Prispevki za zgodovino delavskega gibanja, 1981, št. 1-2

Jezik: slovenski / bosanski/hrvaški/srbski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1981
Založnik(i): Inštitut za zgodovino delavskega gibanja, Ljubljana
Soavtor(ji): Milica Kacin-Wohinz (odgovorni urednik)
Posamezni prispevki:
 • Jasna Fischer: Strokovna organizacija tiskarjev na Kranjskem 1867-1914
 • Franc Rozman: Delovanje Jugoslovanske socialnodemokratske stranke med prvo svetovno vojno
 • Janko Prunk: Stališča jugoslovanskih komunistov v reviji "La correspondence balkanique"
 • Hanns Haas: Trst in Avstrija v času pariške mirovne konference 1919
 • Elio Apih: K analizi rapalske pogodbe
 • Andrej Mitrović: Okosnice politike Kraljevine SHS prema Italiji 1920-1929
 • Giorgio Negrelli: Italijansko-slovenski odnosi na razpotju: Trst, 13. julija 1920
 • Milica Kacin Wohinz: O stališčih političnih strank Slovencev in Hrvatov v Julijski krajini po priključitvi dežele k Italiji
 • Dušan Nećak / Andrej Vovko: Dejavnost Slovencev in Hrvatov iz Julijske krajine v emigraciji v Jugoslaviji
 • Petar Strčić: O Rijeci od 1918. do 1924. godine
 • Boris Gombač: Delavsko gibanje v Trstu 1920-1921
 • Jože Pirjevec: Bazovica 1930
 • Giampaolo Valdevit: Kriza tržaške cerkve med prehodom od Avstro-Ogrske k Italiji
 • Liliana Ferrari: Smernice pastirskega delovanja slovenske duhovščine na Primorskem (1920-1928): “Zbornik svečenikov sv. Pavla”
 • Silvia Bon Gherardi: Obdobje po prvi svetovni vojni in fašizem v Istri v dvajsetih letih
 • Anna Millo / Anna Maria Vinci: Delovna hipoteza o rudarski industriji v Istri, Premogovniška delniška družba Raša od začetkov do 1929
 • Tone Ferenc: Historična dokumentacija, Program za nacistično propagandno (in raznarodovalno) delo med koroškimi Slovenci 1938-1941
 • Franc Rozman: Jubileji, Dr. Jože Šorn - šestdesetletnik
 • Dušan Nećak: Zborovanja in posvetovanja, XX. zborovanje slovenskih zgodovinarjev (od 1.-4. oktobra 1980)
 • Nada Kobal / Metka Gombač: Zborovanja in posvetovanja, Posvetovanje arhivskih delavcev v Ptuju 22. in 23. maja 1980
 • Marjeta Adamič: Zborovanja in posvetovanja, Drugo posvetovanje o opremi arhivskih skladišč in arhivskega gradiva v Mariboru 10. in 11. junija 1980
 • Momčilo Zečević: Ocene in poročila, Branko Petranović, Zgodovina Jugoslavije 1918-1978
 • Lilijana Trampuž: Ocene in poročila, France Klopčič, Desetletja preizkušenj, Spomini
 • Dušan Nećak: Ocene in poročila, Vlado Strugar, Jugoslavija 1941-1945
 • Karl Stuhlpfarrer: Ocene in poročila, Viri o nacistični raznarodovalni politiki v Sloveniji 1941-1945
 • Vida Deželak: Ocene in poročila, Anka Vidovič - Miklavčič, Slovenski železničarji pod italijansko okupacijo v Ljubljanski pokrajini 1941-1943
 • Dušan Nećak: Ocene in poročila, Josef Rausch, Der Partisanenkampf in Kärnten im Zweiten Weltkrieg
 • Nada Kobal: Ocene in poročila, Anton Čamernik, Spomini na sodne zapore
 • Andrej Vovko: Ocene in poročila, Sv. Jakob, Zgodovinski razgledi po življenju Slovencev v tržaškem delavskem okraju
 • Andrej Vovko: Ocene in poročila, Stane Stražar, Moravška dolina. Življenje pod Limbarsko goro
 • Marjeta Adamič: Ocene in poročila, ARHIVI, glasilo Arhivskega društva in arhivov Slovenije. Letnik II, št. 1—2
 • Jože Ciperle: Ocene in poročila, Zbornik občine Domžale
 • Tone Zorn: Ocene in poročila, Wolfgang Mallebrein, Hans Steinacher - Ein Kämpfer für Freiheit und Selbstbestimmung. Eine Biographie
 • Tone Zorn: Ocene in poročila, Röter Anstoss: Der »Österreichische Weg«. Sozialistische Beiträge
 • Boris Mlakar: Ocene in poročila, Kronologija naprednega delavskega gibanja na Slovenskem (1868-1980)
 • Franc Rozman: Bibliografija sodelavcev Inštituta za zgodovino delavskega gibanja za leto 1980