Gospostvo Strmol v nekaterih zemljiških evidencah

The Strmol Dominion In Some Land Records

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2006
Založnik(i): Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana
Soavtor(ji): Miha Preinfalk (odgovorni urednik)


 • Podroben opis
  Ozemlje pod kamniško-savinjskimi planinami je bilo v drugi polovici 18. in v prvi polovici 19. stoletja nekoliko odmaknjeno od glavnih prometnih poti, kmetje pa so živeli podobno revno kot v drugih slovenskih pokrajinah. Uživali so podobno hrano in si doma sami tkali ali predli tkanine za oblačila. Ukvarjali so se z obdelovanjem kmetijskih zemljišč in živinorejo, gojili iste kmetijske pridelke, nekoliko manj pa so zaslužili pri trgovanju ali pripreganju kot kmetje ob pomembnejših transportih poteh. Različne zemljiške evidence, ki so se ohranile do danes in jih hranijo različni arhivi, nekoliko odstirajo pogled na kmečko življenje, saj je drugih pisnih virov o tej problematiki zelo malo.

 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/4605
  • dcterms:title
   • Gospostvo Strmol v nekaterih zemljiških evidencah
   • The Strmol Dominion In Some Land Records
  • dcterms:creator
   • Alenka Kačičnik Gabrič
  • dcterms:subject
   • Strmol
   • zemljiške evidence
   • Grad
   • Češnjevek
   • kmečko življenje
   • franciscejski kataster
   • jožefinska merjenja
   • Strmol
   • land registers
   • Grad
   • Češnjevek
   • peasant life
   • Franciscan land register
   • Josephinian land surveying
  • dcterms:abstract
   • territory beneath the Kamniško-Savinjske mountains was in the second half of the 18th and in the first half of the 19th centuries somewhat distanced from the main traffic system and the peasants were as poor as in other Slovene provinces. They consumed similar food and at home wove or span fabrics for clothing. They were occupied with cultivating of agricultural land and animal husbandry, they grew identical agricultural produce; somewhat less they earned with trading or harnessing along significant transport lines. Different land records that have preserved until the present time and are kept in archives reveal to some extent the peasant life for there are few other written sources on the thematic.
   • Ozemlje pod kamniško-savinjskimi planinami je bilo v drugi polovici 18. in v prvi polovici 19. stoletja nekoliko odmaknjeno od glavnih prometnih poti, kmetje pa so živeli podobno revno kot v drugih slovenskih pokrajinah. Uživali so podobno hrano in si doma sami tkali ali predli tkanine za oblačila. Ukvarjali so se z obdelovanjem kmetijskih zemljišč in živinorejo, gojili iste kmetijske pridelke, nekoliko manj pa so zaslužili pri trgovanju ali pripreganju kot kmetje ob pomembnejših transportih poteh. Različne zemljiške evidence, ki so se ohranile do danes in jih hranijo različni arhivi, nekoliko odstirajo pogled na kmečko življenje, saj je drugih pisnih virov o tej problematiki zelo malo.
  • dcterms:publisher
   • Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Miha Preinfalk (odgovorni urednik)
  • dcterms:date
   • 2006
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:802
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf