Nationality, citizenship and integration, a european perspective

Avtor(ji): Medved, Felicita
Jezik: angleški
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2001
Založnik(i): Inštitut za narodnostna vprašanja, Ljubljana
Soavtor(ji): Boris Jesih (odg. ur.), Mitja Žagar (gl. ur.)


 • Podroben opis
  V prispevku razpravljam interaktivnost državljanstva in integracije oziroma članstva v državi nasproti članstvu v družbi. Z analitično distinkcijo med nominalnim in vsebinskim državljanstvom je pomen državljanstva analiziran kot legalna vez med posameznikom in državo in kot skupek pravic in dolžnosti. Vez med državljanstvom in demokracijo je "demos" politične skupnosti. V moderni evropski nacionalni državi popolna ločitev "etnosa" in "demosa" še ni realizirana. Med tremi prevladujočimi integracijskimi modeli, pluralistični inkluzivni modelponuja najboljše perspektive za reševanje napetosti med imigracijo, integracijo in državljanstvom.V tem kontekstu ocenjujem različne pomene integracije in multikulturalizma, zlasti njegovega potenciala za vsebinsko državljanstvo. V okviru razvijanja koncepta "civilnega državljanstva" z vidika nedavnih pobud v okviru Evropske unije je "denizenship" kot rezultat družbenega odnosa z državo lahko tolmačen v okviru političnega koncepta družbe v odnosu med politično skupnostjo in naturalizacijo posameznika. v večini evropskih držav obstaja trend vključevanja zakonito in običajno prebivajočih tujih državljanov v civilno družbo in državo, k postopni liberalizaciji pravil o naturalizaciji, vodenitvi "pravice krvi" ter k priznavanju ali toleriranju dvojnega/večkratnega državljanstva.

 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/4845
  • dcterms:title
   • Nationality, citizenship and integration, a european perspective
  • dcterms:alternative
   • Narodnost, državljanstvo in integracija v evropski perspektivi
  • dcterms:creator
   • Felicita Medved
  • dcterms:subject
   • narodnost
   • državljanstvo
   • integracija
   • nacionalne države
   • nationality
   • citizenship
   • integration
   • nation states
  • dcterms:abstract
   • The article discusses the interactivity of citizenship and integration, or of membership in a state versus membership in a society. With analytical distinction between nominal and actual citizenship, the significance of the latter is analyzed as a legal tie between an individual and a state, as well as a cluster of rights and duties. The tie between citizenship and democracy is the "demos" of a political community. In a modern European nation-state, a complete separation of "ethnos" from "demos" has not been realized. Among the three prevailing integration models, the pluralistic inclusive model is the one that offers the best perspectives for the solving of tensions between immigration, integration and citizenship. It is in this context that I evaluate different meanings of integration and multiculturalism, especially its potential for actual citizenship. Within the context of developing of the concept of "civil citizenship" from the aspect of recent initiatives within the European Union, ĆdenizenshipĆ as a result of social relation with the state can be interpreted within the frames of political concept of a society in relation between political community and naturalization of an individual. In most European states there is a trend of incorporation of legally and normally inhabiting persons into civil society and state, and towards gradual liberalization of rules on naturalization, towards dilution of the "right of blood", as well as towards admission and toleration of dual multiple citizenship.
   • V prispevku razpravljam interaktivnost državljanstva in integracije oziroma članstva v državi nasproti članstvu v družbi. Z analitično distinkcijo med nominalnim in vsebinskim državljanstvom je pomen državljanstva analiziran kot legalna vez med posameznikom in državo in kot skupek pravic in dolžnosti. Vez med državljanstvom in demokracijo je "demos" politične skupnosti. V moderni evropski nacionalni državi popolna ločitev "etnosa" in "demosa" še ni realizirana. Med tremi prevladujočimi integracijskimi modeli, pluralistični inkluzivni modelponuja najboljše perspektive za reševanje napetosti med imigracijo, integracijo in državljanstvom.V tem kontekstu ocenjujem različne pomene integracije in multikulturalizma, zlasti njegovega potenciala za vsebinsko državljanstvo. V okviru razvijanja koncepta "civilnega državljanstva" z vidika nedavnih pobud v okviru Evropske unije je "denizenship" kot rezultat družbenega odnosa z državo lahko tolmačen v okviru političnega koncepta družbe v odnosu med politično skupnostjo in naturalizacijo posameznika. v večini evropskih držav obstaja trend vključevanja zakonito in običajno prebivajočih tujih državljanov v civilno družbo in državo, k postopni liberalizaciji pravil o naturalizaciji, vodenitvi "pravice krvi" ter k priznavanju ali toleriranju dvojnega/večkratnega državljanstva.
  • dcterms:publisher
   • Inštitut za narodnostna vprašanja, Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Boris Jesih (odg. ur.)
   • Mitja Žagar (gl. ur.)
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:919
  • dcterms:language
   • eng
  • dcterms:isPartOf