Zgodovinski časopis, 2018, št.1-2

Historical review 2018, no. 1-2

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2018
Založnik(i): Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana
Soavtor(ji): Peter Štih (odg. ur.), Saša Mlacović (prev. ang.), Vesna Vidmar (obl.)
Posamezni prispevki:
 • Leilani Štajer: Zakladna najdba kot primarni zgodovinski vir, Vprašanje odkritja, datiranja ter izpovedne vrednosti emonske in čenturske zakladne najdbe, Hoard Find as a Primary Historical Source. The Question of Discovery, Dating, and Expressiveness of the Emona and Čentur Hoards
 • Izidor Janžekovič: Mnogo hrupa za mnogo (3. del):, Od antične Petovione do srednjeveškega Ptuja, Much Ado About Much (3rd part): From Ancient Poetovio to Medieval Ptuj
 • Gašper Oitzl: Gospodarstvo v prostoru Julijskih Alp v srednjem veku, Medieval Economy in the Area of the Julian Alps
 • Robert Kurelić: Grb Ulrika II. Celjskog u Grbovniku Henrika van Heessela, Ulrich II of Celje’s Coat-of-Arms in Hendrik van Heessel’s Armorial – a Unique Depiction of a Complete Coat-of-Arms in the Historiography of the Counts of Celje, jedinstven prikaz potpunoga grba u historiografiji grofova Celjskih
 • Matej Šuligoj / Petra Kavrečič: Začetki organiziranega razvoja zdravstvenega turizma v Pokneženi grofi ji Goriško-Gradiški, The Beginnings of Organized Development of Health Tourism in the Princely County of Gorizia and Gradisca
 • Damir Globočnik: Julij Fränzl vitez Vesteneck, Julius Fränzl Ritter von Vesteneck
 • Mateja Ratej: Dolga pot z vešal na svobodo, mariborski proces leta 1935, A Long Journey from the Noose to Freedom – the Maribor Trial in 1935
 • Lukáš Novotný: Obiski Londona Konrada Henleina. O internacionalizaciji vprašanja sudetskih Nemcev v drugi polovici tridesetih let dvajsetega stoletja, Konrad Henlein’s Visits to London., The Contribution on the Internationalisation of the Sudeten German Issue in the Second Half of the 1930s
 • Anđelko Vlašić: Spremembe stališč jugoslovanskega tiska do tržaške krize v letih 1945–1975, Changes in the attitude of the Yugoslav press towards the Trieste Crisis, 1945–1975
 • Andrej Rahten: Helmut Rumpler, 12.9.1935 - 10.2.2018
 • Peter Štih: 1363–2013 : 650 Jahre Tirol mit Österreich., Herausgegeben von Christoph Haidacher und Mark Mersiowsky. Innsbruck: Universitätsverlag Wagner, 2015, 335 strani.
 • Ignacij Voje: Stjepan Ćosić, Ideologija rodoslovlja. Korenić-Neorićev grbovnik iz 1595. Zagreb-Dubrovnik: HAZU, Zavod za povijesne znanosti u Dubrovniku. Nacionalna i sveučelišna knjižnica u Zagrebu, 2015, 416 strani.
 • Jernej Kosi: Janez Cvirn, Das »Festungsdreieck«. Zur politischen Orientierung der Deutschen in der Untersteiermark (1861–1914). Prev. Irena Bruckmüller-Vilfan. Ur. Ernst Bruckmüller, Meinhard Brunner, Janez Cvirn, Filip Čuček, Jure Gašparič, Martin Moll, Mojca Šorn in
 • Daša Ličen: Robert Devetak, Društveno življenje na Kanalskem v času Avstro-Ogrske. Nova Gorica: Goriški muzej Kromberk, 2016, 215 strani.
 • Klemen Kocjančič: Monika Kokalj Kočevar, Mobiliziranci v nemško vojsko z Gorenjske v letih 1943-1945. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 2017, 410 strani, (Zbirka Razpoznavanja = Recognitiones ; 32).