Zgodovinski časopis, 1958-1959

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1958
Založnik(i): Zgodovinsko društvo za Slovenijo, Ljubljana
Soavtor(ji): Bogo Grafenauer (odgovorni urednik)
Posamezni prispevki:
 • Metod Mikuž: Boji Komunistične partije Jugoslavije za zahodne meje (od 1941 do 1945)
 • Gregor Čremošnik: Doslej neznani južnoslovanski pečati
 • Josip Korošec: Pravilnost opredeljevanja posameznih predmetov in kultur zgodnjega srednjega veka do 7. stoletja kot slovanskih
 • Marjan Britovšek: Uvajanje novih kultur na Kranjskem v drugi polovici 18. in v prvi polovici 19. stoletja
 • Jože Šorn: Jugoslovanska industrija papirja do osvoboditve
 • Nada Klaić: Pitanje društvenog uređenja kvarnerskih općina u novijoj literaturi
 • Bogo Grafenauer: Vprašanje Hrvatske Krajine v Kvarneru
 • Ivan Slokar: Zadružni nagibi pri cehovskih rokodelcih in prva obrtniška zadruga v Ljubljani
 • Jože Šorn: Še o mlinih za papir na Slovenskem
 • Ivan Grafenauer: Stolica za slovenski jezik na ljubljanskem liceju in Slomškovi tečaji v celovškem semenišču
 • France Škerl: Osmorica Robottijevih talcev, V luči Kozakove "Lesene žlice" in italijanskih aktov
 • France Škerl: Problematičnosti v Sajetovi kritiki, O knjigi "Počeci partizanskog pokreta u Sloveniji" v Zgodovinskemm časopisu 1956/57
 • Bogo Grafenauer: Gregor Čremošnik
 • Viktor Korošec: Dietz Otto Edzard, Die »zweite Zwischenzeit« Babyloniens. Wiesbaden 1957, Otto Harrassowitz, XIV, 201 str.
 • Viktor Korošec: Sir Leonard Woolley, Ur in Chaldäa. Zwölf Jahre Ausgrabungen in Abrahams Heimat. 2. Aufl. F. A. Brockhaus. Wiesbaden 1957, 248 str.
 • Viktor Korošec: Sumerische und akkadische Hymnen und Gebete, eingeleitet und übertragen von A. Falkenstein und W. von Soden. Die Bibliothek der Alten Welt, Reihe: Der Alte Orient. Artemis-Verlag Zürich/Stuttgart 1953, 423 str., 12 slik.
 • Viktor Korošec: F.R.Kraus, Ein Edikt des Königs Ammi-saduqa von Babylon. Studia et Documenta ad Iura Orientis Antiqui pertinentia. Vol. V. XVI + 260 str., 4 fotografski posnetki.
 • Viktor Korošec: M. E. L. Mallovan, Twenty-five Years of Mesopotamian Discovery. Published by the British School of Archaeology in Iraq. 1956. 81 str. z ilustracijami in zemljevidom.
 • Viktor Korošec: Adam Falkenstein, Die neusumerischen Gerichtsurkunden. Erster Teil: Einleitung und systematische Darstellung. Zweiter Teil: Umschrift, Übersetzung und Kommentar. Dritter Teil: Nachträge und Berichtigungen, Indizes und Kopien. — Bayerische Akademie der Wis
 • Viktor Korošec: Einar von Schuler, Hethitische Dienstanweisungen für höhere Hof- und Staatsbeamte. Ein Beitrag zum antiken Recht Kleinasiens. Archiv für Orientforschung, herausgegeben von Ernst Weidner, Beiheft 10, IV + 65 strani. Graz 1957.
 • Viktor Korošec: Riekele Borger, Die Inschriften Asarhaddons, Königs von Assyrien. Archiv für Orientforschung, herausgeg. von Ernst Weidner. Beiheft 9. Graz 1956, X + 133 str. 5 plošč.
 • Viktor Korošec: Ernst Weidner, Die Inschriften Tukulti-Ninurtas I. und seiner Nachfolger. Mit einem Beitrag von Heinrich Otten. Archiv für Orientforschung. Beiheft 12. Graz 1959. XVI + 68 str. 12 plošč.
 • Viktor Korošec: Mission de Ras Shamra:, Tome IV: Le Palais royal d'Ugarit, publié sous la direction de Claude F.A.Schaeffer, Membre de l'Institut: III.Textes accadiens et hourrites des Archives Est, Ouest et Centrales, par Jean Nougavrol avec des études de G. Boyer et E. Laroche. XLIII + 342 st, Tome IX : Le Palais royal d'Ugarit..., IV Textes accadiens des Archives Sud (Archives internationales) par Jean Nougayrol. 11 + 301 str. Paris 1956., Tome VII: Le Palais royal d'Ugarit..., II. Textes en cunéiformes alphabétiques des Archives Est, Ouest et Centrales, par Charles Virolleaud, Membre de I'Institut. XLIII + 241 str., 26 plošč, Paris 1957.
 • Viktor Korošec: Archives royales de Mari (= ARM) VII: Textes économiques et administratives par Jean Bottéro. Avantpropos par André Parrot. Paris. Imprimerie Nationale. 1957, XI + 364 str.
 • Viktor Korošec: Georges Boyer, Archives royales de Mari, VIII: Textes juridiques transcrits, traduits et commentée Paris. Imprimerie nationale, 1958. IV + 245 str.
 • Viktor Korošec: D. J. Wiseman, The Vassal-Treaties of Esarhaddon. (Revija) Iraq, XX (1958), part 1. 99 strani besedila z 12 slikami, 53 strani klinopisnega teksta z navedbo razmestitve posameznih odlomkov. London 1958.
 • Viktor Korošec: André Dupont-Sommer avec la collaboration de M. l'abbé J. Starcky, 1. Une inscription araméenne inédite de Sfiré. Bulletin du Museé de Beyrouth, Liban. str. 23—41, 6 slik, 2. Les inscriptions araméennes de Sfiré (Stèles I et II). Extrait des Mémoires prés
 • Viktor Korošec: Reallexikon der Assyriologie, begründet von Erich Ebeling und Bruno Meissner. Unter Mitwirkung zahlreicher Fachgelehrter herausgegeben von Erich Ebeling. Durch den Druck geführt und ergänzt von Ernst Weidner. Dritter Band. Erste Lieferung: F — Fixterne. 1
 • Viktor Korošec: Johannes Friedrich, Die hethitischen Gesetze. Transkription, Übersetzung, sprachliche Erläuterungen und vollständiges Wörterverzeichnis. Documenta et Monumenta Orientis Antiqui. Vol. septimum. Leiden. E. H. Brill 1959, X + 155 strani.
 • Jaroslav Šašel: Anna Sadurska, Inscriptions latines et monuments funéraires romains au Musée national de Varsovie. Varsovie: Auctarium Meandreum, vol. IV, 1953, p. 137, tab. XLVI.
 • Milko Kos: Monumenta historica ducatus Carinthiae. Fünfter Band. Die Kärntner Geschichtsquellen 1269—1286. — Sechster Band. Die Kärntner Geschichtsquellen 1286—1300. — Herausgegeben von Hermann Wiessner. — L + 512 str. — VIII + 372 strani. — Klagenfurt 1956, 1958.
 • Jože Šorn: Josip Žontar, Svilogojstvo in svilarstvo na Slovenskem od 16. do 20. stoletja. Ljubljana 1957. Slovenska Akademija znanosti in umetnosti; Razred za zgodovinske in družbene vede, Dela 11; Inštitut za zgodovino, sekcija za občo in narodno zgodovino, 3. Bese
 • Jože Šorn: Ivan Mohorič, Industrializacija Mežiške doline. Maribor 1954. Založba Obzorja, Poljudnoznanstvena knjiga, 4. Izdala Študijska knjižnica na Ravnah. Strani 315 (ilustrirano).
 • Jože Šorn: Janko Orožen, Zgodovina Trbovelj, Hrastnika in Dola, I. Od početka do 1918. Izdal in založil Občinski ljudski odbor v Trbovljah 1958. Strani 734 (ilustrirano).
 • Melitta Pivec Stele: Danilo Klen, Privredno stanje Rijeke u doba Ilirije. Prema suvremenim izvještajima Trgovinske komore. (Mijo Mirković: Predgovor.) Zagreb 1959, Građa za gospodarsku povijest Hrvatske, knj. 8, XIII + 96 str.
 • Matija Žgajnar: Rab — Živa priča »kulture in civilizacije« italijanskega okupatorja. Maribor 1953, izd. Obzorja, str. 81.
 • Matija Žgajnar: Franc Sterle, Ljubljana 1953, MK, str. 76 + VIII fotografij in 6 črtežev med besedilom.
 • Jože Šorn: Disertacije avstrijskih univerz o vprašanjih slovenske zgodovine
 • Josip Korošec: Starinar. Organ "Arheološkog instituta Srpske akademije nauka, Nova serija, knjiga VII—VIII/1956—1957, Beograd 1958, 468 str.
 • France Škerl: Vojni istoriski glasnik 1957—1959. Organ vojnog istoriskog instituta JNA. Beograd 1957—1959. Izd. Vojno istoriski institut JNA Beograd.
 • France Škerl: Crvena zvezda 1949—1951. Organ Glavnog odbora Saveza boraca Narodnooslobodilačkog rata. Beograd 1949—1951. Izd. Izdavačko preduzeće »Borba« Beograd.
 • France Škerl: Crvena zvezda 1951—1959. List Saveza boraca narodnooslobodilačkog rata. Beograd 1951—1959. Izd. Novinsko preduzeće »Borba«, Beograd.
 • France Škerl: Arhiv za pravne i društvene nauke 1941—1959. Organ Saveza udruženja pravnika Jugoslavije. Beograd 1945—1959.
 • Vasilij Melik / Slavka Kajba / Majda Smole / Ema Umek: Bibliografija slovenske zgodovine, (Publikacije iz let 1951—1958)