Zgodovinski časopis, 1956-1957

Jezik: slovenski / bosanski/hrvaški/srbski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1956
Založnik(i): Zgodovinsko društvo za Slovenijo, Ljubljana
Soavtor(ji): Bogo Grafenauer (odgovorni urednik)
Posamezni prispevki:
 • Milko Kos: O izvoru prebivalcev Ljubljane v srednjem veku
 • Josip Žontar: Nastanek, gospodarska in družbena problematika policijskih redov prve polovice 16. stoletja za dolnjeavstrijske dežele s posebnim ozirom na slovenske pokrajine
 • Vlado Schmidt: Doneski k problemu otroškega dela v začetkih kapitalističnega razvoja na Slovenskem
 • Kosta Milutinović: Problematika ljubljanskog programa 1870 kod Srba i Hrvata
 • Janko Pleterski: Politični profil koroškega časopisa »Mir« (1882 do 1920)
 • Metod Mikuž: Pregled gospodarske dejavnosti v narodnoosvobodilni borbi v Sloveniji
 • Fran Grivec: Metodova ječa - Ellwangen
 • Ignac Voje: Brskovo in vrednost srebra v srednjem veku
 • Ivan Slokar: Nekaj dodatkov k zgodovini mlinov za papir na Slovenskem
 • France Škerl: Ali so arhivi znanstvene ustanove
 • Bogo Grafenauer: X. zborovanje slovenskih zgodovinarjev v Ravnah v dneh 23. do 25. septembra 1957
 • Bogo Grafenauer: IV. zborovanje avstrijskih zgodovinarjev in III. zborovanje avstrijskih arhivarjev v Celovcu od 17. do 22. septembra 1956
 • XI. mednarodni kongres zgodovinskih ved
 • Vasilij Melik: Tajniško poročilo za leto 1955/56
 • Sergij Vilfan: Janko Polec
 • Sergij Vilfan: dr. Anton Urbanc
 • Bogo Grafenauer: Dix annees d'historiographie Yougoslave 1945-1955. Comite National Yougoslave des Sciences Historiques. Presente sous la redaction de Jorjo Tadić, professeur a l'Universite de Belgrade. Avec collaboration de Marija Nakić et Radovan Samardžić et pour la pa
 • Bogo Grafenauer: Milko Kos: Zgodovina Slovencev od naselitve do petnajstega stoletja. V Ljubljani 1955. Izdala in založila Slovenska Matica. 426 str. + trije zemljevidi v prilogi.
 • Viktor Korošec: Erwin Seidl, Einführung in die ägyptische Rechtgeschichte bis zum Ende des Neuen Reiches, I. Juristischer Teil, 1939, 65 str. — Isti, Ägyptische Rechtsgeschichte der Saiten- und Perserzeit, 1956, 78 str. Verlag J. J. Augustin, Glückstadt—Hamburg—New York
 • Viktor Korošec: Samuel Noah Kramer. From the Tablets of Sumer. Twenty-five Firsts in Man's Recorded History. The Falcon's Wing Press. Indian Hills, Colorado. 1956, 293 str., 81 risb v tekstu in 80 slik.
 • Viktor Korošec: Handbuch der Orientalistik (izdaja B. Spuler): Band II: Kellschriftforschüng und alte Geschichte Vorderasiens: 3. Abschnitt: Geschichte des alten Vorderasien. Von H. Schmökel. 1956. XII, 342 str., 20 slik na 10 ploščah, 1 zemljevid.
 • Viktor Korošec: Hartmut Schmökel. Das Land Sumer ( = Urbanbücher, 13. W. Kohlhammer Verlag), 2. izd. Stuttgart 1956, 195 strani, 48 slik.
 • Viktor Korošec: W. v. Soden, Herrscher im Alten Orient (Verständliche Wissenschaft, 54. Band, Springer-Verlag) Berlin—Göttingen—Heidelberg, 1954, 152 str., 42 slik, 1 zemlj. skica.
 • Viktor Korošec: Kulturgeschichte des Alten Orients: Albrecht Goetze, Kleinasien (Handbuch der Altertumswissenschaft, III, 1, 3). C. H. Becksche Verlagsbuchhandlung, 2. predelana izdaja, München 1957, XVI, 228 str., 35 slik na 20 straneh, 6 kart v besedilu in zemljevid M
 • Tatjana Bregant: Josip Korošec: Arheološke ostaline v Predjami, Razprave IV/1, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Ljubljana 1956, 64 str., 49 tabel, 1 plan in agleški povzetek.
 • Tatjana Bregant: Stanko Panic: Drugo žarno grobišče v Rušah, Razprave IV/3, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Ljubljana 1957, 67 str., nemški povzetek, 10 prilog, 26 tabel in več slik med tekstom.
 • Ljudmil Hauptmann: Hugelmann K. G., Nationalstaat und Nationalitätenrecht im deutschen Mittelalter. I. Bd. Stämme, Nation und Nationalstaat im deutschen Mittelalter. Stuttgart 1955.
 • Sergij Vilfan: Walther Fresacher. Der Bauer in Kärnten, III. Teil: Das Kauf recht. Archiv für vaterländische Geschichte und Topographie, 43. und 44. Band Klagenfurt 1955. (Herausgegeben, vom Geschichtsverein für Kärnten, 201 str.)
 • Franček Saje: Dr. Metod Mikuž, Pregled razvoja NOB u Sloveniji I, Vojvoizdavački zavod JNA, Iz ratne prostosti naših naroda, knjiga dvanaesta, Beograd 1956, str. 392 in priložen zemljevid, naklada 3000.
 • Franček Saje: Dr. France Škerl, Počeci partizanskog pokreta u Sloveniji. Iz ratne prošlosti naših naroda, knjiga jedanaesta, Vojnoizdavački zavod Vojno delo, Beograd 1956, str. 210 in priložen zemljevid.
 • France Škerl: Obdelave NOB v zbornikih 1954-1956
 • Tatjana Bregant: Arheološki vestnik (Acta archaeologica), Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Razred za zgodovinske in družbene vede, Sekcija za arheologijo, VII/1—4, Ljubljana 1956, 500 strani.
 • Josip Korošec: Starinar, Organ Arheološkog instituta Srpske akademije nauka, Nova serija, knjiga V—VI / 1954—1955, Beograd 1956, 443 str.
 • Ignac Voje: Historijski zbornik. VII. letnik 1—4, leto 1954, str. 249; VIII. letnik 1—4, leto 1955, str. 247; IX. letnik 1—4, leto 1956, str. 297. Izdaja Povijesno društvo Hrvatske. Uredjuje redakcijski odbor, glavni in odgovorni urednik Jaroslav Šidak.
 • Ignac Voje: Istoriski glasnik štev. 4 (1954); štev. 1, 2, 3—4 (1955), štev. 1, 2, 3—4 (1956). Organ Istoriskog društva NR Srbije, Beograd. Izdaja redakcijski odbor. Odgovorni urednik: Dragoslav Janković, od 1. 1956 Dušan Perović.
 • France Škerl: Vojnoistoriski glasnik 1954—1956. Organ Vojnoistoriskog Instituta JNA. Beograd 1954—1956. Vojnoizđavački zavod »Vojno delo«, Beograd.