Zgodovina za vse, 1994, št. 2

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1994
Založnik(i): Zgodovinsko društvo Celje, Celje
Soavtor(ji): Andrej Studen (ur.), Katarina Kobilica (prev. ang.), Elizabeth Seitz (prev. nem.), Anton Šepetavc (lekt.)
Posamezni prispevki:
 • Janez Cvirn: Vsega je bil kriv Buffalo Bill, K zgodovini boemskega življenja v Ljubljani pred prvo svetovno vojno
 • Bojan Cvelfar: "No, zdaj pa če imaš denar, daj ga sem, potem se pa hitro z menoj spolsko združi", K zgodovini tajne prostitucije v Ljubljani na začetku stoletja
 • Peter Vodopivec: Kako so ženske na Slovenskem v 19. stoletju stopale v javno življenje, Prispevek k zgodovini žensk v slovenskem prostoru (1848-1900)
 • Marjan Drnovšek: "S cugom do Bremna in z barko do Noviga Jorka", Izseljenčevo doživljanje poti v Ameriko
 • Dušan Kos: Življenje, kot ga je pisala dota, Vloga poročnih prejemkov v življenju kranjskega in slovenještajerskega plemstva v 14. stoletju
 • Peter Burke: Zgodovina dogodkov in povratek k pripovedništvu
 • Igor Grdina: Brižinski spomeniki kot dialoški tekst
 • Petra Svoljšak: Velika vojna, Mario Isnenghi: La grande guerra
 • Tone Kregar: Abortus od antike do danes, Geschichte der Abtreibung: von der Antike bis zur Gegenwart
 • Aleksander Žižek: V kraljestvu okusov, Wolfgang Schivelbusch: Das Paradies, der Geschmack und die Vernunft
 • Aleksander Žižek: Meščanstvo v habsburški monarhiji, II. del, Hannes Stekl, Peter Urbanitsch, Ernst Bruckmüller, Hans Heis (Hg.): Bürgertum in der Habsburgermonarchie, II. knjiga
 • Franc Rozman: Knezi Windisch-Grätz v 19. in 20.stoletju, Hannes Stekl, Marija Wakounig, Windisch-Graetz: Ein Fürstenhaus im 19. und 20. Jahrhundert


  • Vsi metapodatki
   • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/670
   • dcterms:title
    • Zgodovina za vse, 1994, št. 2
   • dcterms:tableOfContents
    • Janez Cvirn VSEGA JE BIL KRIV BUFFALO BILL 1 K zgodovini boemskega življenja v Ljubljani pred prvo svetovno vojno Schuld an allem war Buffalo Bill Zur Geschichte des Lebens der Bohèeme in Ljubljana vor dem Ersten Weltkrieg Bojan Cvelfar "NO, ZDAJ PA ČE IMAŠ DENAR, DAI GA SEM, POTEM SE PA HITRO Z MENOJ SPOLSKO ZDRUŽI 11 K zgodovini tajne prostitucije v Ljubljani na začetku stoletja "Na, haste Kohle, denn rück' se schon 'rüber, un' mach' man fix Liebe mit mir" Zur Geschichte der verdeckten Prostitution in Ljubljana zur Zeit der Jahrhundertwende Peter Vodopivec KAKO SO ŽENSKE NA SLOVENSKEM V 19. STOLETJU STOPALE V JAVNO ŽIVLJENJE 30 Prispevek k zgodovini žensk v slovenskem prostoru (1848-1900) Wie die Frau im 19. Jahrhundert ins öffentliche Leben eintrat Ein Beitrag zur Geschichte der Frau im slowenischen Raum von 1848-1900 Marjan Drnovšek "S CUGOM DO BREMNA IN Z BARKO DO NOVIGA JORKA" 45 Izseljenčevo doživljanje poti v Ameriko "Mit'n Zuch nach Breem' un' mit'n Dampfa nach Nu Jook" Wie Auswanderer die Reise nach Amerika erlebten Dušan Kos ŽIVLJENJE, KOT GA JE PISALA DOTA 58 Vloga poročnih prejemkov v življenju kranjskega in slovenještajerskega plemstva v 14. stoletju Das Leben im Lichte der Heiratsgaben Die Rolle der Heiratsgaben im Leben des krainischen und untersteirischen Adels im 14. Jahrhundert Peter Burke ZGODOVINA DOGODKOV IN POVRATEK K PRIPOVEDNIŠTVU 70 History of Events and the Revival of Narrative Igor Grdina BRIZINSKI SPOMENIKI KOT DIALOSKI TEKST 79 Die Freisinger Denkmäler als dialogischer Text S knjižne police 88
    • Janez Cvirn VSEGA JE BIL KRIV BUFFALO BILL 1 K zgodovini boemskega življenja v Ljubljani pred prvo svetovno vojno Schuld an allem war Buffalo Bill Zur Geschichte des Lebens der Bohèeme in Ljubljana vor dem Ersten Weltkrieg Bojan Cvelfar "NO, ZDAJ PA ČE IMAŠ DENAR, DAI GA SEM, POTEM SE PA HITRO Z MENOJ SPOLSKO ZDRUŽI 11 K zgodovini tajne prostitucije v Ljubljani na začetku stoletja "Na, haste Kohle, denn rück' se schon 'rüber, un' mach' man fix Liebe mit mir" Zur Geschichte der verdeckten Prostitution in Ljubljana zur Zeit der Jahrhundertwende Peter Vodopivec KAKO SO ŽENSKE NA SLOVENSKEM V 19. STOLETJU STOPALE V JAVNO ŽIVLJENJE 30 Prispevek k zgodovini žensk v slovenskem prostoru (1848-1900) Wie die Frau im 19. Jahrhundert ins öffentliche Leben eintrat Ein Beitrag zur Geschichte der Frau im slowenischen Raum von 1848-1900 Marjan Drnovšek "S CUGOM DO BREMNA IN Z BARKO DO NOVIGA JORKA" 45 Izseljenčevo doživljanje poti v Ameriko "Mit'n Zuch nach Breem' un' mit'n Dampfa nach Nu Jook" Wie Auswanderer die Reise nach Amerika erlebten Dušan Kos ŽIVLJENJE, KOT GA JE PISALA DOTA 58 Vloga poročnih prejemkov v življenju kranjskega in slovenještajerskega plemstva v 14. stoletju Das Leben im Lichte der Heiratsgaben Die Rolle der Heiratsgaben im Leben des krainischen und untersteirischen Adels im 14. Jahrhundert Peter Burke ZGODOVINA DOGODKOV IN POVRATEK K PRIPOVEDNIŠTVU 70 History of Events and the Revival of Narrative Igor Grdina BRIZINSKI SPOMENIKI KOT DIALOSKI TEKST 79 Die Freisinger Denkmäler als dialogischer Text S knjižne police 88
   • dcterms:publisher
    • Zgodovinsko društvo Celje, Celje
   • dcterms:contributor
    • Andrej Studen (ur.)
    • Katarina Kobilica (prev. ang.)
    • Elizabeth Seitz (prev. nem.)
    • Anton Šepetavc (lekt.)
   • dcterms:type
    • Text
   • dcterms:language
    • slv
   • dcterms:hasPart