Zgodovinski časopis, 2003, št. 3-4

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2003
Založnik(i): Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana
Soavtor(ji): Peter Štih (odgovorni urednik)
Posamezni prispevki:
 • Marija Wakounig: Žandarji ali roparji?, Integracija Uskokov kot regionalni problem
 • Marko Zajc: Žumberak kot pozabljena regija, Ali kako lahko mejno območje zmede slovenske politike
 • Božo Repe: Od deželana do državljana, Regionalni razvoj Slovencev v letih 1918-1991
 • Peter Štih: Začetki in razmah listinskega pismenstva na ozemlju Slovenije do konca 11. stoletja
 • Dušan Kos: Listinska praksa v provinci, Primer Kranjske v letih 1150-1300
 • Stanislav Južnič: Fiziki Erbergi
 • Janez Šumrada: K vprašanju izvora Balthasarja Hacqueta
 • Mateja Ratej: Mestna hranilnica v Mariboru v dvajsetih letih 20. stoletja - predmet sporov občinske politike
 • Borut Batagelj: Od skokov k poletom, začetki smučarskih skokov na Slovenskem in uveljavitev Planice v času med obema vojnama
 • Ulf Brunnbauer: Kontinuitete in spremembe, Aktualni trendi v zgodovinopisju Jugovzhodne Evrope
 • Miha Tišler: Ob osemdesetletnici Nobelove nagrade za kemijo Frideriku Preglu : zapisi
 • Bojan Končan: Zgodovina na maturi
 • Franc Rozman: Prof. dr. Walter Lukan - šestdesetletnik
 • Rajko Bratož: Prof. dr. Jože Kastelic (1913-2003)
 • Peter Štih: Andrej Komac (1970–2003), Andrej Komac (1970–2003)
 • Igor Grdina: Profesorjeva "mačja muzika"
 • Mateja Ratej: XXXI. zborovanje slovenskih zgodovinarjev Regionalni vidiki slovenske zgodovine, Maribor, 10.-12. oktober 2002
 • Jurij Perovšek: Poročilo o delu Zveze zgodovinskih društev Slovenije za obdobje 2000-2002
 • Petra Svoljšak: Poročilo nadzornega odbora ZZDS za poslovni leti 2001 in 2002
 • Barbara Šatej: Finančno poročilo ZZDS za obdobje 2001-2002
 • Janez Marolt / Peter Štih / Ervin Dolenc: Nagovor ob podelitvi nagrade Klio v Mariboru 11. oktobra 2002
 • Metka Žnidar / Judita Podgornik / Bojan Cvelfar / Romana Košutnik / Nevenka Troha / Andrej Hozjan / Salvator Žitko: Poročila lokalnih društev
 • Maja Žvanut: 33. študijski teden: Ekonomija in umetnost od 13. do 18. stoletja, Prato, 30. april - 4. maj 2001, 33rd Study Week: Economy and Art between 13th and 18th Centuries
 • Alenka Cedilnik: Darja Šterbenc Erker, Quid lacrimis : rimska ženska pred obličjem smrti med 2. stol. pr. n. št. in 2. stol. n. št., Ljubljana : Zalo‘ba /*cf, 2002. 271 strani
 • Janez Mlinar: Gradivo za slovensko zgodovino v srednjem veku. 6/1, (Listine 1246-1255). Uredil France Baraga na podlagi gradiva Boža Otorepca, Ljubljana : Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU, Založba ZRC SAZU, 2002. 296 strani. (Thesaurus memoriae. Fontes ; 2)
 • Peter Štih: Christian Lackner, Hof und Herrschaft. Rat, Kanzlei und Regierung der österreichischen Herzoge (1365-1406), Wien : R. Oldenbourg, 2002. 471 strani. (Mitteilungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung. Ergänzungband; 41)
 • Lilijana Žnidaršič Golec: Kaspar von Greyerz, Religion und Kultur. Europa 1500-1800, Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 2000, 395 strani
 • Jure Gombač: Spostamenti di popolazione e transformazioni sociali nella provincia di Trieste e nel distretto di Capodistria nel secondo dopoguerra : ur. Carlo Donato, Trst, Università degli studi, 2001, 158 strani
 • Matjaž Klemenčič: Louis Sell, Slobodan Milosevic and the destruction of Yugoslavia, Durham, London : Duke University Press, 2002. 412 strani.
 • Jurij Perovšek: Posavje v letih 1989-1991: spominski zbornik. Gradivo zbrala in uredila Tomaž Teropšič, Mitja Teropšič, Brežice: Posavski muzej: Zveza veteranov vojne za Slovenijo, Pokrajinski odbor za Posavje 2001, 395 str.
 • Borut Klabjan: Francesco Leoncini: L'Europa centrale. Conflittualità e progetto. Passato e presente tra Praga, Budapest e Varsavia, Venezia: Libreria editrice Cafoscarina, 2003
 • Monika Kokalj Kočevar: Zbornik za zgodovino šolstva in vzgoje - XXXV, Ljubljana: Slovenski šolski muzej, 2002. 408 strani. (Šolska kronika; 1 in 2)