Kronika, 1956, št. 1

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1956
Založnik(i): Zgodovinsko društvo za Slovenijo
Soavtor(ji): Zvone Miklavič (odg. ur.)
Posamezni prispevki:
 • Dušan Kermauner: O prvi stavki in o razmerah na Jesenicah pred začetkom političnih bojev
 • Marija Verbič: Bohinjsko rudarstvo in fužinarstvo konec 18. stoletja : (po Zoisovem opisu leta 1778)
 • Janko Orožen: Zgodovinski pregled regulacije Savinje in njenih pritokov
 • Majda Smole: Podložniki in vojaška služba v terezijanski dobi
 • Josip Žontar: Upor podložnikov gospostva Brda pri Kranju v letih 1781 do 1783
 • Leopold Stanek: Izraz, podoba, pesem
 • Josip Žontar: Arhiv poveljstva armadne skupine maršala Svetozarja Boroevića
 • Pavle Blaznik: In memoriam dr. Janko Polec
 • Bogo Teplý: Pokrajinski muzej v Mariboru : (1953-1955)
 • Srečko Logar: Mestni muzej v Idriji
 • J. Š.: Zgodovina Ljubljane. Prva knjiga: Geologija in arheologija. — Državna založba Slovenije (tiskala tiskarna Ljudske pravice v Ljubljani). 458 strani. 4°.
 • Jože Šorn: Srednja tehniška tekstilna šola Kranj. Jubilejni zbornik ob petindvajsetletnici šole 1930—1935 in letno poročilo 1954/55
 • J. Š.: Žetev svobode v Sladkem vrhu
 • J. Š.: Idrijski razgledi. Leto I. št. 2. — Izdal Mestni muzej v Idriji, tiskala tiskarna » Jadran« v Kopru
 • J. Š.: Vlado Valenčič, 50 let mlekarstva na Vrhniki. Ob jubileju ustanovitve mlekarske zadruge 1904—1954. — Založila Zadružna mlekarna na Vrhniki, tiskala tiskarna »Jože Moškrič« v Ljubljani
 • J. Š.: Vlado Valenčič, Od zadružne mlekarne do mlekarske in poljedelske industrije. Za šestdesetletnico ustanovitve Mlekarske zadruge v Trnovem pri Ilirski Bistrici 1896—4956. — Friderik Gerl in Stanko Škafar, Pot v industrijo. — Založilo Trgovsko podjetje kmeti
 • J. Š.: Kočevsko. Zemljepisni, zgodovinski in umetnostno kulturni oris kočevskega okraja. Vodnik z adresarjem. 1956. Izdalo turistično olepševalno društvo v Kočevju. Tiskala tiskarna »Jože Moškrič« v Ljubljani
 • J. Š.: Škofja Loka, Selška in Poljanska dolina. Turistični vodnik. Izdal pripravljalni odbor za gospodarsko razstavo v Škofji Loki. Julija 1956. Tiskala tiskarna »Toneta Tomšiča« v Ljubljani
 • O.: Mr. ph. Fr. Minarik, Olimje. Historičina lekarna v sliki in besedi. Izdalo in založilo Farmacevtsko društvo Slovenije, podružnica Maribor. 1-955. 8°. Str. 32 + 23 slik + 2 načrta.
 • M. L.: Kotnikov zbornik. Narodopisni zapiski z Gornjegrajskega in Kozjanskega. Izdal in založil Mestni muzej v Celju. Celje 1956. 154 + 5 str., 90 slik
 • M. L.: II. Kamniški zbornik 1956. Izdal in uredil uredniški odbor. Glavni urednik: Avguštin Lah. 241 str. + 70 slik