Ethno-Genesis of Gorani People and ‘Deviant’ Contemporary Histories of Kosovo

Avtor(ji): Heler, Daniel
Jezik: angleški
Vrsta gradiva: Video
Leto: 2017
Založnik(i): Oddelek za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, Ljubljana, Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana, Ludwig Boltzmann-Institut für Historische Sozialwissenschaft, Wien, Muzej novejše zgodovine Slovenije, Ljubljana
Soavtor(ji): Marko Zajc (moderator)
Zbirka: Before the Nations, Beyond the Nations (Panel 1)


 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/37962
  • dcterms:title
   • Ethno-Genesis of Gorani People and ‘Deviant’ Contemporary Histories of Kosovo
  • dcterms:alternative
   • Etnogeneza Goranov in “odklonske” sodobne zgodovine Kosova
  • dcterms:creator
   • Daniel Heler
  • dcterms:subject
   • etnogeneza
   • Gorani
   • Kosovo
   • ethnogenesis
   • Gorani people
   • Kosova
  • dcterms:description
   • Contemporary history of Kosovo characterized by dividing Albanian and Serbian ethno-politics, contradicting memories of ethnic cleansing, contested statehood and widespread poverty presents a particularly fruitful field for study of religious, ethnic and national identities, the sociocultural formative role of war and mass violence and last but not least the specific form of present-day Western imperialism and post-colonialism as imposed in the Balkans. The contribution shall examine development of local and ethno-national identity among Gorani people dwelling in the most southern part of Kosovo in the period after the Second World War and more specifically impact of the atmosphere of heated interethnic relations between Kosovo Albanians and Serbs on the ethno-genesis of the Gorani minority community. Furthermore, it will discuss contemporary history of Kosovo, that has undergone several major political twists (from troubled border province under tight control of state security, through autonomy run mainly by ethnic Albanians, decade of direct rule from Belgrade to international protectorate and independence), as seen through the lenses of contemporary Gorani witnesses, thus providing supposedly alternative narrative challenging Serbian, Albanian and Western historical discourses on the province/ country. This multidisciplinary case study will be methodologically based primarily on extensive ethnographical fieldwork and the oral history approach. The oral history/ anthropological work shall be framed into the broader historical/ political analysis on Kosovo as a place of the interethnic struggle for dominance over the disputed territory in the physical and symbolical sense as well as a place of conflicting geopolitical interests.
   • Sodobna zgodovina Kosova, za katero so značilni delitev na albansko in srbsko etno-politiko, nasprotujoči si spomini na etnično čiščenje, sporna državnost in vseprisotnost revščine, predstavlja še posebej plodno polje za študije verskih, etničnih in nacionalnih identitet, formativne družbeno-kulturno vloge vojne in množičnega nasilja, in ne nazadnje tudi posebnih oblik sodobnega zahodnega imperializma in postkolonializma na Balkanu. Prispevek bo raziskal razvoj lokalnih in etno-nacionalnih identitet Goranov, ki po drugi svetovni vojni poseljujejo najjužnejši del Kosova. V ospredju prispevka bo predvsem vpliv zaostrenih medetničnih odnosov med kosovskimi Albanci in Srbi na etnogenezo goranske manjšinske skupnosti. V prispevki bom razglabljal tudi o tem, kako sodobno zgodovino Kosova, ki je prestala več velikih političnih preobratov (ob težavne mejne province pod budnim očesom državnega represivnega aparata, preko avtonomije, ko je bilo ozemlje v veliki meri pod nadzorom etničnih Albancev, do desetletja neposrednega upravljanja iz Beograda in naposled do mednarodne zaščite in neodvisnosti), vidijo sodobni Gorani. Gre za na nek način alternativno pripoved, ki izziva srbske, albanske in zahodne zgodovinske diskurze o tej regiji oziroma državi. Tovrstna multidisciplinarna študija primera bo metodološko slonela na obširnem etnografskem terenskem delu in pristopu ustne zgodovine. Ustna zgodovina in antropološko delo bosta uokvirjena v širšo zgodovinsko in politično analizo Kosova kot prostora medetničnih spopadov za prevlado nad spornim teritorijem, tako v fizičnem kot simboličnem smislu, kakor tudi kot prostoru nasprotujočih si geopolitičnih interesov.
  • dcterms:publisher
   • Oddelek za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, Ljubljana
   • Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana
   • Ludwig Boltzmann-Institut für Historische Sozialwissenschaft, Wien
   • Muzej novejše zgodovine Slovenije, Ljubljana
  • dcterms:isPartOf
   • Before the Nations, Beyond the Nations (Panel 1)
  • dcterms:contributor
   • Marko Zajc (moderator)
  • dcterms:type
   • Moving Image
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:37962
  • dcterms:language
   • eng
  • dcterms:isPartOf