Zgodovinski časopis, 1954

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1954
Založnik(i): Zgodovinsko društvo za Slovenijo, Ljubljana
Soavtor(ji): Bogo Grafenauer (odgovorni urednik)
Posamezni prispevki:
 • Josip Korošec: Arheološki sledovi slovanske naselitve na Balkanu
 • Sergij Vilfan: Prispevki k zgodovini mer na Slovenskem s posebnim ozirom na ljubljansko mero (XVI.—XIX. stoletje)
 • Jože Šorn: Starejši mlini za papir na Slovenskem
 • Bogo Grafenauer: Pomen dela Franca Kosa v razvoju slovenskega zgodovinopisja
 • Jaro Šašel: Upellae -Vitanje?
 • Ivan Grafenauer: Dostavek k »Slovenskim pripovedkam o ujetem divjem možu«
 • Franc Grivec: O papeških pismih knezu Koclju
 • Franc Grivec: Še o Metodovih ječah
 • Vlado Schmidt: A. Linhart kot okrožni šolski nadzornik
 • Josip Žontar: Rokopis dr. Tomaža Dolinarja (1750—1839)
 • Jaroslav Šidak: Autobiografski spisi J. Trdine kao izvor za hrvatsku povijest
 • Fran Zwitter: Gospodarska zgodovina kot znanost
 • Ljudmil Hauptmann: Popravek
 • Bogo Grafenauer: Odgovor
 • Milko Kos: Fran Ramovš
 • Milko Kos: Alfonz Dopsch
 • Fran Zwitter: Dragotin Lončar
 • Bogo Teply: Josip Mravljak
 • Božo Otorepec: VIII. zborovanje slovenskih zgodovinarjev v Ptuju od 18. do 20. septembra 1953
 • Bogo Grafenauer: I. kongres zgodovinarjev FLR Jugoslavije (od 5. do 8. V. 1954 v Beogradu)
 • Jože Hainz: Učbeniki za zgodovino v luči mednarodnih konferenc zgodovinarjev
 • Bogo Grafenauer: Tajniško poročilo za leto 1951
 • Vasilij Melik: Tajniško poročilo za leto 1952/53
 • Jože Kastelic / Gregor Čremošnik: Zgodovina narodov Jugoslavije. Prva knjiga. Do začetka 16. stoletja. Državna založba Slovenije. Ljubljana 1953. 763 str. + 104 str. slik + 24 zemljevidov.
 • Bogo Grafenauer: Celjski zbornik 1951. Uredili Gustav Grobelnik, dr. France Kotnik in Vlado Novak. Izdal Svet za prosveto in kulturo mesta Celja. Celje 1951. 270 str. (= CZ), Slovenj Gradec ob 700-letnici. 1251—1951. Uredil in opremil uredniški odbor. Slovenj Gradec 16. septembra 1951. 82 str. (= SG), Slovenci ob Jadranu. Zgodovinska razstava. Izdala in založila Slovensko-Hrvatska prosvetna zveza — podzveza v Kopru. Predstavnik Srečko Vilhar. Koper 29. oktobra do 29. novembra 1952. 64 str., Istrski zgodovinski zbornik. Leto I (brez letnice, izšlo 1953; brez podatkov o sestavi uredniškega odbora). Zgodovinsko društvo Jugoslovanske cone STO. Koper. 300 str., Kostanjevica na Krki ob sedemstoletnici mestnega obstoja. Opremil (uredil ?) Likar Jožef. Izdal Pripravljalni odbor obletnice Kostanjevice. Kostanjevica 1953. 116 str. (= KZ), Ptujski zbornik. 1893—1953. Izdalo Muzejsko društvo Ptuj (uredil ?). Ptuj 1953. 111 str. (= PZ), Mengeški zbornik. 1154—1954. I. del. Uredila Anton Gorjup in Ivan Vidali. Izdal Pripravljalni odbor za proslavo 800-letnice Mengša. 224 str. + 2 zemljevida. Ljubljana 1954. (= MZ)
 • Bogo Grafenauer: Georg Stadtmüller, Geschichte Südosteuropas. Mit 25 Karten und einem Anhang. Verlag von R. Oldenbourg. München 1950. 527 str.
 • Franjo Baš: Narodopisje Slovencev. I. S sodelovanjem pok. ravnatelja dr. A. Breznika, prof. dr. Iv. Grafenauerja, prof. dr. Fr. Kotnika, ravn. Fr. Marolta, B. Orla in dr. S. Vilfana priredil dr. Rajko Ložar. Ljubljana 1944. 352 str. — II. Uredila, Ivan Grafenauer in
 • Viktor Korošec: Historia mundi. Ein Handbuch der Weltgeschichte in zehn Bänden. Begründet von Fritz Kern. In Verbindung mit W. F. Albright, H. Breuil. Rafael C Serer, G.P.Gooch, G.Levi della Vida, H. S. Nyberg, Franz Schnabel, Harold Steinacker, Rudolf Tschudi, Hendrich
 • Viktor Korošec: Gurney, O. R. The Hittites. A summary of the art, achievements, and social organisation of a great people of Asia Minor during the second millennium B. C. — Penguin books. Harmondsworth, Middlesex, 1. izd. 1952, 2. izd. 1954, 237 str.
 • Viktor Korošec: The Babylonian Laws. Edited with translation and commentary by G. R. Driver and John C. Miles; volume I: Legal commentary. Oxford, Clarendon Press, 1952, 517 str.
 • Viktor Korošec: Szlechter, Emile, Les Lois d'Eshnunna. Transcription, traduction et commentaire. Publication de l'Institut de droit romain de l'Université de Paris. Paris, Recueil Sirey, 1954, 146 str.
 • Viktor Korošec: Zakony Chammurapiho. Preložil a vykladem opatril doc.dr. Josef Klima (Československa Akademie Ved, Studie a prameny, sv. 2, Sekce јаzукa a literatury), Praha 1954, 216 str. z devetimi slikami.
 • Tatjana Bregant: Milutin V. Garašanin: Hronologija vinčanske grupe. Univerza v Ljubljani, Arheološki seminar, Ljubljana 1951, 192 strani, 115 risb, francoski povzetek.
 • Tatjana Bregant: Alojzij Benac: Prehistorijsko naselje Nebo i problem butmirske kulture. Univerza v Ljubljani, Arheološki seminar, Ljubljana 1952, 164 strani, 8 slik, 1 plan izkopavanj, 25 tabel gradiva in francoski povzetek.
 • Tatjana Bregant: France Stare, Prazgodovinske Vače. Univerza v Ljubljani, Arheološki seminar, Ljubljana 1954, 192 strani, 27 slik in 3 priloge.
 • Tatjana Bregant: France Stare: Ilirske najdbe železne dobe v Ljubljani. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Razred za zgodovino in družbene vede, Dela 9, Sekcija za arheologijo, 7, Ljubljana 1954, str. 135, LXXXV tab., 2 plana in dve prilogi. Nemški povzetek.
 • Milko Kos: Bogo Grafenauer, Ustoličevanje koroških vojvod in država karantanskih Slovencev. Slovenska akademija znanosti in umetnosti. Razred za zgodovinske in družbene vede. Dela 7. Inštitut za zgodovino. Sekcija za občno in narodno zgodovino 1. Ljubljana 1952. 624
 • Bogo Grafenauer: Dr. Josip Mal, Slovenska Karantanija in srednjeveška nemška država. Slovenska akademija znanosti in umetnosti. Razred za zgodovinske in družbene vede. Razprave II. Ljubljana 1953, str. 103—137.
 • Josip Žontar: G. Ostrogorski, Pronija. Prilog istoriji feudalizma u Vizantiji i u južnoslovenskim zemljama. Posebna izdanja SAN, knj . CLXXVI. Vizantološki institut, knj. 1. Beograd 1951, str. 200.
 • Milko Kos: Die Regesten der Grafen von Tirol und Görz, Herzoge von Kärnten. — II. Band. 1. Lieferung. Die Regesten Meinhards II. (I.) 1271—1295. Bearbeitet und herausgegeben von Dr. Hermann Wiesflecker, unter Mitarbeit des Dr. Johann Rainer (Publikationen des Instit
 • Božo Otorepec: Fritz Popelka, Schriftdenkmäler des steirischen Gewerbes. Herausgegeben vom Wirtschaftsförderungsinstitutes der Kammer der gewerblichen Wirtschaft für Steiermark. I. Band. Bearbeitet von Fritz Popelka. Graz 1950, 263 str. s 6 barvnimi in 22 enobarvnimi sl
 • Franjo Baš: Wiessner Hermann, Geschichte des Kärntner Bergbaues. I. Geschichte des Edelmetallbergbaues. Archiv für vaterländische Geschichte und Topographie. 32. Bd. Klagenfurt 1950. 301 str. — II. Geschichte des Kärntner Buntmetallbergbaues mit besonderer Berücksich
 • Sergij Vilfan: Pavle Blaznik, Kolonizacija in kmetsko podložništvo na Sorskem polju, Razprave SAZU, Razred za zgodovinske in družbene vede, II. Ljubljana 1953, str. 139—242., Pavle Blaznik, Zemljiška gospostva na Besniškem ozemlju, prav tam, str. 243—276.
 • Bogo Grafenauer: Drugi Trubarjev zbornik. Ob štiristoletnici slovenske knijge. Uredil Mirko Rupel. Slovenska Matica. Ljubljana 1952. 194 str. + 16 prilog.
 • Ferdo Gestrin: Dr. Vlado Schmidt, Pedagoško delo protestantov na Slovenskem v 16. stoletju. Pedagoški tisk, zvezek 6. Izdalo Pedagoško društvo LR Slovenije, Ljubljana 1952, str. 1—224.
 • Janko Polec: Dr. Walther Fresacher, Der Bauer in Kärnten. II. Teil. Das Freistiftrecht. Klagenfurt 1952 (Verlag des Geschichtsvereines für Kärnten. 173 str.).
 • Janko Polec: Jahrbuch f. Landeskunde von Niederösterreich. (Herausgegeben vom Verein für Landeskunde von Niederösterreich und Wien) N. F. XXIX, 1944-1948; Wien 1948 in N. F. XXX, 1949-1952; Wien 1953. (Str. 439+260)
 • Josip Žontar: Greta Mecenseffy, Im Dienste dreier Habsburger. Leben und Wirken des Fürsten Johann Weikhard Auersperg (1615-1677). Archiv für österr. Geschichte 114. Bd. 1938, 295—509.
 • Ferdo Gestrin: Janko Kersnik, Zbrano delo, V. knjiga: Podlistki, članki, ocene, dodatek. Uredil in z opombami opremil Anton Ocvirk. Zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev, DZS Ljubljana 1952. 650 str.
 • Vasilij Melik: Österreichisches biographisches Lexikon 1815—1950. Herausgegeben von der österreichischen Akademie der Wissenschaften. Nach Vorarbeiten von Anton Bettelheim und Oswald Redlich unter Mitwirkung bewährter Sachkenner und der Leitung von Leo Santifaller bearb
 • Metod Mikuž: Svetozar Pribičević, Diktatura kralja Aleksandra (prevod s francoščine, naslov originala: Svetozar Pribitchevitch, La dictature du roi Alexandre, Paris 1953; s francoščine prevedel Andra Milosavljević, predgovor, dopolnilo in redakcija Sava N. Kosanović),
 • Metod Mikuž: Dr. Bogdan Stojsavljević, Seljaštvo Jugoslavije 1918—1941, Zagreb 1952, str. 148.
 • Metod Mikuž: Tomo Čubelić in Milovan Milostić, Pregled historije Narodnooslobodilačke borbe Jugoslavije, Zagreb 1952, str. 249 in 13 prilog.
 • France Škerl: Dr. Makso Šnuderl, Zgodovina ljudske oblasti. Ljubljana 1950. Izdala Univerza v Ljubljani — Pravna fakulteta. Str. 398+7. Tiskano kot rokopis.
 • France Škerl: Zbornik dokumentov in podatkov o narodnoosvobodilni vojni jugoslovanskih narodov. Del VI., knjiga 1. Borbe v Sloveniji 1941. Izd. Vojnozgodovinski inštitut Jugoslovanske ljudske armade. Beograd 1952, str. 572 + 26 fotokopij med tekstom + 3 grafikoneke pri
 • Dušan Biber: Franček Saje, Belogardizem. Ljubljana 1951. Slovenski knjižni zavod. 818 strani.
 • Ignac Voje: Historijski zbornik IV.—VI. letnik. Izdaja Povijesno društvo Hrvatske, Zagreb. 1951—1953.
 • Ignac Voje: Isrtoriski glasnik IV—VI letnik. Organ istoriskog društvu NR Srbije, Beograd 1951—1953.
 • Franjo Baš: Carinthia I. 141. letnik, 1951, 820 str . + 2 prilogi; 132. letnik, 1952, 784 strani; 143. letnik, 1953, 544 str. Mitteilungen des Geschichtsvereines für Kärnten. Urednik dr. Gotbert Moro.
 • Franjo Baš: Zeitschrift des historischen Vereines für Steiermark. Graz 1951 (XLII), 1952 (XLIII), 1953 (XLIV).
 • Tatjana Bregant: Arheološki vestnik (Acta archaeologica), Ljubljana, I—IV, 1950—1953.
 • Josip Korošec: Rad vojvodjanskih muzeja 1, Novi Sad 1952, 256 str., ter veliko število ilustracij.
 • Tatjana Bregant: Rad vojvodjanskih muzeja 2. Novi Sad 1953, 300 str.
 • Josip Korošec: Starinar, Organ Arheološkog instituta Srpske akademije nauka, Nova serija, knjiga I. Beograd 1950, 290 str.
 • France Škerl: Vojnoistoriski Glasnik 1950—1953. Organ Vojnoistoriskog Instituta JNA. Beograd 1950—1953. Vojnoizdavački zavod »Vojno delo«, Beograd.
 • France Škerl: Bibliografija o narodnoosvobodilnem boju Slovencev za 1951—1953