Kronika, 1968, št. 3

Kronika, 1968, No. 3

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1968
Založnik(i): Zgodovinsko društvo za Slovenijo
Soavtor(ji): Jože Šorn (odg. ur.)
Posamezni prispevki:
 • Bogo Grafenauer: Poglavitne poteze slovenskega zgodovinskega razvoja in položaja
 • Vlado Valenčič: Etnična struktura ljubljanskega prebivalstva v času protestantizma
 • Janez Höfler: Glasbeniki koprske stolnice v 17. in 18. stoletju
 • Fran Vatovec: Ob stoletnici "Slovenskega naroda"
 • Jan Šedivý: Od kod Raičev psevdonim Sekoloski?
 • Jože Žontar: Deželni arhiv v Ljubljani pred letom 1918
 • Sergij Vilfan: Sedemdeset let Mestnega arhiva ljubljanskega
 • Tone Zorn: Nekaj nadrobnosti o delovanju Kärntner Heimatdiensta pred plebiscitom leta 1920 na Koroškem
 • Ivo Juvančič: Mussolinijev utrdbeni pas prek naših gora in planin
 • Tone Ferenc: Padec fašizma in kapitulacija Italije pred petindvajsetimi leti
 • Vlasta Koren: Zbirke Pokrajinskega muzeja za Pomurje v Murski Soboti
 • Janez Kos: Razstava »Lončarstvo na Slovenskem«
 • Janez Kos: IV. zborovanje Arhivskega društva Slovenije na Ptuju (21. do 24. maja 1968).
 • France Kresal: XIV. zborovanje slovenskih zgodovinarjev v Novi Gorici od 9. do 13. septembra 1968
 • Jože Šorn: Katarina Kobe-Arzenšek, 125 let Tekstilne tovarne Prebold — 1842—1967. Prebold 1967. Izdala in založila Tekstilna tovarna Prebold.
 • Janez Kos: Slava Vojvodine Kranjske. Izbor, Janez Vajkard Valvasor. Iz Valvasorjevega berila dr. Mirka Rupla izbral, spremno besedo in opombe napisal ter uredil Branko Reisp. Izdala Mladinska knjiga v Ljubljani 1968 kot 100. zvezek knjižnice Kondor, 156 str., M. 8°.
 • Janez Kos: Arhivi. Od pisarne do zakladnice zgodovine. Knjižico sta napisala in uredila Sergij Vilfan in Jože Žontar, opremil jo je Janez Vrhunc, izdalo pa jo je Arhivsko društvo Slovenije 1967 v Ljubljani.