Zgodovinski časopis, 1948-1949

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1948
Založnik(i): Zgodovinsko društvo za Slovenijo, Ljubljana
Soavtor(ji): Bogo Grafenauer, Jože Hainz, Jože Kastelic, Fran Zwitter
Posamezni prispevki:
 • Bogo Grafenauer: Slovenski kmet v letu 1848
 • Vasilij Melik: Frankfurtske volitve 1848 na Slovenskem
 • Milko Kos: O nekaterih nalogah slovenskega zgodovinopisja
 • Niko Zupanič: K antskemu problemu. Odgovor kritiku K. Boudi
 • Rudolf Andrejka: Pfeifer - Pišec
 • Fran Zwitter: Naše kulturne revindikacije v novih mirovnih pogodbah
 • France Škerl: O perečih vprašanjih naših arhivov
 • Franjo Baš: Pokrajinski muzej v Mariboru, (Od osvoboditve do septembra 1948)
 • Franjo Baš: Mestni muzej v Ptuju
 • Modest Golia: IV. Zborovanje slovenskih zgodovinarjev
 • Bogo Grafenauer: V. Zborovanje slovenskih zgodovinarjev v Novi Gorici
 • Modest Golia: Tajniško poročilo za leto 1947
 • Bogo Grafenauer: Tajniško poročilo za leto 1948
 • Maks Miklavčič: Dr. Rudolf Andrejka, bivši predsednik Muzejskega društva za Slovenijo
 • Problem slovanskega svetišča na ptujskem gradu
 • Franjo Baš: Korošec Josip: Slovansko svetišče na ptujskem gradu. Slovenska akademija znanosti in umetnosti v Ljubljani. Razred za zgodovinske in zemljepisne vede, za filozofijo in filologijo. Dela 6. Ljubljana 1948. 42 str., 32 slik, 18 skic ter z ruskim in angleškim
 • Josip Korošec: Odgovor na kritiko Franja Baša o publikaciji „Slovansko svetišče na ptujskem gradu"
 • Bogo Grafenauer: Slovenska zgodovina v novih učbenikih
 • Bogo Grafenauer: Milko Kos, Urbarji Slovenskega Primorja (I. del). (Viri za zgodovino Slovencev. Knjiga druga. Srednjeveški urbarji za Slovenijo. Zvezek drugi. I. del. 1948. Izdala Akademija znanosti in umetnosti v Ljubljani. Str. 85 in 2 zemljevida.)
 • France Škerl: Slovenski Zbornik 1945. Uredil Juš Kozak. Državna založba Slovenije 1945. Str. 770 in 144 slik v bakrotisku na 73 str.
 • Jože Hainz: Učbeniki za zgodovino na naših šolah
 • Melita Pivec Stele: Slovenska zgodovinska bibliografija : 1. I. 1940 - 5. IV. 1941
 • Fran Zwitter: Bibliografija o problemu Julijske krajine in Trsta 1942—1947
 • Bogo Grafenauer / Lojze Ude: Bibliografija o vprašanju Slovenske Koroške 1945—1948