Časopis za zgodovino in narodopisje, 1928

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1928
Založnik(i): Zgodovinsko društvo, Maribor
Soavtor(ji): Fran Kovačič (urednik)
Posamezni prispevki:
 • Pavel Strmšek: Dramatično društvo v Mariboru, Prispevek k naši politični in kulturni zgodovini v dobi od 1909 do 1919
 • Franjo Baš: Kóbanski hram
 • Josip Mravljak: Muta
 • Janko Glaser: Anton Lah in njegova »Družba slovenskega branja v Lembahi«
 • Fran Ilešič: Iz Vrazove slovenske literarne zapuščine, (Nadaljevanje razprave, ki je izala v "Časopisu za zgodovino in narodopisje" XXII., 32 st.)
 • Matija Munda: Zgodovinski pregled literarnega in društvenega življenja v mariborskem bogoslovju, Po zapiskih v »Lipici« in društvenem arhivu
 • Metod Dolenc: Odkod — vsobénjki?
 • Josip Mal / Fran Stele: Kratka navodila za ohranitev arhivov in glavna načela spomeniškega varstva, A. Ohranitev arhivov, B. Osnovna načela varstva spomenikov
 • Fran Stele: Najdbe v bivšem dominikanskem samostanu v Ptuju
 • Janko Glaser: Študijska knjižnica v Mariboru, Zgodovina njenega nastanka
 • Vladimir Travner: Grški, rimski in bizantinski novci mariborskega muzeja
 • Egon Baumgartner: Zbirka srednjeveških novcev v mestnem muzeju v Mariboru
 • Hinko Druzovič: Deset let slovenske glasbe v Mariboru (1918—1928)
 • Vladimir Travner: Pomen in delokrog pokrajinskih muzejev
 • Fran Kotnik: O svetem Štefanu, zaščitniku konj
 • Fran Kovačič: Postanek in razvoj mariborskega muzeja
 • Josip Mravljak: Osemletna pravda (1636—1644) med Gregorjem Tavčmanom in Saro Hayd (Vuzenica—Ribnica— Puhenštajn)
 • Pavel Strmšek: Boj za slovensko šolo v Studencih
 • Josip Mravljak: Šajkarstvo v Vuzenici
 • Otman Pirkmajer: Naše pravice po arhivskem sporazumu z Avstrijo
 • Josip Mravljak: Nekaj slovarskih in zgodovinskih drobtinic iz starotrškega arhiva
 • Jakob Kelemina: Slovarsko gradivo
 • Franjo Baš: Arheološke najdbe v Slov. goricah
 • Joža Glonar: Iz mladosti Lenarta Bud(i)ne
 • Fran Kotnik: Slovenska prisega iz Hrastovca
 • Joža Glonar: Iz pisem Josipa Hašnika
 • Joža Glonar: »Kolomonov žegen« in enake reči pri nas
 • Fran Kovačič: Kdaj je nastal mariborski minoritski samostan?
 • Viktor Skrabar: Votivna slika s Ptujske gore
 • Fran Ilešič: "Varoži" (Varaždin)
 • Anton Dolar: Heterogenija krajevnih imen
 • Karel Prijatelj: Državni grb kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev
 • Fran Kovačič: Jaksch-Wartenhorst, Die Edlinge in Karantanien und der Herzogbauer am Fürstenstein bei Karnburg, Wien—Leipzig 1927
 • Franjo Baš: Orožen Janko, Zgodovina Celja II., Celje 1927
 • Franjo Baš: Melik Anton, Kolonizacija ljubljanskega Barja, Ljubljana 1927
 • Franjo Baš: Vatovec Fran, K starejši upravni in gospodarski zgodovini laškega okraja. Odlomki Iz inauguralne disertacije »Kolonizacija laškega okraja«., Ljubljana 1927
 • Fran Kotnik: Sič Albert, Slovenske narodne noše, Ljubljana 1927
 • Franjo Baš: Sbornik I. sjezdu slovanskych geografu a etnografu v Praze 1924, Praha 1926
 • Pavel Strmšek: Vejšil Čurčić, Starinsko orožje
 • Jan Šedivy: Dr. Leonid Pitamic, Država, Družba sv. Mohorja, 1927
 • Franjo Baš: Orožen Janko, Zgodovina Celja I. Prazgodovinska in rimska Celeja z arheološkim vodnikom po muzeju, mestu in okolici., Celje 1927
 • Bogomir Stupan: Kranjec Silvo, Zgodovina Srbov, Celje: Mohorjeva družba, 1927
 • Vinko Möderndorfer: Mravljak Josip, Nadžupnija in dekanija Vuzenica, Maribor 1928
 • Franjo Baš: Maribor, das jugoslavische Meran, Maribor 1927
 • Fran Kotnik: Schneeweis Edmund, Die jugoslavische Volkskunde in den Jahren 1914—1924, Leipzig 1926
 • Fran Kovačič: Steska Viktor, Slovenska umetnost I. Slikarstvo., Mohorjeva knjižnica 16. Prevalió 1927. Str. 430.
 • Josip Mravljak: Carinthia I., Mitteilungen des GesehichtsVereines für Kärnten, 115. Letnik (1925) in 116. letnik (1926).
 • Karel Prijatelj: Don Frano Bulić, Razvoj arheoloških istraživanja i nauka u Dalmaciji kroz zadnji milenij, Spilt 1925
 • Matija Ljubša: Kos Franc, Gradivo za zgodovino Slovencev v srednjem veku. V. knjiga. Uredil Milko Kos., Ljubljana 1928
 • Fran Kovačič: Bulić Fran—Karaman Lj., Palača cara Dioklecijana u Splitu, Zagreb 1927
 • Matija Ljubša: I. Orožen, R. Savnik: Celje. Vodnik po mestu in okolici
 • Matija Ljubša: Feder Alfred, Lehrbuch der geschichtlichen Methode
 • Društveni glasnik, Zgodovinsko društvo v Mariboru
 • Društveni glasnik, Muzejsko društvo v Ptuju
 • Društveni glasnik, Muzejsko društvo v Mariboru
 • Imenik članov "Zgodovinskega društva"