Zgodovinski časopis, 1962

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1962
Založnik(i): Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana
Soavtor(ji): Bogo Grafenauer (odgovorni urednik)
Posamezni prispevki:
 • Ferdo Gestrin: Gospodarstvo in družba na Slovenskem v 16. stoletju (Oris razvoja)
 • Vlado Valenčič: Štetje prebivalstva leta 1754 v predjožefinski ljubljanski škofiji in njegovi rezultati
 • Ivan Slokar: Ljubljanska suknarna, Prvo razdobje od leta 1724 do leta 1747, (Stanovska suknarna v krempljih finančni mogotcev in špekulantov)
 • Dušan Kermavner: Hegemonistična prekonstrukcija jugoslovanskega kongresa v Ljubljani leta 1870
 • Fran Zwitter: Nekaj problemov okrog jugoslovanskega kongresa v Ljubljani leta 1870
 • Bogo Grafenauer: Ob sedemdesetletnici Milka Kosa
 • Bogo Grafenauer: Bibliografski pregled dela Milka Kosa (1953-1962)
 • Bogo Grafenauer: Deset let proučevanja ustoličevanja koroških vojvod, kosezov in države karantanskih Slovencev
 • France Goršič: O rodbinski zadrugi kot izrazoslovnem problemu
 • Janko Pleterski: Koroška socialna demokracija in slovensko nacionalno vprašanje na Koroškem do leta 1914
 • Silvo Kranjec: Koroščevo predavanje o postanku Jugoslavije
 • Ferdo Gestrin: Jože Hainz
 • Josip Korošec: Akademik dr. Jaroslav Böhm
 • Josip Korošec: VI. internacionalni kongres prazgodovinarjev in protozgodovinarjev 1962. leta v Rimu
 • Bogo Grafenauer: Sestanek jugoslovanskih in sovjetskih zgodovinarjev, Beograd 19.-22. XII. 1961
 • Vasilij Melik: Tajniško poročilo za leti 1960-1962
 • Josip Korošec: L'Europe à la fin de l'âge de la pierre, Actes du Symposium consacré aux problèmes du Néolithique européen, Prague-Liblice-Brno 5—12 octobre 1959, Praha 1961, 644 strani, 46 tabel in 1 priloga.
 • Josip Korošec: Josef Klima, Společnost a kultura starovëkë Mezopotâmie (Nové obzory védy — Vëdeckopopularni edice ČSAV, 10), Praha 1962. Nakladatelstvi Československé akademie vëd, 212 str., 50 risb in 32 fotografskih posnetkov.
 • Viktor Korošec: Kulturgeschichte des Alten Orient: Mesopotamien, Hethiterreich, Syrien — Palästina, Urartu. In Zusammenarbeit mit Heinrich Otten , Victor Maag und Thomas Beran herausgegeben von Hartmut Schmökel. Mit 24 Bildtafeln, 10 Abbildungen im Text, Übersichtskarte
 • Marko Urbanija: O. Neugebauer, The Exact Sciences in Antiquity. Brown University Press, Providence, Rhode Island 1957, 2. izdaja, + 240 strani z 52 risbami, 14 fotografskimi posnetki in kronološko tabelo.
 • Josip Klemenc: Z. Vinski (Zagreb), Arheološki spomenici velike seobe naroda u Srijema. Situla 2, Ljubljana 1957. Strani 54, table XXXV.
 • Josip Korošec: Joachim Werner, Die Langobarden in Pannonien, Beiträge zur Kenntnis der langobardischen Bodenfunde vor 568. Bayerische Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-Historische Klasse, Abhandlungen - Neue Folge, Heft 55 A und B, München 1962, 195 str., 32 sl
 • Josip Korošec: Gyula Török, Die Bewohner von Halimba im 10. und 11. Jahrhundert. Archaeologia Hungarica, Dissertationes archaeologicae Musei Nationalis Hungarici a Consilio ärchaeologorum Academiae scientiarum Hungaricae redaetae, Series mova XXXIX, Verlag der Ungarisch
 • Ferdo Gestrin: O. Sakrausky, Agoritschach. Geschichte einer protestantischen Gemeinde im gemischtsprachigen Südkärnten. Kärntner Mussumtechriften XX. Geleitet von Gotbert MOTO. Klagenfurt 1960, Str. 80.
 • Ferdo Gestrin: J. Žontar, Ločan Volbenk Schwarz. Prispevek k zgodovini finančnega gospodarstva v dobi Friderika III. in Maksimilijana I., Loški razgledi 4 (1957), Str. 25-34., Villach und der Südosten. Zur Geschichte der wirtschaftlichen und verwandschaflichen Beziehungen Villachs und seiner Bewohner zu Krain, dem Küstenlande und Kroatien bis zum Ende des 16. Jahrhunderts. 900 Jahre Villach. Neue Beiträge zur Stadtgeschichte. G, Nastanek, gospodarska in družbena problematika policijskih redov prve polovice 16. stoletja za dolnjeavstrijske dežele s posebnim ozirom na slovenske pokrajine. Zgodovinski časopis 10-11, 1956-1657. str. 32-121.
 • Ferdo Gestrin: Grete Mecenseffy, Geschichte des Protestantismus in Österreich, Graz — Köln 1956, str. 232.
 • Jože Šorn: Ivan Slokar, Zgodovina solitrarn in smodnišnic v Ljubljani in njeni okolici (Kronika, IX., 1961, str. 110—113).
 • Jože Šorn: Ivan Sokar, Začetki kemične industrije v Ljubljani in njeni okolici (Kronika X, 1962, 30—35).
 • Jože Šorn: Vasilije Simić, Razvoj ugljenokopa i ugljarske privrede u Srbiji. Beograd 1958. — Srpska Akademija Nauka, knjiga CCC. Odeljenja prirodno-matematičkih nauka, knjiga 18 (ciril.).
 • Ivo Juvančič: Gorizia nel Risorgimento. 4. suplement k reviji Studi Goriziani. Gorica 1961.
 • Mirko Stiplovšek: Ferdo Čulinović, Jugoslavija između dva rata. Izdavački zavod Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti, Zagreb 1961. Knjiga I str 550 II str. 340.
 • Tone Zorn: Theodor Veiter, Die Lage im Kanaltal — Rechtsprobleme der Kanaltaler. Ostdeutsche Wissenschaft, Bd. VIII, 1961, Festschrift für Max Hildebert Böhm, str. 437—468.
 • Pavle Blaznik: 60 let Mestnega arhiva ljubljanskega. S sodelovanjem kolektiva ustanove sestavil dr. S. Vilfan, Ljubljana 1959, str. 219., Splošni pregled fondov državnega arhiva LRS. Sestavil delovni kolektiv ustanove, Ljubljana 1960, str. 171.
 • Mirko Stiplovšek: Istorija XX. veka. Zbornik radova I (1959) str. 360, II (1961) str. 386, III (1962) str. 388. Izdaja Odelenje za istoriske nauke Instituta društvenih nauka u Beogradu. Odgovorni uradnik dr. Dragoslav Janković.