Nastanek mesta Gorica - dileme in nove perspektive

The Origin Of The Town Of Gorizia - Dilemmas And New Perspectives

Avtor(ji): Kosi, Miha
Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2007
Založnik(i): Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana
Soavtor(ji): Miha Preinfalk (odgovorni urednik)


 • Podroben opis
  Gorica je po prevladujočem mnenju leta 1210 dobila tržne pravice in s tem postala meščanska naselbina. Nova interpretacija listine (privilegija) iz 1210 omogoča sklep, da je trg s tržani oz. meščani (cives) obstajal že prej. Tega leta je goriški grof Majnhard II. od cesarja pridobil legalizacijo tedenskega sejma in izvedel preselitev tržne naselbine na novo lokacijo ob gradu. Že v 12. stoletju je nedvomno šlo za močno centralno naselbino z zgodnjim urbanim značajem. Po Gorici so se v tem času imenovali predstavniki družine Spanheim in od srede stoletja grofje Goriški. Oporo za domnevo nudijo tudi narativni viri o povratku kralja Riharda Levjesrčnega s tretje križarske vojne leta 1192. Pričajo o pomenu Gorice, kjer je kot dominus provintie bival goriški grof. Z letom 1210 se je začela nova, prava urbana faza v razvoju Gorice in hkrati topografska dvojnost naselbine: trga ob gradu in vasi (podgradja) v ravnini pod njima. Tudi »vas« je imela močan neagraren pečat in je bila nato 1455 tudi pravno združena z mestom.

 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/4714
  • dcterms:title
   • Nastanek mesta Gorica - dileme in nove perspektive
   • The Origin Of The Town Of Gorizia - Dilemmas And New Perspectives
  • dcterms:creator
   • Miha Kosi
  • dcterms:subject
   • Gorica
   • grofje Goriški
   • meščanska naselbina
   • 12.-13. stoletje
   • zgodovina mest
   • Gorizia
   • Counts of Gorizia
   • civic settlement
   • 12th-13th centuries
   • history of towns
  • dcterms:abstract
   • Gorizia was according to the prevalent opinion, in 1210 granted borough rights and thus became a town settlement. A new interpretation of the document (privilege) allows a conclusion that the borough with citizens (cives) existed earlier. That year, the count of Gorizia Meinhard II acquired from the emperor legalisation of the weekly fair, and carried out removal of the borough settlement to a new location at the castle. Already in the 12th century, it was a strong central settlement of early urban character. The representatives of the Spanheim family were in that time named after Gorizia, and from the middle of the 12th century on the counts of Gorizia. Narrative sources on the return of King Richard the Lionhearted from the third crusade in 1192 offer footing for the hypothesis. They witness on the significance of Gorizia where the counts of Gorizia lived as dominus provintie. With the year 1210, a new proper urban phase in the development of Gorica began, and at the same times the topographic duality of the settlement: the borough at the castle and the village in the flatland beneath them. The village too had a strong non-agrarian character and was in 1455 legally joined with the town.
   • Gorica je po prevladujočem mnenju leta 1210 dobila tržne pravice in s tem postala meščanska naselbina. Nova interpretacija listine (privilegija) iz 1210 omogoča sklep, da je trg s tržani oz. meščani (cives) obstajal že prej. Tega leta je goriški grof Majnhard II. od cesarja pridobil legalizacijo tedenskega sejma in izvedel preselitev tržne naselbine na novo lokacijo ob gradu. Že v 12. stoletju je nedvomno šlo za močno centralno naselbino z zgodnjim urbanim značajem. Po Gorici so se v tem času imenovali predstavniki družine Spanheim in od srede stoletja grofje Goriški. Oporo za domnevo nudijo tudi narativni viri o povratku kralja Riharda Levjesrčnega s tretje križarske vojne leta 1192. Pričajo o pomenu Gorice, kjer je kot dominus provintie bival goriški grof. Z letom 1210 se je začela nova, prava urbana faza v razvoju Gorice in hkrati topografska dvojnost naselbine: trga ob gradu in vasi (podgradja) v ravnini pod njima. Tudi »vas« je imela močan neagraren pečat in je bila nato 1455 tudi pravno združena z mestom.
  • dcterms:publisher
   • Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Miha Preinfalk (odgovorni urednik)
  • dcterms:date
   • 2007
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:848
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf