Prispevki za zgodovino delavskega gibanja, 1980, št. 1-2

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1980
Založnik(i): Inštitut za zgodovino delavskega gibanja, Ljubljana
Soavtor(ji): Milica Kacin-Wohinz (odgovorni urednik)
Posamezni prispevki:
 • Josip Broz Tito: Govor maršala Tita v Ljubljani
 • Dušan Šinigoj / Tone Ferenc / Ignacij Voje / Zdravko Klanjšček / Ivo Janžekovič / Peter Ribnikar / Vasilij Melik: Jubileji, Ob dvajsetletnici Inštituta za zgodovino delavskega gibanja
 • Dušan Biber: Sir Neville Henderson o politiki kralja Aleksandra do nacistične Nemčije
 • Tone Ferenc: Okupacijska civilna uprava na Slovenskem in njeno gradivo
 • Jera Vodušek Starič: Začetek procesa demokratizacije družbenoekonomskih odnosov in izvolitev prvih delavskih svetov leta 1950
 • Herbert Steiner: Pregledi, Komunistična partija Avstrije od 1918 do 1938
 • France Klopčič / Milica Kacin Wohinz: Razpravljanja, Prispevek k diskusiji dne 26. dec. 1978 o knjigi Dušana Kermavnerja »Temeljni problemi primorske politične zgodovine (zlasti v letih 1918-1921)«
 • Vladimir Martelanc: Historična dokumentacija, Vladimir Martelanc, narodno vprašanje v naši politiki v Julijski Benečiji (1923—1927)
 • Milica Kacin Wohinz: O Vladimirju Martelancu
 • Marjeta Adamič: O virih, Gradivo Zveze kmetskih fantov in deklet
 • Metka Gombač: Gradivo Okrožnega narodnoosvobodilnega odbora Trst in Okrajnih narodnoosvodilnih odborov tržaškega okrožja 1945-1947
 • Marjeta Adamič: Posvetovanja, Prvo posvetovanje o opremi arhivskih skladišč in arhivskega gradiva 7. in 8. junija 1979 v Mariboru
 • Metka Gombač: Posvetovanja, IX. zborovanje arhivskih delavcev Slovenije v Radencih od 26. do 28. septembra 1979
 • Marjeta Adamič: Posvetovanja, Zvezno posvetovanje arhivskih delavcev Jugoslavije od 15. do 17. novembra 1979 v Novi Gorici
 • Jasna Fischer: Posvetovanja, VII. znanstveno posvetovanje »Marx in sodobnost« z delovnim naslovom »Marksizem in anarhizem - zgodovina in sodobnost« v Arandjelovcu od 10. do 12. januarja 1980
 • Lilijana Trampuž: Posvetovanja, Znanstveno posvetovanje »Ustanovitev in delovanje KP Reke 1921-1924«, Reka, 24. decembra 1979
 • Vida Deželak: Posvetovanja, Goriška srečanja 1979 v Novi Gorici 9. in 10. novembra 1979
 • Marjeta Adamič: Ocene in poročila, Arhivi, glasilo Arhivskega društva Slovenije, št. 1
 • Jasna Fischer: Ocene in poročila, Franc Rozman, Socialistično delavsko gibanje na slovenskem Štajerskem
 • France Kresal: Ocene in poročila, Dr. Miroslav Stiplovšek, Razmah strokovnega-sindikalnega gibanja na Slovenskem, 1918-1922
 • Lilijana Trampuž: Ocene in poročila, Historija radničkog pokreta, NOR-a i socijalističke revolucije u Istri, Hrvatskom primorju i Gorskom kotaru
 • Tone Ferenc: Ocene in poročila, Dr. Milan Ževart, Narodnoosvobodilni boj v Šaleški dolini
 • Zdenko Čepič: Ocene in poročila, Dušan Bilandžić, Historija Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, Glavni procesi
 • Dušan Nećak: Ocene in poročila, Dr. Franc Petek, Iz mojih spominov
 • Marjeta Čampa: Ocene in poročila, Anton Ožbolt, Utrinki iz podzemlja
 • Vida Deželak: Ocene in poročila, Radko Polič, Čudežna pomlad
 • Boris Mlakar: Ocene in poročila, Dragan Kljakić, Ustaško domobranska legija pod Staljingradom
 • Tone Ferenc: Ocene in poročila, Peter Gosztony, Hitlerjeve tuje vojske
 • Tone Zorn: Ocene in poročila, Miloš Minič, Spoljna politika Jugoslavije, 1973-1979
 • Tone Zorn: Ocene in poročila, Walter Pollak, Sozialismus in Österreich: Von der Donaumonarhie bis zur Ära Kreisky
 • Tone Zorn: Ocene in poročila, Herbert Rosenkranz, Verfolgung und Selbstbehauptung: Die Juden in Österreich, 1928-1945
 • Josef Schröder: Ocene in poročila, Manfred Funke, Sanktionen und Kanonen. Hitler, Mussolini und der internationale Abessinienkonflikt
 • Josef Schröder: Ocene in poročila, Hermann Jung, Die Ardennen-Offensive 1944/45. Ein Beispiel für die Kriegfühhrung Hitlers
 • Tone Zorn: Ocene in poročila, Manfred Rauchensteiner, Der Sonderfall: Die Besatzungszeit in Österreich 1945-1955
 • Štefka Zadnik: Bibliografija sodelavcev Inštituta za zgodovino delavskega gibanja 1979
 • Nataša Kandus: Bibliografija Letopisa Muzeja narodne osvoboditve 1957-1958 in Prispevkov za zgodovino delavskega gibanja 1960-1980