Zgodovinski časopis, 1955, št. 1-4

Jezik: slovenski / bosanski/hrvaški/srbski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1955
Založnik(i): Zgodovinsko društvo za Slovenijo, Ljubljana
Soavtor(ji): Bogo Grafenauer (odgovorni urednik)
Posamezni prispevki:
 • Pavle Blaznik: Freisinška županija Dovje
 • Stanko Jug: Turški napadi na Kranjsko in Primorsko od prve tretjine 16. stoletja do bitke pri Sisku
 • Jože Šorn: Ljubljanska suknarna
 • Jože Žontar: Posebno sodišče za kmetske podložnike, njihove pritožbe ter poskusi regulacije podložniškega položaja v Terezijanski dobi na Kranjskem
 • Metod Mikuž: Razvoj slovenskih političnih strank (1918 do zač. 1929) v stari Jugoslaviji
 • Milko Kos: Odnosi med kolonizacijo in oblikovanjem narodnostnih in etničnih meja
 • Bogo Grafenauer: Razmerje med Slovani in Obri do obleganja Carigrada (626) in njegove gospodarsko-družbene podlage
 • Jaroslav Šidak: Problem bogumilstva v Bosni
 • Fran Zwitter: Problem narodnega preroda pri južnih Slovanih v Avstriji: legitizem in narodnostno načelo
 • Bogo Grafenauer: Stara in nova vprašanja ob hrvatsko-slovenskem kmečkem uporu 1573
 • Jože Šorn: Dodatek k starejšim mlinom za papir na Slovenskem
 • Lovro Čermelj: Kako je prišlo do prijateljskega pakta med Italijo in Kraljevino SHS l. 1924
 • Rudolf Bičanić: Još jedna riječ o ekonomskoj povijesti
 • Fran Zwitter: Odgovor
 • Ljudmil Hauptmann: Replika
 • Bogo Grafenauer: Sklabarhontes = »gospodarji Slovanov« ali »slovanski knazi«?
 • Fran Zwitter: Fabio Cusin
 • Bogo Grafenauer: IX. zborovanje slovenskih zgodovinarjev v Kopru in Piranu od 26. do 28. septembra 1955
 • Fran Zwitter: X. svetovni kongres za zgodovinske vede v Rimu
 • Bogo Grafenauer: I. posvetovanje hrvatskih zgodovinarjev v Zagrebu od 25. do 27. XI. 1955
 • Vasilij Melik: Tajniško poročilo za leti 1953/55
 • Viktor Korošec: C. W. Ceram, Enge Schlucht und Schwarzer Berg. Entdeckung des Hethiter-Reiches, Rowohlt Verlag, Hamburg, 248 str., 48 slik in 47 risb, zemljevid Hetitske države.
 • Viktor Korošec: Große Kulturen der Frühzeit, herausgegeben von Prof. Dr. Helmuth Th. Bossert (2. zvezek): Ur, Assur und Babylon. Drei Jahrtausende im Zweistromland, von Prof. Dr. Hartmut Schmökel. — Gustav Kilper Verlag, Stuttgart 1955, 302 str., od teh 118 strani s 169
 • Viktor Korošec: The Babylonian Laws. Edited with translation and commentary by G. R. Driver and John C. Miles. Volume II, Transliterated Text, Translation, Philological Notes, Glossary, Oxford, Clarendon Press, 1955. 426 str., 63 angl. šil.
 • Viktor Korošec: Goetze, Albrecht, The Laws of Eshnunna (v The Annual of the American Schools of Oriental Research, vol. XXXI, for 1951—1952). Published by the Department of Antiquities of the Government of Iraq and the American Schools of Oriental Research. New Haven 195
 • Viktor Korošec: Friedrich, Johannes, Entzifferung verschollener Schriften und Sprachen (Verständliche Wissenschaft, 51. Band, Springer-Verlag) Berlin-Göttingen-Heidelberg, 146 str., 73 slik, 1 zemlj. skica.
 • Viktor Korošec: Große Kulturen der Frühzeit, herausgegeben von Prof. Dr. Helmuth Bossert: (1. zvezek:) Die Welt der Hethiter von Dr. Margarete Riemschneider. Gustav Kilper-Verlag. Stuttgart 1954. 260 strani s 155 slikami na 110 straneh, 1 zemljevid.
 • Tatjana Bregant: Draga Aranđelovič-Garašanin: Starčevačka kultura, Univerza v Ljubljani, Arheološki seminar, Ljubljana 1954, 167 strani, 17 tabel med njimi 6 barvnih, 11 slik v tekstu, 1 karta najdišč in francoski povzetek.
 • Josip Korošec: France Stare, Vače (Arheološki katalogi Slovenije, Izdaja Narodni muzej v Ljubljani. Zvezek 1, Ljubljana 1955), 137 strani, 107 tabel, 3 plani, 1 priloga, angleški prevod.
 • Jaroslav Šašel: Borka Josifovska: Vodič niz Stobi. Skopje 1953. 50 str., 12 tab., 1 situacijski načrt v prilogi ter 32 sl. Izdal: Centralni zavod za zaščita na kulturno-istoriski spomenici na narodna republika Makedonija.
 • Pavle Blaznik: Milko Kos, Urbarji Slovenskega Primorja. Drugi del. Viri za zgodovino Slovencev. Knjiga tretja. Srednjeveški urbarji za Slovenijo. Zvezek tretji — Izdala Akademija znanosti in umetnosti v Ljubljani 1954, 410 strani 1 karta.
 • Milko Kos: Ljudmil Hauptmann, Staroslovenska družba in obred na knežjem kamnu. Slovenska akademija znanosti in umetnosti. Razred za zgodovinske in družbene vede. Dela 10. Inštitut za zgodovino. Sekcija za občo in narodno zgodovino. 2. Ljubljana 1954. 164 strani.
 • Melitta Pivec Stelle: Ljubomir A. Lisac, Razvoj estetske gimnastike v Jugoslaviji. Historijski pregled, skladatelji i literatura. Zagreb 1953. Izdao »Partizan« — Savez za tjelesni odgoj — Hrvatska. 119 str.
 • Melitta Pivec Stele: Slovenske knjižnice. Pregled ob štiristoletnici slovenske knjige. Izdalo in založilo Društvo bibliotekarjev Slovenije. Zbrala in uredila Josip Rijavec in Marija Zidar. Ljubljana 1951, 219 + (XIV) str.
 • Peter Ribnikar: Arhivist. Organ Glavnog arhivskog saveta FLRJ. Beograd. Letnik I—V, 1951—1955.
 • Tatjana Bregant: Arheološki vestnik (Acta archaeologica), Ljubljana, V—VI, 1954—1955.
 • Josip Korošec: Starinar, Organ Arheološkog Instituta Srpske akademije nauka, Nova serija, Knjiga III—IV/1952-1953, Beograd 1955, 301 str.
 • Jaroslav Šašel: Pro Austria Romana: herausgegeben von der urgeschichtlichen Arbeitsgemeinschaft in der Anthropologischen Gesellschaft in Wien; Schriftleiter: Rudolf Noll. Letnik 5, 1955.
 • Ignac Voje: Istoriski glasnik, št. 3-4 (1953), št. 1-2 (1954), št. 3 (1954). Organ Istoriskog društva NR Srbije, Beograd. Izdaja redakcijski odbor, odgovorni urednik: dr. Dragoslav Janković.
 • Ignac Voje: Godišnjak istoriskog društva Bosne i Hercegovine, Sarajevo. Izdaja redakcijski odbor, odgovorni urednik: Ante Babić. Letnik I (1949) str. 240; II (1950) str. 298; III (1951) str. 286; IV (1952) str. 304; V (1953) str. 160.
 • Ignac Voje: Prilozi za orijentalnu filologiju i istoriju jugoslovenskih naroda pod turskom vladavinom. Sarajevo, Orijentalni institut. 1950—1953. Izdaja redakcijski odbor. Odgovorni urednik: B. Durdev (I. letnik), N. Filipović (II. in III/IV). I. letnik (1950) str. V
 • France Škerl: Bibliografija o narodnoosvobodilnem boju Slovencev za 1954—55 z dodatki za 1945—53