Nove pridobitve arhivov v letu 2000
 • Bibliografija arhivskih delavcev v letu 2000