Zgodovinski časopis, 1951, št. 1-4

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1951
Založnik(i): Zgodovinsko društvo za Slovenijo, Ljubljana
Soavtor(ji): Bogo Grafenauer (odgovorni urednik)
Posamezni prispevki:
 • France Škerl: Politični tokovi v Osvobodilni fronti v prvem letu njenega razvoja
 • Metod Mikuž: Prvo osvobojeno ozemlje v Sloveniji, (Doneski k problematiki narodnoosvobodilne borbe v Sloveniji)
 • Angelos Baš: K izvoru pleteninaste ornamentike
 • Viktor Korošec: Kratko poročilo o nekaterih novejših klinopisnih tekstih
 • Bogo Gragenauer: O arheologiji in zgodovini
 • Josip Korošec: Bijelo brdo
 • Ljudmil Hauptmann: Postanek kmetskega stanu na Koroškem
 • Ferdo Gestrin: Doneski k zgodovini Ljubljane v srednjem veku
 • Josip Žontar: Ob šeststoletnici Dušanovega zakonika
 • Modest Golia: Slovenica v spisih metliškega čevljarskega ceha
 • Janko Polec: "Župan" in "občina" v novejšem slovenskem izrazoslovju
 • Dragotin Lončar: Dva doneska o početkih socializma med Slovenci
 • Maks Miklavčič: Splošni zakon o državnih arhivih
 • Ivan Mohorič: Arhiv Zbornice zа trgovino, obrt in industrijo
 • Franjo Baš: Situacijska slika slovenskih muzejev
 • Franjo Baš: Spomeniško varstvo v Sloveniji
 • Leopold Petauer: Sedmo zborovanje slovenskih zgodovinarjev ob desetletnici Osvobodilne fronte v Ljubljani od 3. do 5. maja 1951
 • Bogo Grafenauer: Tajniško poročilo za leto 1950
 • Melita Pevec Stele: Janko Šlebinger
 • Jože Kastelic: Walter Schmid
 • Aleksander Jeločnik: Egon Baumgartner
 • Bogo Grafenauer: Hermann Braumüller, Geschichte Kärntens. Kärntner heimatkundliche Schriftenreihe. Geleitet von Dr. Gotbert Moro. Herausgegeben vom Geschichtsverein für Kärnten und dem Kärntner Heimatverlag, Buchhandlung Artur Kollitsch, Klagenfurt, 1949, 447 str.
 • Josip Korošec: France Stare: Poročilo o zaščitnih arheoloških izkopavanjih v Kandiji pri Novem mestu. Arheološka poročila (poročilo o izkopavanjih v Ljubljani, Novem mestu in na Panorami v Ptuju). Izdala Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Razred za zgodovino in
 • Jože Kastelic: Josip Korošec: Predzgodovinska naselbina na Ptujskem gradu. Slovenska Akademija znanosti in umetnosti. Razred za zgodovinske in družbene vede. Dela 6, Ljubljana 1951, 272 str., 618 slik v prilogah, 6 prilog kart in načrtov.
 • Jože Kastelic: Josip Klemenc: Ptujski grad v kasni antiki. Slovenska akademija znanosti in umetnosti. Razred za zgodovinske in družbene vede. Dela 4, Ljubljana 1950. 100 str., 22 tabel, 36 risb in dva načrta v prilogah.
 • Maks Miklavčič: Rudolf Egger, Der heilige Hermagoras. Eine kritische Untersuchung. (Posebni odtis iz Carinthie I, 1947 in 1948.) Celovec 1948, str. 85.
 • Jože Kastelic: Josip Korošec: Staroslovansko grobišče na Ptujskem gradu. Slovenska akademija znanosti in umetnosti v Ljubljani. Razred za zgodovino in družbene vede. Dela 1, Ljubljana 1950, 368 str., 388 slik v prilogah, 1 plan v prilogi.
 • Jože Kastelic: Franjo Ivaniček: Staroslavenska nekropola u Ptuju. Rezultati antropoloških istraživanja. Slovenska Akademija znanosti in umetnosti v Ljubljani. Razred za zgodovinske in družbene vede. Dela 5, Ljubljana 1951, 101 + CXXXI str.
 • Josip Korošec: Milutin Garašanin — Jovan Kovačević: Pregled materijalne kulture Južnih Slovena u ranom srednjem veku. Muzejski priručnik 3—5, Beograd 1950, 241 strani in 51 risb v tekstu.
 • Josip Korošec: Zdenko Vinski: Prilog poznavanju gradišta s osvrtom na jedan nalaz u Podravini. Histrijski zbornik, god. II, 1949, 223—241, francoski resumé, .7 risb v tekstu, 2 tabli.
 • Josip Korošec: Zdenko Vinski — Ksenija Vinski-Gasparini: Gradište u Mrsunjskom lugu. (Prvo iskapanje slavenske utvrde iz ranog srednjeg vijeka u Hrvatskoj). Izdao Arheološki muzej u Zagrebu 1950 (26 neoznačenih strani, 21 slik in risb v tekstu ter 6 tabel).
 • Bogo Grafenauer: Wutte Martin, Zur Geschichte der Edlinger, der Kärntner Pfalzgrafen und des Herzogstuhles, Carinthia I 139, 1949, str. 13—48., Hermann Braumüller, Die Frage des Kärntner Pfalzgrafenamtes, prav tam 140, 1950, str. 618—630., Eberhard Kranzmayer, Der Ortsname »Meilsberg« und seine Verrwandten, prav tam 140, 150, str. 284—304., Jakob Kelemina, Kazaz, kosez, Slavistična revija 3, 1950, str. 464—465., Paul Puntschart, Einige Ergänzungen zur kritischen Literatur über die bäuerliche Herzogseinsetzung in Kärnten, Zeitschrift der Savigny Stiftung f. Rechtsgesch., german. Abt. 65, 1947, str. 337—344., Anton Kovačič, Knežji kamen; Vojvodski stol; Najstarejša oblika ustoličenja; Ogenj in voda v obredu umeščanja koroških vojvod; Svoboda 2, 1949, št. 10—12, str. 13—19; 3, 1950, str. 118—129, 280—293; 4, 1951, str. 82—86, 136—144.
 • Milko Kos: Rajko Nahtigal, O imenu Pribinove in Kocljeve prestolnice: Blatenski kostel, Slavistična revija, I, 1948, 17—18., Aladâr Radnóti, Une église du haut moyen âge à Zalavâr, Etudes slaves et roumaines, I, 1948, 21—30., Désiré Dercsényi, L'église de Pribina à Zalavâr, prav tam, I, 1948, 85—100.
 • Josip Žontar: H. F. Schmid, La legislazione bizantina e la pratica giudiziaria occidentale nel più antico codice slavo. Atti del congresso internazionale di diritto romano e di storia del diritto, Verona 27—29 Settembre 1948, Milano 1951, 397—403.
 • Pavle Blaznik: Milko Kos, O starejši slovanski kolonizaciji v Istri. Slovenska akademija znanosti in umetnosti; razred za zgodovino in društvene vede; Razprave I., Ljubljana 1950, str. 53—82.
 • Pavle Blaznik: Svetozar Ilešič, Sistemi poljske razdelitve na Slovenskem. Slovenska akademija znanosti in umetnosti; razred za prirodoslovne in medicinske vede; Institut za geografijo; Dela 2. Ljubljana 1950. Strani 119. Priloga: Sistemi poljske razdelitve na Slovenskem
 • Josip Žontar: Anton Melik, Planine v Julijskih Alpah. Dela Inštituta za geografijo v Slovenski akademiji znanosti in umetnosti. 1. Ljubljana 1950, str. 302 in 6 kart v prilogah.
 • Bogo Grafenauer: Ljudmil Hauptmann, Hrvatsko praplemstvo, Slovenska akademija znanosti in umetnosti. Razred za zgodovino in društvene vede. Razprave L, Ljubljana 1950. Str. 83—115.
 • Ferdo Gestrin: Ferdo Hauptmann, Rijeka od rimske Tarsatike do hrvatsko-ugarske nagodbe. Matica Hrvatska, Mala knjižnica, Zagreb 1951, str. 141.
 • Bogo Grafenauer: Josip Bösendorfer, Agrarni odnosi u Slavoniji. Prilozi istraživanju gospodarske povijesti. Urednik akademik Mijo Mirković. Izdavački zavod Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Zagreb 1950, 265 str. in 1 zemljevid.
 • Bogo Grafenauer: Ferdo Čulinović, Seljačke bune u Hrvatskoj. Naučna knjižnica Seljačke sloge 7. Zagreb, Seljačka sloga, 1951. 185 str.
 • Maks Miklavčič: Jovan Radonić, Rimska kurija i južnoslovenske zemlje od XVI do XIX veka. Posebna izdanja Srpske akademije nauka CLV (Odelenje društv. nauka, Nova serija, knjiga 3). Beograd 1950. Str. 748.
 • Aleksander Jeločnik: Österreichische Münzprägungen 1519-1938. Bearbeitet von V. Miller zu Aichholz - A. Loehr - E. Holzmair. 2. Auflage, Wien 1948. Str. XL + + 454 Tafelband 14 str. + 56 tabel. Verlag Bundessammlung von Medaillen, Münzen und Geldzeichen.
 • Fran Zwitter: Bogo Grafenauer, Czörnigova etnografska statistika in njena metoda. Slovenska akademija znanosti in umetnosti. Razred za zgodovino in društvene vede. Razprave I. Ljubljana 1950. Str. 117—164.
 • Fran Zwitter: Ferdo Gestrin-Vasilij Melik, Slovenska zgodovina 1813—1914. Ljubljana 1950. Skripta Višje pedagoške šole v Ljubljani. 168 str.
 • Ferdo Gestrin: Zgodovinski arhiv Komunistične partije Jugoslavije, tom V., Socialistično gibanje v Sloveniji 1869—1920. Zgodovinski oddelek Centralnega komiteja KPJ, Beograd 1951. Tiskarna »Ljudske pravice« v Ljubljani. Strani 512 + VI.
 • Lojze Ude: Vojne akcije u Koruškoj 1918/19 god. (Kratak pregled.) Obradio potpukovnik Seručar Zdravko, redakciju izvršili general-lajtnant Zelenika Milan, načel, u Inst. za nac. pitanja u Ljubljani Ude Lojze, general-major Jovanovič Djordje, potpukovnik Maoduš Stevo
 • Metod Mikuž: V. kongres Komunistične partije Jugoslavije. Ljubljana 1948, Cankarjeva založba, strani 589.
 • Metod Mikuž: II. kongres Komunistične partije Slovenije. Ljubljana 1949 (Cankarjeva založba), str. 458.
 • Metod Mikuž: Edvard Kardelj, Pot nove Jugoslavije. Članki in govori iz narodnoosvobodilne borbe 1941—1945, Ljubljana 1946 (Državna založba Slovenije), str. 542.
 • Metod Mikuž: Vladimir Dedijer, Dnevnik. I deo (od 6 aprila 1941 do 27 novembra 1942), Beograd 1945 (Državni izdavački zavod Jugoslavije), str. 413; II deo (od 28 novembra 1942 do 10 novembra 1943), Beograd 1946 (ista izdaja kot zgoraj), str. 602; III deo (od 10 novemb
 • Metod Mikuž: Slovenski poročevalec 1938 in 1941. (Ponatis Slovenskega poročevalca iz leta 1938 in 1941, informacijskega vestnika Osvobodilne fronte). Ljubljana 1951. Uredil in z opombami opremil France Škerl (izd SKZ). Strani 355.
 • France Škerl: Makso Šnuderl: Dokumenti o razvoju ljudske oblasti v Sloveniji. Ljubljana 1949. Izdal Uradni list LRS. Str. 240.
 • Metod Mikuž: Leon Gerškovič, Dokumenti o razvoju narodne vlasti. (Priručnik za izučavanje istorije narodne vlasti na fakultetima, školama i kursevima). Beograd 1948 (Prosveta), str. 395.
 • Gregor Čremošnik: Istoriski glasnik. I.—III. letnik. Organ Istoriskog društva NR Srbije. Beograd 1948—1950. »Naučna knjiga«, Izdavačko preduzeće Srbije.
 • Gregor Čremošnik: Historijski zbornik. L—III. letnik. Zagreb 1948—1950. Izdaje Povjesno društvo Hrvatske.
 • Silvo Kranjec: Nastava istorije u srednjoj školi. God. I. Broj 1. Januar—Februar 1951. Broj 2. Mart—April 1951. Str. 188. Uređuje Redakcioni odbor. Glavni urednik Vladimir Babič. Izdaje koordinacioni odbor istoriskih društava FNRJ. Naklada »Školska knjiga«, Zagreb.
 • Franjo Baš: Zeitschrift des Historischen Vereines für Steiermark. — Letniki XXXVII., XXXVIII., XXXIX., XL in XLI. Graz 1946, 1947, 1948, 1949 in 1950. Ureja Ferdinand Tremel.
 • Franjo Baš: Carinthia I, Letniki 134—135, 136—138, 139 in 140. Celovec 1947—1950. Urednik dr. Gotbert Moro.
 • Vasilij Melik / Stanislav Jesse / Milko Kos / Albert Rejc / Lojze Ude: Bibliografija slovenske zgodovine (Publikacije iz let 1945—1950)
 • France Škerl: Bibliografija o narodnoosvobodilnem boju Slovencev za leto 1950
 • Lojze Ude: Bibliografija slovenske Koroške
 • Albert Rejec / Lav Čermelj: Bibliografija o primorskem problemu