It’ s Not About the Nation or Ethnicity: Identity, Politics, and Society in the Romanian and Irish Countryside 1900-1947

Avtor(ji): Brett, Daniel
Jezik: angleški
Vrsta gradiva: Video
Leto: 2017
Založnik(i): Oddelek za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, Ljubljana, Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana, Ludwig Boltzmann-Institut für Historische Sozialwissenschaft, Wien, Muzej novejše zgodovine Slovenije, Ljubljana
Soavtor(ji): Tanja Petrović (moderator)
Zbirka: Peasants, Professionals, Workers (Panel 4)


 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/37974
  • dcterms:title
   • It’ s Not About the Nation or Ethnicity: Identity, Politics, and Society in the Romanian and Irish Countryside 1900-1947
  • dcterms:alternative
   • Ne gre za nacionalnost ali etničnost: identiteta, politika in družba na romunskem in irskem podeželju med leti 1900 in 1947
  • dcterms:creator
   • Daniel Brett
  • dcterms:subject
   • identitete
   • Romunija
   • Irska
   • identities
   • Romania
   • Ireland
  • dcterms:description
   • While much academic attention has focussed on questions of nationalism and national identity, the role of economic, political and social identities in the countryside have drawn far less scrutiny. The majority of the population lived in the countryside during this period which was one of profound economic, political and social transformation. This paper will address how shifting identities and conflict between different rural identities among the population impacted upon local and national political life. The most significant transformation in rural politics was the advent of universal male suffrage after World War One granting the rural population the vote and the potential to exert political power at the national level, alongside this land reform offered the promise of economic power shifting to the peasantry. Against this backdrop, parties seeking to represent rural society were formed and were expected to dominate post-1918 politics. This did not happen, while traditional explanations have focussed on the role of external actors subverting the political process, this paper argues that the Agrarian parties were unable to overcome the inherent tensions within rural society, where tensions based around economic, social and political power within the village undermined the parties at a grassroots level and in turn influenced their effectiveness at a regional and national level. Issues surrounding economic, political (radical and conservative), generational and social identities proved deeply divisive leading to highly volatile and fragmentary politics, weakening them at an organizational level. This paper seeks to explore what identities were at play within rural society, why they came into conflict with other rural identities and why the parties were unable discursively and organizationally to overcome these tensions. This paper will focus on the experiences of Partidul Naţional Ţărănesc in Romania and Clann na Talmhan in Ireland. CnT has been chosen as a comparative case to emphasize that the consequences of rural identities for local and national politics was not limited to Central and Eastern Europe but part of a wider European pattern stemming from an ongoing social, political and economic transition.
   • Medtem ko je bilo veliko raziskovalne pozornosti posvečene vprašanju nacionalizma in nacionalne identitete, je bilo zanimanja za vlogo ekonomskih, političnih in socialnih identitet na podeželju manj. V danem obdobju, za katerega so bile značilne korenite ekonomske, politične in družbene spremembe, je na podeželju živela večina prebivalstva. Ta prispevek bo zato obravnaval, kako so spreminjajoče se identitete in konflikti med različnimi podeželskimi identitetami vplivale na lokalno in nacionalno politično življenje. Najpomembnejša sprememba v podeželski politiki je bila uvedba splošne mo- ške volilne pravice po prvi svetovni vojni. Ta je podeželskemu prebivalstvu zagotovila glasovalno pravico in možnost vplivanja na politiko na državnem nivoju. Obenem je zemljiška reforma obetala povečanje ekonomske moči kmečkega stanu. Na tej podlagi so nastale stranke, ki so težile k zastopanju ruralne druž- be. Pričakovati bi bilo, da bodo tovrstne stranke v obdobju po letu 1918 prevladovale, kar pa se ni zgodilo. Medtem ko iščejo tradicionalne razlage vzroke v zunanjih dejavnikih, ki so spodkopavali politične procese, bomo v tem prispevku zagovarjali stališče, da agrarne stranke niso bile zmožne preseči notranjih nasprotij ruralne družbe. Nasprotja, ki so zadevala ekonomsko, družbeno in politično moč v vasi, so spodkopavala politične stranke na najnižji ravni in s tem vplivala na njihovo uspešnost tudi na regionalni in državni. Težave zaradi različnih ekonomskih, političnih (radikalnih in konservativnih), generacijskih in družbenih identitet, so narekovale nestabilno in fragmentarno politiko, in s tem politične stranke slabile na organizacijskem nivoju. Ta prispevek želi raziskati, katere identitete so igrale glavno vlogo na podeželju, zakaj so bile v medsebojnem konfliktu in kako to, da stranke niso zmogle premagati teh nasprotij. Prispevek se osredotoča na izkušnje romunske Partidul Naţional Ţărănesc in irske Clann na Talmhan. Za potrebe primerjalnega prikaza je bila izbrana CnT, in sicer z namenom poudariti, da posledice ruralnih identitet za lokalno in nacionalno politiko niso bile vezane zgolj na srednjo in vzhodno Evropo, ampak so bile del širšega evropskega vzorca, ki izvira iz potekajoče družbene, politične in ekonomske tranzicije.
  • dcterms:publisher
   • Oddelek za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, Ljubljana
   • Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana
   • Ludwig Boltzmann-Institut für Historische Sozialwissenschaft, Wien
   • Muzej novejše zgodovine Slovenije, Ljubljana
  • dcterms:isPartOf
   • Peasants, Professionals, Workers (Panel 4)
  • dcterms:contributor
   • Tanja Petrović (moderator)
  • dcterms:type
   • Moving Image
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:37974
  • dcterms:language
   • eng
  • dcterms:isPartOf