Zgodovinski časopis, 2006, št. 3-4

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2006
Založnik(i): Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana
Soavtor(ji): Peter Štih (odgovorni urednik)
Posamezni prispevki:
 • Peter Štih: Šestdeset letnikov Zgodovinskega časopisa
 • Rajko Bratož: Martin Tourski in njegovi stiki s Panonijo
 • Gustav Pfeifer: Centralne funkcije škofijskega mesta v srednjem veku, Primer Briksna
 • Stanislav Južnič: Kostel pod zadnjimi Langenmantli
 • Marko Štuhec: Iz Lesc v Ljubljano po francosko, Prispevek k poznavanju jezikovne rabe kranjskega plemstva v prvi polovici 18. stoletja
 • Janez Cvirn: Boj za sveti zakon, II. del
 • Mateja Ratej: Avtonomistična ideja v Slovenski ljudski stranki v letih 1923-1929 in vprašanje dekoncentracije upravne oblasti v času vlade Antona Korošca
 • Sašo Komerički: Prepletanje individualnega in kolektivnega spomina v zgodovinopisju
 • Mitja Ferenc: Gospodarstvo Kočevske v prvem desetletju po 2. svetovni vojni
 • Viljenka Škorjanec: Ob tridesetletnici Osimskih sporazumov
 • Mojca Kukanja: Ustna zgodovina v osnovni šoli
 • Damijan Guštin: Dr. Dušan Biber - osemdesetletnik
 • Miroslav Stiplovšek: Dr. Anka Vidovič-Miklavčič - sedemdesetletnica
 • Marko Štuhec: Prof. dr. Peter Vodopivec - šestdesetletnik
 • Ljuba Dornik Šubelj: New research in German intelligence history: fifty years of Bundesnachrichtendienst 1956-2006: the BND in historical context, Tutzing, 7. – 9. april 2006
 • Franc Rozman: 36. mednarodni kulturnozgodovinski simpozij Mogersdorf-Modinci, Mogersdorf, 4.-7. julija 2006
 • Ignacij Voje: Odluke dubrovačkih vijeća 1390-1392. Ur. Nella Lonza, Zdravko Šundrica. Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti ; Dubrovnik : Zavod za povijesne znanosti, 2005, 454 strani. (Monumenta historica Ragusina ; vol. 6)
 • Peter Štih: Maximilian Weltin, Das Land und sein Recht. Ausgewählte Beiträge zur Verfassungsgeschichte Österreichs in Mittelalter. Hg. von Folker Reichert und Winfried Stelzer, Wien, München: R. Oldenbourg Verlag, 2006, 574 strani. (Mitteilungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung, Ergänzungsband ; 49)
 • Peter Štih: Malefične svoboščine Ljubljančanov = Deren von Laibach Malefitzfreyhaittn : ljubljanski kazenski sodni red, Ljubljana: Zgodovinski arhiv, Graz: Institut für österreichische Rechtsgeschichte und europäische Rechtsentwicklung der Karl-Franzens-Universität, 2004, 219 strani. (Gradivo in razprave ; 25)
 • Peter Štih: Tirol - Österreich - Italien. Festschrift für Josef Riedmann zum 65. Geburtstag. Izd. Klaus Brandstätter, Julia Hörmann, Innsbruck: Wagner, 2005. 691 str. (Schlern-Schriften ; 330)
 • Avgust Lešnik: Protestantizem, slovenska identiteta in združujoča se Evropa. Ur. Marko Kerševan, Ljubljana : Znanstvenoraziskovalni inštitut Filozofske fakultete, 2006. 457 strani
 • Miroslav Stiplovšek: Jurij Perovšek, Na poti v moderno: poglavja iz zgodovine evropskega in slovenskega liberalizma 19. in 20. stoletja, Ljubljana, Inštitut za novejšo zgodovino 2005. 285 strani (Zbirka Razpoznavanja = Recognitiones ; 1)
 • Žarko Lazarević: Milko Mikola, Zgodovina celjske industrije, Celje : Zgodovinski arhiv, 2004. 279 strani
 • Bojan Balkovec: Mile S. Bjelajac, Generali i admirali Kraljevine Jugoslavije 1918-1941: studija o vojnoj eliti i biografski leksikon, Beograd: Institut za noviju istoriju Srbije, Dobra, 2004. 362 strani
 • Jože Maček: Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanost Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Zagreb: Hrvatska akademija znanosti i umjetnost, 2004. 315 strani. (Volumen; 22)
 • Jože Maček: Rad 492. Razred za društvene znanosti. Knjiga 43, Zagreb: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2005. 334 strani
 • Jože Maček: Radovi Zavoda za povjesne znanosti HAZU u Zadru, Zagreb: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zadar: Zavod za povijesne znanosti, 2005. 435 strani. (Svezak ; 47)