Kronika, 2004, št. 1

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2004
Založnik(i): Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana
Soavtor(ji): Aleš Gabrič (odg. ur.), Cvetka Puncer (prev. ang.), Niko Hudelja (prev. nem.), Tatjana M. Peterlin Neumaier (prev. nem.)
Posamezni prispevki:
 • Nenad Plemeniti: Osebna bojna oprema kranjskih plemičev ob koncu 16. stoletja
 • Dragica Čeč: "Nisem kradel lesa, samo veje sem pobiral!", O vzrokih in načinih preganjanja gozdnih prekrškov v ribniškem gospostvu na prehodu iz 18. v 19. stoletje
 • Katarina Keber: Ljubljanski zdravnik Fran Viljem Lipič in preteča epidemija kolere leta 1831
 • Tatjana M. Peterlin Neumaier: Prtiček kot spomin na poznanstva v Kamniku in Ljubljani okrog leta 1893
 • Andrej Sušjan: Ljubljansko obdobje v življenju in delu ekonomista Aleksandra Bilimoviča
 • Nataša Vršič: Kulturno približevanje Prekmurja Sloveniji 1919-1941
 • Dunja Dobaja: Podoba ženske v slovenskem katoliškem časopisju med drugo svetovno vojno
 • Martin Horvat / Irena Žmuc: Izgubljena zapestnica baronice Auersperg
 • Miha Preinfalk: Nekaj dopolnil k članku Irene Žmuc, Zapuščina grofa Janeza Andreja Auersperga : (Kronika, 51, 2003, št. 3, str. 249-266)
 • Damijan Guštin: In memoriam : Tone Ferenc (1927-2003)
 • Igor Zemljič: Vekov tek : Kostanjevica na Krki 1252-2002 : zbornik ob 750 letnici prve listinske omembe mesta (ur. Andrej Smrekar), Kostanjevica na Krki Krajevna skupnost Organizacijski odbor za praznovanje 750. obletnice prve listinske omembe mesta, 2003, 703 strani.
 • Maja Žvanut: Matjaž Bizjak: Ratio facta est. Gospodarska struktura in poslovanje poznosrednjeveških gospostev na Slovenskem, Ljubljana, Založba ZRC, Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU, 2003 (Thesaurus memoriae, Dissertationes; 2), 339 str.
 • Silvo Torkar: Fedja Klavora, Ampletium, Vliz, Plez, Flitsch, Plezzo, Belc : kdo dal podobo je Bovškemu : o zgodovini, življenju, cesti in naseljih na Bovškem, Tolmin : samozaložba, 2003, 250 str.
 • Alenka Kačičnik Gabrič: Slovenska kronika XIX. stoletja: 1861-1883 (ur. Janez Cvirn). Ljubljana : Nova revija, 2003, 412 strani, Slovenska kronika XIX. stoletja : 1884-1899 (ur. Janez Cvirn). Ljubljana : Nova revija, 2003, 374 strani
 • Janez Kopač: Sto let kmetijskega zadružništva v Naklem : zbornik kmetijstva, kmetijskega zadružništva in kmetijskih društev na območju Kmetijske zadruge Naklo (ur. Damijan Janežič), Naklo : Kmetijska zadruga naklo, z. o. o, 2003, 196 strani