Zgodovinski časopis, 1950

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1950
Založnik(i): Zgodovinsko društvo za Slovenijo, Ljubljana
Soavtor(ji): Bogo Grafenauer (odgovorni urednik)
Posamezni prispevki:
 • Josip Korošec: Arheologija in nekatere njene naloge
 • Bogo Grafenauer: Nekaj vprašanj iz dobe naseljevanja južnih Slovanov
 • Franjo Baš: Mali grad v Ptuju
 • Bogo Grafenauer: Novejša literatura o Samu in njeni problemi
 • Jože Šorn: Donesek h kmečkim uporom v letih 1705 in 1713
 • Dragotin Lončar: K Prijateljevi Kulturni in politični zgodovini Slovencev 1848—1895
 • Jože Kastelic: Narodni muzej v Ljubljani in njegovi problemi
 • Leopold Petauer: VI. zborovanje slovenskih zgodovinarjev v Celju in Laškem od 2. do 4. aprila 1950
 • Josip Korošec: Prvo posvetovanje jugoslovanskih arheologov
 • Fran Zwitter: Prva konferenca historikov Srbije
 • Bogo Grafenauer: Tajniško poročilo za leto 1949
 • Fran Zwitter: France Kidrič
 • Jože Šorn: Vladislav Fabjančič
 • Stane Gabrovec: Paul Reinecke: Der Negauer Helmfund, 32. Bericht der Römisch-Germanischer Kommission 1942, Berlin, Walter de Gruyter & Co. 1944 (izšlo 1950). 117 do 195 z 20 tablami izven teksta.
 • Josip Korošec: Jože Kastelic — Božo Škerlj: Slovanska nekropola na Bledu. Arheološko in antropološko poročilo za leto 1948, Ljubljana 1950, izdala Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Razred za zgodovino in družbene vede, Dela 2. Str. 103 in 31 slik ter plan grobi
 • Josip Korošec: Paola Korošec, Slovanske najdbe zgodnjega srednjega veka na Panorami v Ptuju. Arheološka poročila (poročilo o izkopavanjih v Ljubljani, Novem mestu in na Panorami v Ptuju). Izdala Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Razred za zgodovino in družbene
 • Bogo Grafenauer: Angelos Baš in Branko Marušič, Stari Slovani v zgodovini. Poljudno znanstvena knjižnica, 1949. Slovenski knjižni zavod v Ljubljani, str. 83.
 • Bogo Grafenauer: Dr. Josip Mal, Kontinuiteta slovenske karantanske kneževine, Celje 1949, 15 str. in 2 prilogi.
 • Bogo Grafenauer: Dr. Dragoslav Janković, Istorija države i prava naroda FNRJ, I. Ranofeudalne države jugoslovenskih naroda (do XII. veka). Predavanja... docenta Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Drugo preradjeno izdanje. Naučna knjiga, izdavačko preduzeće narodne
 • Ljudmil Hauptmann: Urkundenbuch des Herzogtumes Steiermark. Dodatek zvezkom I. do III., izd. Hans Pirchegger in Otto Dungern. Veröffentlichungen der Historischen Landeskommission für Steiermark, XXXIII. (1949). Str. 144.
 • Milko Kos: Die Regesten der Grafen von Görz und Tirol, Pfalzgrafen in Kärnten. Bd 1, 975-1271. Mit Benützung der Abschriften Andreas Veiders gesammelt, bearbeitet und herausgegeben von Hermann Wiesflecker, 1949. Universitätsverlag Wagner, Innsbruck. Publikationen de
 • Ferdo Gestrin: Albert Kos, Družbeni nazor slovenskih protestantov. Doktorska disertacija. Univerza v Ljubljani. Pravna fakulteta. Ljubljana 1946, str. 125, litografirano
 • Ferdo Gestrin: P. Petre, Rod in mladost Ivana Cankarja. Zbirka »Pogledi« 11-14. Slovenski knjižni zavod. Ljubljana 1947. 126 strani.
 • Ivan Kreft: Istorijski arhiv Komunističke partije Jugoslavije. T. II, Kongresi i zemaljske konferencije KPJ : 1919-1937. Istorijsko odeljenje Centralnog komiteta Komunističke partije Jugoslavije, Beograd, 1949.
 • Ivan Kreft: Dr. Ivan Ribar: Politički zapisi. I. del, strani 223, 1948, II. del, strani 229, 1949. Prosveta, Beograd.
 • France Škerl: Metod Mikuž: Iz Dolomitov na Rog. Dokumenti IX. Slovenski knjižni zavod v Ljubljani 1947. Ilustriral in opremil Božidar Jakac. Str. 134 + (II).
 • France Škerl: Edvard Kocbek: Tovarišija. Dnevniški zapiski od 17. maja 1942 do 1. maja 1943. Ljubljana. Državna založba Slovenije, 1949. Str. 436.
 • Gregor Čremošnik: Glasnik zemaljskog muzeja u Sarajevu, Nova serija I—V, 1946—1950
 • Ljudmil Hauptmann: Heimatatlas der Steiermark. Izd. Historischer Verein für Steiermark. Graz 1946/49. Str. 128 + 39 zemljevidov.
 • France Škerl: Bibliografija o narodnoosvobodilnem boju Slovencev 1945 —1949
 • Seznam publikacij za leta 1945 — 1950, ki so bile poslane Zgodovinskemu društvu v zameno ali dar