O situaciji ali statusu slovenščine na Koroškem

(Moremo govoriti o "normalizaciji manjšinskih jezikov v Avstriji?")

Avtor(ji): Malle, Avguštin
Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2001
Založnik(i): Inštitut za narodnostna vprašanja, Ljubljana
Soavtor(ji): Boris Jesih (odg. ur.), Mitja Žagar (gl. ur.)


 • Podroben opis
  V primeru manjšinskih jezikov v Avstriji ne moremo govoriti o njihovi normalizaciji v smislu jezikovne enakopravnosti. V veliki večini so to normirani in razviti knjižni jeziki. Slovenščina je bila v procesu narodovanjapredmet širokih političnih prizadevanj za njeno družbeno uveljavitev. Manjšinski jeziki v Avstriji izgubljajo svojo prvotno bazo in njihovo primarno posredovanje prehaja iz družinskega na vzgojno varstvene in šolske ustanove. Jeziki so primarni dejavniki, po katerih se definirajo manjšine. Odnos večine do manjšinskih jezikov sega od izrazitega odklanjanja do njihove podpore. Na Koroškem je slovenščina prisotna v segmentih javnosti v različnih stopnjah. Odločilno za obstoj in razvoj manjšinskih jezikov je, da je njihovim govorcem na voljo čim gostejša mreža dejavnikov, ki omogoča njihovo prosto in funkcionalno uporabo.

 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/4844
  • dcterms:title
   • O situaciji ali statusu slovenščine na Koroškem
   • (Moremo govoriti o "normalizaciji manjšinskih jezikov v Avstriji?")
  • dcterms:creator
   • Avguštin Malle
  • dcterms:subject
   • Koroška
   • slovenska manjšina
   • slovenščina
   • koroški Slovenci
   • raba jezika
   • Carinthia
   • Slovene minority
   • Slovene language
  • dcterms:abstract
   • Regarding minority languages in Austria it is not possible to speak about their "normalization" in the sense of linguistic equality. These are mostly standardized and developed literary languages. In the process of promotion ofethnicity, Slovene was a subject of wide political endeavours for its socialstatus. Minority languages in Austria are gradually losing their original basis and their primary passing on is being shifted from family framework to that of educational and school institutions. Languages are primary factors according to which minorities are defined. The attitude of the majority towards minority language reaches from a distinct refusal to support. In Carinthia the presence of Slovene in public segments varies. A decisive factor for the existence and promotion of minority languages is that their speakers have at their disposal as wide a network of factors as possible which provides for their free and functional use.
   • V primeru manjšinskih jezikov v Avstriji ne moremo govoriti o njihovi normalizaciji v smislu jezikovne enakopravnosti. V veliki večini so to normirani in razviti knjižni jeziki. Slovenščina je bila v procesu narodovanjapredmet širokih političnih prizadevanj za njeno družbeno uveljavitev. Manjšinski jeziki v Avstriji izgubljajo svojo prvotno bazo in njihovo primarno posredovanje prehaja iz družinskega na vzgojno varstvene in šolske ustanove. Jeziki so primarni dejavniki, po katerih se definirajo manjšine. Odnos večine do manjšinskih jezikov sega od izrazitega odklanjanja do njihove podpore. Na Koroškem je slovenščina prisotna v segmentih javnosti v različnih stopnjah. Odločilno za obstoj in razvoj manjšinskih jezikov je, da je njihovim govorcem na voljo čim gostejša mreža dejavnikov, ki omogoča njihovo prosto in funkcionalno uporabo.
  • dcterms:publisher
   • Inštitut za narodnostna vprašanja, Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Boris Jesih (odg. ur.)
   • Mitja Žagar (gl. ur.)
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:919
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf