Jezik in kultura v raziskovanju medetničnih odnosov – predstavitev izbranih vidikov

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2006
Založnik(i): Inštitut za narodnostna vprašanja, Ljubljana
Soavtor(ji): Boris Jesih (odg. ur.), Mitja Žagar (gl. ur.)


 • Podroben opis
  V prispevku avtorica predstavlja izbrane raziskovalne projekte, ki so potekali v okviru programa Inštituta za narodnostna vprašanja iz Ljubljane. Omenjeni raziskovalni projekti so po vsebini in metodologiji obravnavali tudi področje jezika in kulture v medetničnih odnosih. V prispevku so izpostavljene teme, ki jih je avtorica posebej raziskovala, in sicer jezikovni in kulturni pluralizem, jezikovno prilagajanje, ekonomski vidik jezika. Posebej je izpostavljen projekt OECD/ Ceri Izobraževanje, kulturni in jezikovni pluralizem ter izbrani empirični podatki jezikovnega prilagajanja, ki izhajajo iz večletnega longitudinalno zastavljenega projekta Etnična identiteta in medetnični odnosi v slovenskem etničnem prostoru , predstavljen je tudi projekt Alpe-Jadrana o položaju manjšin v tem regionalnem prostoru, projekt UNESCO-a o večplastni identiteti ter raziskava, ki je potekala v okviru CRP-a Percepcija jezikovne in kulturne raznolikosti v obmejnih mestih.

 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/5021
  • dcterms:title
   • Jezik in kultura v raziskovanju medetničnih odnosov – predstavitev izbranih vidikov
  • dcterms:creator
   • Sonja Novak Lukanovič
  • dcterms:subject
   • jezik
   • kultura
   • medetnični odnosi
   • regionalizem
   • language
   • culture
   • interethnic relations
   • regionalism
  • dcterms:abstract
   • The article presents selected research projects which have been taking place within the framework of the Institute for Ethnic Studies programme. These projects, as to their contents and metho dology, were dedicated to the field of language and culture in interethnic relations. The article exposes topics which have been researched by the author, i.e. linguistic and cultural pluralism, language accomodation, economic aspects of language. Special attention is dedicated to the OECD/CERI project Education, Cultural and Linguistic Pluralism , and to selected empirical data of language accomodation, arising from the yearlong longitudinally schemed project Ethnic Identity and Interethnic Relations in the Slovene Ethnic Territory; also presented are the Alps/Adriatic project on the status of minorities within this regional territory, the Unesco project on multi-layer identity, and the research study carried out within the Target Research Project Perception of Linguistic and Cultural Diversity in Border Towns.
   • V prispevku avtorica predstavlja izbrane raziskovalne projekte, ki so potekali v okviru programa Inštituta za narodnostna vprašanja iz Ljubljane. Omenjeni raziskovalni projekti so po vsebini in metodologiji obravnavali tudi področje jezika in kulture v medetničnih odnosih. V prispevku so izpostavljene teme, ki jih je avtorica posebej raziskovala, in sicer jezikovni in kulturni pluralizem, jezikovno prilagajanje, ekonomski vidik jezika. Posebej je izpostavljen projekt OECD/ Ceri Izobraževanje, kulturni in jezikovni pluralizem ter izbrani empirični podatki jezikovnega prilagajanja, ki izhajajo iz večletnega longitudinalno zastavljenega projekta Etnična identiteta in medetnični odnosi v slovenskem etničnem prostoru , predstavljen je tudi projekt Alpe-Jadrana o položaju manjšin v tem regionalnem prostoru, projekt UNESCO-a o večplastni identiteti ter raziskava, ki je potekala v okviru CRP-a Percepcija jezikovne in kulturne raznolikosti v obmejnih mestih.
  • dcterms:publisher
   • Inštitut za narodnostna vprašanja, Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Boris Jesih (odg. ur.)
   • Mitja Žagar (gl. ur.)
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:5021
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf