Kronika, 1971, št. 3

Kronika, 1971, No. 3

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1971
Založnik(i): Zgodovinsko društvo za Slovenijo
Soavtor(ji): Pavle Blaznik (gl. ur.), Jože Šorn (odg. ur.)
Posamezni prispevki:
 • Bogo Grafenauer: Poglavitne poteze slovenskega zgodovinskega razvoja in položaja
 • Vlado Habjan: Celjsko-avstrijska vojna od leta 1438 do 1443 ali vojna za Ljubljano in Istro
 • Josip Žontar: Vloga in pomen Ptuja v mednarodni trgovini poznega srednjega in zgodnjega novega veka
 • Vlado Valenčič: Gospodarska in poklicna struktura krakovskega predmestja
 • Jasna Fischer: France Železnikar in pariška komuna
 • Peter Ficko: Rudarsko Velenje do ustanovitve stare Jugoslavije
 • Janko Prunk: Škof Jeglič - politik: II. del
 • Tone Zorn: Izgoni tujih državljanov iz območja Dravske banovine
 • Stane Granda: Prazgodovina Novega mesta : arheološka razstava, Dolenjski muzej v Novem mestu 2.9. do 30.11.1971
 • France Štukl: Emilijan Cevc, Poznogotska plastika na Slovenskem, Slovenska matica 1970, 342 strani, 203 reprodukcije, résumé v francoščini.
 • Janez Kos: Johann Weichard Valvasor, Die Ehre Des Hertzogthums Grain. Laybach — Nürnberg anno MDCLXXXIX. I. Theil. Faksimilirana izdaja. Izdali in založili založbi Mladinska knjiga v Ljubljani in dr. Rudolj Trojenik v Münchnu 1970. Reproducirala, natisnila in vezal
 • Janez Kos: Franc Anton Steinberg, Gründliche Nachricht von dem in dem Inner-Crain gelegenen Czirknitzer-See. Laybach 1758. Reproducirani ponatis. Heppenheim in Ljubljana 1970. (12) + 236 + (2) + (32 bakrorezov) + (29)
 • Olga Janša: Branko Marušič, Začetki sloveri,skega časnikarstva na Goriškem; Fran Vatovec, Časnikarski fenomen: goriška »Soča«. Trst, Založništvo tržaškega tiska 1971. 78 + (I) str. 8».
 • Tone Zorn: Josef Maderner, Gegenwartsgeschichte Kärntens, Klagenfurt (1966), 230 str.
 • Janez Stergar: Koroška in koroški Slovenci, zbornik poljudnoznanstvenih in leposlovnih spisov. Uredili: dr. Vladimir Klemenčič (geografskosocialni del), dr. Janko Pleterski in dr. Tone Zorn (zgodovinski del), dr. Janko Kos (jezikovno leposlovni del). Založba Obzorja, M
 • Peter Vodopivec: Srečko Vilhar — Albert Kljun: Narodnoosvobodilni boj Primorcev in Istranov v Afriki. Knjižnica NOV in POS, 38, Ljubljana 1970, str. 355.
 • Janez Kos: Tone Ferenc, Muzej slovenskih izgnancev v Brestanici. Kulturni in naravni spomeniki Slovenije. Zbirka vodnikov. 26. zvezek. Ljubljana 1971.
 • Anka Vidovič-Miklavčič: Stane Terčak, Frankolovski zločin, Ljubljana (Partizanska knjiga) 1971, 147 str. 8".
 • Janez Stergar: Od kmečkih uporov do slovenske državnosti. Uredil Ivan Kreft. Izdala založba Obzorja, Maribor 1971. 122 strani.
 • Janez Kos: Janko Jarc, Tone Knez, Jože Mlinaric, NOVO MESTO. Kulturno zgodovinski vodnik. Izdal Dolenjski muzej v Novem mestu 1971. Str. 81 + (5) + (1 mestni tloris), 18,5 X 12,5 cm.
 • France Štukl: Varstvo spomenikov XIII-XIV, 1968-1969. Urejuje uredniški odhor. Ljubljana 1970. 283 strani, bogato ilv.strirano.