Zgodovinski časopis, 1960

Jezik: slovenski / bosanski/hrvaški/srbski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1960
Založnik(i): Zgodovinsko društvo za Slovenijo, Ljubljana
Soavtor(ji): Bogo Grafenauer (odgovorni urednik)
Posamezni prispevki:
 • Josip Korošec: Neolit na Krasu in v Slovenskem primorju
 • Bogo Grafenauer: Zgodnjefevdalna družbena struktura jugoslovanskih narodov in njen postanek
 • Nada Klaić: Problem Slavca i Neretljanske krajine
 • Jože Šorn: Kartelizacija stare jugoslovanske industrije kleja
 • Milko Kos: K slovenski naselitvi na vzhodnem Tirolskem in Zgornjem Koroškem
 • Milko Kos: Haloze po ptujskih urbarjih iz 15. stoletja
 • Ivan Slokar: Delovne norme pri ljubljanskih rokodelcih ob koncu 16. stoletja
 • Ivan Slokar: Koliko let je poslovala prva rokodelska zadruga v Ljubljani
 • Branko Marušič: Doneski k biografiji dr. Karla Lavriča
 • Dušan Kermavner: Nekaj kritičnih pripomb k razpravljanju dr. Koste Milutinovića v tem časopisu
 • Franjo Baš: Tehniški muzej Slovenije
 • Fran Zwitter: Drugi kongres zgodovinarjev Jugoslavije
 • Bogo Grafenauer: XI. zborovanje slovenskih zgodovinarjev v Murski Soboti
 • Ignac Voje: Posvetovanje jugoslovanskih zgodovinarjev na Cetinju
 • Bogo Grafenauer: XI. mednarodni kongres zgodovinskih ved, Stockholm
 • Vasilij Melik: Tajniško poročilo za dobo 1956—1959
 • Jože Šorn: Kärntens gewerbliche Wirtschaft von der Vorzeit bis zur Gegenwart. Herausgegeben von der Kammer der gewerblichen Wirtschaft für Kärnten. Klagenfurt 1953. Im Verlag Joh. Leon sen.
 • Tatjana Bregant: Josip Korošec: Neolitska naseobina u Danilu Bitinju, (Rezultati istraživanja u 1953. godini), Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, Odjel za filozofiju i društvene nauke, Zagreb 1958; 1. del — tekst 210 str. in priloge v tekstu ter angleški povze, Josip Korošec: Nova neolitska kulturna grupa na području Dalmacije, Vjesnik za arheologiju i historiju dalmatinsku, LIV, Split 1952, str. 91—119., Josip Korošec: Iskopavanja u Danilu kraj Šibenika, Ljetopis Jugoslavenske akademije, knjiga 60, Zagreb 1955, str. 194—204., Josip Korošec: Nastavak iskopavanja u Danilu kraj Šibenika u 1955. god., Ljetopis Jugoslavenske akademije, knjiga 63, Zagreb 1959, str. 226—239.
 • Tatjana Bregant: Josip Krašovec, Drulovka, Zbornik Filozofske fakultete III/4, Ljubljana 1960. 59 strani, 41 tabel, 2 prilogi, 2 sliki v tekstu in nemški povzetek.
 • Tatjana Bregant: Stane Gabrovec: Najstarejša zgodovina Dolenjske (Vodnik po arheoloških zbirkah muzejev v Novem mestu, Brežicah in Metliki), Novo mesto 1956, 69 str. francoski povzetek, 2 zemljevida arheoloških najdišč ter več fotografij in risb.
 • Mehtilda Urleb: Stane Gabrovec: Prazgodovinski Bled. Slovenska akademija znanosti te umetnosti, Sekcija za arheologijo, Ljubljana, 1960, 91 str. angleški povzetek, 40 tabel in 2 prilogi.
 • Viktor Korošec: Ur in Retrospect in Memory of Sir C.Leonard Woolley. — Iraq XXII. Edited by M. L. Mallowan and D. J. Wiseman. London 1960, 248 str., 31 slik in 14 risb v besedilu.
 • Viktor Korošec: Svend Aage Pallis, The Antiquity of Iraq. A Handbook of Assyriology. XVI, 814 str., 4 karte. Copenhagen. Ejnar Munksgaard, 1956.
 • Viktor Korošec: I. Fridrih, Dešifrovka zabytyh pis'mennostei i jazykov
 • Viktor Korošec: I. M. D'jakonov, Obščestvennyi i gosudarstvennyi stroi drevnego Dvurečja: Šumer
 • Viktor Korošec: Josef Klima, Prawa Hammurabiego z jezyka czeskiego przelozyl Cezary Kunderewicz. Warszawa 1957 (Panstwowe Wydawnictwo Naukowe). 336 str.
 • Josip Klemenc: Adreas Mócsy, Die Bevölkerung von Pannonien bis zu den Markomannenkriegen. Verlag der Ungarischen Akademie der Wissenschaften, Budapest 1959, str. 1—276.
 • Vilko Novak: E. Moór: Die Ausbildung der Betriebsform der ungarischen Landwirtschalt im Lichte der slawischen Lehnwörter. Pos. odtis iz Studia Slavica Academiae scientiarum Hungaricae II, Budapest, 1956, 31 —117.
 • Pavle Blaznik: S. Ilešič, Die Flurformen Sloweniens im Lichte der europäischen Flurforschung. Münchener Geographische Hefte, Heft 16, Materialien zur Agrargeographie V, 1959
 • Pavle Blaznik: G. Glauert, Siedlung und Wirtschaft im oberen Sawegebiet (Nordwestslowenien) während des 16. Jahrhunderts und heute, Sqdostforschungen XVI 1957, str. 388—126, R. Oldenburg-München.
 • Josip Žontar: L.Beutin, Der wirtschaftliche Niedergang Venedigs im 16. und 17. Jahrhundert. Hansische Geschichtsblätter, 76. I. 1958, 42—72.
 • Jože Šorn: Arnošt Klima, Manufakturni obdobi v Čechâch. Präha 1955. Českoslovënska Akademie vëd, sekce filosofie a historié. 523 strani + 40 ilustracij.
 • Jože Šorn: Josip Žontar, Zapora proti kugi v Karavankah v letih 1713—1716. Prispevek k zgodovini blagovnega prometa in organizacije trgovine na Slovenskem v 18. stoletju. Knjižnica Muzejskega društva v Tržiču, I (Priloga »Tržiškega vestnika« VI, 1957, št. 11). Tržič
 • Jože Šorn: Publikacije Tehniškega muzeja Slovenije
 • Jože Šorn: Josip Žontar, Christian Wilhelm Heil, ein Diplomat, Projektemacher und nationalökonomischer Theoretiker des 18. Jahrhunderts. Südost-Forschungen, Internationale Zeitschrift für Geschichte, Kultur und Landeskunde Südosteuropas. München. Band XVII, 1958, 2.
 • Tone Zorn: Zmago Vrbnjak: 90-Ietnica I. slovenskega tabora (Pomurski vestnik, 22. maj 1958—26. junij 1958, št. 20—23, 25).
 • M. R.: Anali Jadranskog instituta, sv. II., Zagreb, Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti 1958.
 • Lojze Ude: Dr. Srdjan Budisavljević, Stvaranje države Srba, Hrvata i Slovenaca, povodom četrdesetgodišnjice jugoslavenskog ujedinjenja, Zagreb 1958. Izdala Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, Dr. Hamdija Kapidžić, Austro-ugarska politika u Bosni i Hercegovini i jugoslovensko pitanje za vrijeme prvog svjetskog rata. Godišnjak Istoriskog društva BIH, IX., 1957, str. 7—55, Dr. Bogdan Krizman, Stvaranje jugoslavenske države, Historijski pregled 1958, št. 3—4, str. 167—215, Dr. Ante Mandić, Fragmenti za historiju ujedinjenja, povodom četrdesetgodišnjice osnivanja Jugoslavenskog odbora, Zagreb 1956. Izdala Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, Dr. Dragoslav Janković, Društveni i politički odnosi u Kraljevstvu Srba, Hrvata i Slovenaca uoči stvaranja socialističke radničke partije Jugoslavije (komunista) 1. XII. 1918 — 20. IV. 1919. Zbornik radova. Istorija XX. veka, I, 1959, str. 8—152
 • Ivka Križnar: Loški razgledi: IV-VI, 1957-1959
 • Franček Saje: Delavska enotnost, 1942—1944. Ponatis priredil Tone Fajfar, izdal in založil republiški svet Zveze sindikatov Slovenije v Ljubljani, 1954, str. 151.
 • Dare Jeršek: Pisma na smrt obsojenih. Zbral in uredil Franček Saje. Druga popolna izdaja. Izdala Državna založba Slovenije, Ljubljana 1959. 430 str., 12 fotokopij.
 • Branko Marušič: Atti e memorie della Società istriana di archeologia e storia patria, N. S., vol. I, II, III, IV, V, VI, VII—VIII, Venezia 1949, 1952, 1954. 1956, 1957, 1958, 1960.
 • Tatjana Bregant: Arheološki vestnik (Acta archaeologica), Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Razred za zgodovinske in družbene vede, Sekcija za arheologijo, VIII/1—4, Ljubljana 1957, 355 strani.
 • Milica Kacin: Goriški zbornik 1947-1957. Izdal Okrajni svet Svobod in prosvetnih društev Gorica. Ob desetletnici priključitve Slovenskega Primorja k FLR Jugoslaviji. Nova Gorica. September 1957.
 • Slavka Kajba: Savinjski zbornik, Celje 1959. Izdal občinski odbor SZDL v Žalcu. 344 strani.
 • Slavka Kajba: Zbornik Koroške. (Za 50. obletnico Zveze komunistov Jugoslavije.) Izdal Klub koroških študentov. Ljubljana 1959. 120 strani
 • Nada Sfiligaj: Letopis Muzeja narodne osvoboditve LR Slovenije v Ljubljani I. in II. letnik. Izdal Muzej narodne osvoboditve, I. letnik je izšel leta 1957, ima 181 strani s slikami + 1 barvno prilogo. II. letnik je izšel leta 1958, ima 303 strani s slikami + 1 barvno pr
 • Ludvik Čarni: Zbornik »Ljubljana v ilegali« I. knjiga. Ljubljana 1958. Izdal Okrajni odbor Socialistične zveze delovnega ljudstva v Ljubljani. Uredil uredniški odbor. Glavni in odgovorni urednik Vladimir Krivic. 487 strani.