Varstvo "novih" narodnih skupnosti v Sloveniji

Avtor(ji): Komac, Miran
Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2003
Založnik(i): Inštitut za narodnostna vprašanja, Ljubljana
Soavtor(ji): Boris Jesih (odg. ur.), Mitja Žagar (gl. ur.)


 • Podroben opis
  Avtor razpravlja o razkoraku med modelom varstva "klasičnih" narodnih manjšin in "novih" narodnih skupnosti, populacij, ki so nastale povečini kot rezultat sodobnih imigracijskih procesov. Avtor postavi naslednja vprašanja: so pripadniki "novih" manjšin diskriminirani v primerjavi s pripadniki italijanske in madžarske narodne skupnosti? So pripadniki "novih" narodnih skupnosti diskriminirani v primerjavi s pripadniki romske skupnosti? Ali se je položaj "novih" narodnih skupnosti radikalno poslabšal v primerjavi z obdobjem bivanja v skupni jugoslovanski državi? V članku je najprej govora o bistvenih vsebinah modela "klasičnih" manjšin. Razprava se nadaljuje s prikazom položaja "novih" (imigrantskih) narodnih skupnosti v obdobju bivanja v skupni državi. Predstavljena pa so tudi nekatera stališča obeh osrednjih etničnih polov: večinske slovenske populacije in pripadnikov "novih" narodnih skupnosti. Merjeno skozi optiko podatkov različnih raziskav in slovenskega javnega mnenja se zdi, da še vedno prevladujejo procesi nerazvite adaptacije; primarno zaradi prevladujočega mnenja o sprejemljivosti enostranske integracijske politike, ki temelji na interesih imigrantske družbe; na procesih nerazvite adaptacije in nerazvitega kulturnega pluralizma. Percepcija slovenske nacije kot večetnične tvorbe se znotraj skupine etničnih Slovencev še ni "udomačila". Razlogov je seveda več. Pretežni del jih gre seveda pripisati večinski populaciji; drobec "krivde" pa morda lezi tudi na manjšinskih skupnostih - morda bi za začetek novega obdobja vsi potrebovali resno razpravo o pojmu "matična domovina". Je to res država iz katere so se priselili sami ali so se priselili njihovi predniki?

 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/4919
  • dcterms:title
   • Varstvo "novih" narodnih skupnosti v Sloveniji
  • dcterms:creator
   • Miran Komac
  • dcterms:subject
   • manjšine
   • italijanska manjšina
   • madžarska manjšina
   • Romi
   • zakonodaja
   • teksti
   • dokumenti
   • priseljenci
   • narodnostna diskriminacija
   • Slovenia
   • minorities
   • adaptation
   • the notion of "parent" nation
  • dcterms:abstract
   • The author discusses the discrepancy between the model of protection of "classical" national minorities and "new" national communities, populations which emerged as a result of contemporary immigration processes, posing the following questions: are members of "new" minorities discriminated in comparison to members of Italian and Hungarian national communities? Are they discriminated in comparison with members of Roma community? Has the status of "new" national communities radically deteriorated as compared to the period of common Yugoslav state? The article starts with the essential contents of themodel of "classical" minorities, and continues with the survey of the status of "new" (immigrant) national communities in the period of the common state. Presented are some viewpoints of the two central ethnic poles; the majority Slovene population and members of "new" national communities. Throughthe perspective of data, gathered by various research studies and in Slovene public opinion, it seems, that processes of non-developed adaption are still prevailing, primarily due to the prevalent opinion on the acceptability of one-sided integration policy, based upon the interests of immigrant society. It is also based on processes of non-developed adaption andcultural pluralism. Perception of Slovene nation as multiethnic entity has not yet gained ground within the group of ethnic Slovenes. There are a number of reasons, mostly on the part of the majority population, though minor "blame" lies upon minority communities as well - perhaps, to start a new period, a serious discussion on the idea of "parent" nation would be necessary. Is this truly the state they or their ancestors emigrated from?
   • Avtor razpravlja o razkoraku med modelom varstva "klasičnih" narodnih manjšin in "novih" narodnih skupnosti, populacij, ki so nastale povečini kot rezultat sodobnih imigracijskih procesov. Avtor postavi naslednja vprašanja: so pripadniki "novih" manjšin diskriminirani v primerjavi s pripadniki italijanske in madžarske narodne skupnosti? So pripadniki "novih" narodnih skupnosti diskriminirani v primerjavi s pripadniki romske skupnosti? Ali se je položaj "novih" narodnih skupnosti radikalno poslabšal v primerjavi z obdobjem bivanja v skupni jugoslovanski državi? V članku je najprej govora o bistvenih vsebinah modela "klasičnih" manjšin. Razprava se nadaljuje s prikazom položaja "novih" (imigrantskih) narodnih skupnosti v obdobju bivanja v skupni državi. Predstavljena pa so tudi nekatera stališča obeh osrednjih etničnih polov: večinske slovenske populacije in pripadnikov "novih" narodnih skupnosti. Merjeno skozi optiko podatkov različnih raziskav in slovenskega javnega mnenja se zdi, da še vedno prevladujejo procesi nerazvite adaptacije; primarno zaradi prevladujočega mnenja o sprejemljivosti enostranske integracijske politike, ki temelji na interesih imigrantske družbe; na procesih nerazvite adaptacije in nerazvitega kulturnega pluralizma. Percepcija slovenske nacije kot večetnične tvorbe se znotraj skupine etničnih Slovencev še ni "udomačila". Razlogov je seveda več. Pretežni del jih gre seveda pripisati večinski populaciji; drobec "krivde" pa morda lezi tudi na manjšinskih skupnostih - morda bi za začetek novega obdobja vsi potrebovali resno razpravo o pojmu "matična domovina". Je to res država iz katere so se priselili sami ali so se priselili njihovi predniki?
  • dcterms:publisher
   • Inštitut za narodnostna vprašanja, Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Boris Jesih (odg. ur.)
   • Mitja Žagar (gl. ur.)
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:921
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf