Goriško gospostvo na začetku 16. stoletja

The Seigniory Of Gorizia At The Beginning Of The 16th Century

Avtor(ji): Pavlin, Vojko
Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2007
Založnik(i): Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana
Soavtor(ji): Miha Preinfalk (odgovorni urednik)


 • Podroben opis
  Leta 1500 je Maksimilijan Habsburški po zadnjem goriškem grofu Leonhardu dedoval goriško grofijo, v kateri je osrednji del predstavljalo deželnoknežje gospostvo z uradom v Gorici, ki mu je bila podložna večina vasi od Hublja in reke Vipave do goriških Gor in reke Idrije (Iudrio) ter bližnjih furlanskih krajev. Deželnoknežji urbar iz leta 1507 nam s pomočjo drugih podobnih virov razkriva nekatere gospodarske in družbene značilnosti tedanje Goriške.

 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/4715
  • dcterms:title
   • Goriško gospostvo na začetku 16. stoletja
   • The Seigniory Of Gorizia At The Beginning Of The 16th Century
  • dcterms:creator
   • Vojko Pavlin
  • dcterms:subject
   • urbar
   • goriško gospostvo
   • goriška grofija
   • goriški grof Leonhard
   • Maksimilijan Habsburški
   • Land register
   • the seigniory of Gorizia
   • the County of Gorizia
   • the Gorizia count Leonhard
   • Maximillian of Hapsburg
  • dcterms:abstract
   • In 1500, Maximillian the Hapsburg inherited after the last Gorizia count of Leonhard, the County of Gorizia which the central part was the provincial princely seigniory with office in Gorica to which the majority of villages from Hubelj and the river Vipava to the Gorizia Gore and the river Idrija (Iudrio) and the nearby Friulian settlements were subjected. The provincial princely land register from 1507 reveals with the help of other similar sources some economic and social characteristics of the then Gorizia region.
   • Leta 1500 je Maksimilijan Habsburški po zadnjem goriškem grofu Leonhardu dedoval goriško grofijo, v kateri je osrednji del predstavljalo deželnoknežje gospostvo z uradom v Gorici, ki mu je bila podložna večina vasi od Hublja in reke Vipave do goriških Gor in reke Idrije (Iudrio) ter bližnjih furlanskih krajev. Deželnoknežji urbar iz leta 1507 nam s pomočjo drugih podobnih virov razkriva nekatere gospodarske in družbene značilnosti tedanje Goriške.
  • dcterms:publisher
   • Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Miha Preinfalk (odgovorni urednik)
  • dcterms:date
   • 2007
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:848
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf