Obravnave deželnega zbora 26.11.1873-13.1.1874

Provincial Assembly Debates 26.11.1873-13.1.1874

Jezik: slovenski / nemški
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1873
Založnik(i): Kranjski deželni zbor, Ljubljana
Avtorske pravice:

Public Domain Mark
This work (Obravnave deželnega zbora v Ljubljani od 26. novembra 1873 do 13. januarja 1874., by Verlag des krainischen Landesausschusses), identified by Zgodovina Slovenije - SIstory, is free of known copyright restrictions.
To delo avtorskopravno ni varovano.

Posamezni prispevki:
 • Stenografični zapisnik prve seje deželnega zbora Ljubljanskega dne 26. novembra 1873
 • Stenografični zapisnik druge seje deželnega zbora Ljubljanskega dne 28. novembra 1873.
 • Stenografičen zapisnik tretje seje deželnega zbora Ljubljanskega dne 6. decembra 1873.
 • Stenografiji zapisnik četrte seje deželnega zbora Ljubljanskega dne 13. decembra 1873
 • Stenografični zapisnik pete seje deželnega zbora Ljubljanskega dne 16. decembra 187.
 • Stenografični zapisnik šeste seje deželnega zbora Ljubljanskega dne 20. decembra 1873
 • Stenografični zapisnik sedme seje deželnega zbora Ljubljanskega dne 5. januarja 1874.
 • Stenografični zapisnik osme seje deželnega zbora Ljubljanskega dne 9. januarja 1874
 • Stenografični zapisnik devete seje deželnega zbora Ljubljanskega dne 10. januarja 1874
 • Stenografični zapisnik desete seje deželnega zbora Ljubljanskega dne 12. januarja 1874
 • Stenografični zapisnik ednajste seje deželnega zbora Ljubljanskega dne 13. januarja 1874.
 • Priloga 1: Poročilo deželnega odbora, kterim se predloži proračun za leto 1874 in računski sklep za leto 1872 zaklada zemljiške odveze.
 • Priloga 2: Poročilo deželnega odbora s kterim se predlože proračuni zakladov različnih ustanov za leto 1874 in računski sklepi za leto 1872.
 • Priloga 3: Poročilo deželnega odbora ozir zbolšanja obstoječih 8 deželnih ustanov za učence deželne gozdarske šole v Šneperku po 180 for. na 201 for. na leto.
 • Priloga 4: Poročilo deželnega odbora kranjskega zarad podpore iz deželnega zaklada za izgledno čipkarnico in risarsko šolo v Idriji.
 • Priloga 5: Poročilo deželnega odbora o ločitvi zdravstvenega in administrativnega vodstva v deželnih dobrodelnih napravah.
 • Priloga 6: Predlog deželnega odbora o podelitvi stanovine za kurata v deželnih dobrodelnih napravah.
 • Priloga 7: Postava o napravi novih zemljiških knjig v vojvodstvu Kranjskem in o notranji uravnavi teh knjig.
 • Priloga 7: Erläuternde Bemerkungen zu dem Gesetzentwurfe über die Anlegung neuer Grundbücher im Herzogthume Krain und über deren innere Einrichtung.
 • Priloga 8: Poročilo deželnega odbora o volitvi obeh poslancev deželnega glavnega mesta Ljubljanskega.
 • Priloga 9:Poročilo deželnega odbora o volitvah dveh deželnih poslancev.
 • Priloga 10: Poročilo deželnega odlova o napravi in vzdržavanji dovoznih cest k železnocestnim postajam
 • Priloga 11: Poročilo deželnega odbora o načrtu postave zastran privolitve mostarine za most, ki je napraviti čez Savo poleg Radeč.
 • Priloga 12: Poročilo deželnega odbora zastran prodaje snožeti bolnišnega zaklada po imenu „Rakova Jelša “
 • Priloga 13: Poročilo deželnega odbora, s katerim se predlože proračuni za leto 1874
 • Poročilo 14: Poročilo deželnega odbora, s katerim se predlaga načrt postave, kako bi se napravile ponavljavne (nadaljevalne) šole na Kranjskem.
 • Priloga 15: Poročilo deželnega odbora, zadevajoče funkcijske doklade pri zemljiščem odvezi služečih političnih uradnikov.
 • Priloga 16: Poročilo deželnega odbora o volitvi deželnega poslanca za Kočevsko mesto in trg Ribnico.
 • Priloga 17: Poročilo in nasvčt deželnega odbora zaradi ustanovitve zaloge slovenskih šolskih knjig po dotaciji iz deželnega zaklada.
 • Priloga 18: Poročilo deželnega odbora o ustanovi nižje kmetijske šole na Kranjskem.
 • Priloga 19: Poročilo deželnega odbora zastran odstopa nekega kosa dvornega vrta nasproti novemu realkinemu poslopji, ki ga zahteva kranjska hranilnica.
 • Priloga 20: Poročilo deželnega odbora o volitvi deželnega poslanca za mesto Idrijo.
 • Priloga 21: Bericht des Finanzausschusses über den Rechnungs-Abschluß des krainichen Grundentlastungs- Fondes für das Jahr 1872 und über den Voranschlag des nämlichen Fondes für das Jahr 1874.
 • Priloga 22: Bericht des finanzausschusses über den Voranschlag des Zwangarbeitshaus-Fondes für das Jahr 1874
 • Priloga 23: Sporočilo finančnega odseka o proračunih bolnišnega, porodnišnega, najdenišnega in norišnega zaklada za leto 1874.
 • Priloga 24: Bericht des Finanzausschusses über die Voranschläge für die Slaper Weinbauschule für die Jahre 1873 und 1874.
 • Priloga 25: Sporočilo finančnega odseka o računskem sklepu norišno-stavbenega zaklada za leto 1872. in o proračunu istega zaklada za leto 1874.
 • Priloga 26: Bericht des Finanzausschusses über den Voranschlag des Landeskulturfonde für das Jahr 1874.
 • Priloga 27: Poročilo deželnega odbora zastran tega, da bi se davkarska občina Bukovje odločila iz okoliša Senožeškega okrajnega sodišča in odkazala pod Postojnsko okrajno sodišče., Bericht des Landesausschusses betrefend die Ausscheidung der Steuergemeinde Bukovje aus dem Bezirksderichtssprengel Senožeč und Zuweisung derselben in den Bezirksgerichtssprengel von Adelsberg.
 • Priloga 28: Bericht des volkswirthschaftlichen Ausschules über die Gesetzentwurfsvorlage (10) des Landesausschusses betrefend die Herftellung und Erhaltung der Zufahrtstratzen zu den Eisenbahn-Stationen
 • Priloga 28: Zakon, veljaven za vojvodino Kranjsko o napravi in vzdržavanji dovoznih cest h kolodvorom in postajiščem pri železnicah, Gesetz wirksam für das Herzogthum Krain, betrefend die herstellung und Erhaltung der Zufahrtstraßen zu den Bahnhöfen und Stationsplätzen bei Eisenbahnen.
 • Priloga 29: Bericht des Finanz-Ausschusses über die Voranschläge der Krain. Stiftungsfonde für das Jahr 1874.
 • Priloga 30: Bericht des Finanz-Ausschusses über die Rechnungs-Abschlüsse der Krain. Stiftungsfonde für das Jahr 1872.
 • Priloga 31: Poročilo o delovanji kranjskega deželnega odbora od 1. novembra 1872. do konca oktobra 1873. l., Rechenschaftsbericht des Krainischen Landesausschusses für die Zeit vom 1. November 1872 bis Ende Oktober 1873.
 • Priloga 32: Postava o uredbi zdravstvene službe v občinah veljavna za vojvodinjo Kranjsko., Gesetz betreffend die Organisirung des Sanitätsdienstes in den Gemeinden, giltig für das Herzogthum Krain.
 • Priloga 33: Sporočilo finančnega odseka o proračunu deželnega gledališnega zaklada za leto 1874.
 • Priloga 34: Poročilo deželnega odbora, s katerim se vpolaga načrtan zakon o cestni policiji javnih nedržavnih cest, Bericht des Landesausschusses, womit ein Gesetzentwurf über Straßenpolizei für öffentliche nicht ärarische Straßen vorgelegt wird.
 • Priloga 35: Predlog zarad vpeljanja postave od 29. junija l. 1868. zadevajoče živinsko kugo - po deželah Ogerske krone.
 • Priloga 36: Poročilo finančnega odeska o računskem sklepu kranjskega deželnega zaklada in njegovih podzakladov za leto 1872.
 • Priloga 37: Poročilo finančnega odeska o postavi zarad privolitve mostarine za most, ki je postaviti čez Savo pri Radečah
 • Priloga 38: Poročilo deželnega odbora o dovolitvi občinske doklade na direktni davek občine Kranjske gore., Bericht des Landesausschusses wegeh Bewwilligung einer 80% GEmeindenmlage auf die directen Stenern der Gemeinde Kronan.
 • Priloga 39: Poročilo finančnega odseka o proračunu kranjskega deželnega zaklada z ozirom na njegove podzaklade za leto 1874.
 • Priloga 40: Poročilo gospodarskega odseka o prošnji podvzetnikov stavbe mostu čez Savo pri Radečah
 • Priloga 41: Bericht des Finanzausschusses über die Anträge des Landesausschusses betreffend die Errichtung einer niederen Ackerbauschule in Krain.
 • Priloga 42: Bericht des Finanzausschusses über die Gesetzentwurfsvorlage des Landesausschusses, betreffent die Einfürung von Wiederholungs- (Fortbildungs-) Schulen in Krain.
 • Priloga 44: Bericht des volkswirthschaftlichen Ausshusses über die mit dem Landtagesbeschlusse vom 16. Dezember 1872 ihm zur Berathung zugewiesenen Landesausschußvorlage Dr. 34 einer Straßenpolizeiordnung für Krain.
 • Priloga 43:Predlog deželnega odbora, naj se na gozdarski šoli v Šneperku nastavi en učenik za natoroznanske vednosti., Antrag des Landesausschusses betreffend die Anstellung eines Leheres für die Naturwissenschaften an del Waldbauschule in Schneeberg.
 • Priloga 45: Bericht des in der 2. Sitzung des h. Landtages eingesetzen Ausshusses zur Vorberathung des Regierungs-Entwurfes eines Gesetzes, betreffend die neue Anlegung der Grundbücher in Herzogthume Krain.
 • Priloga 46: Poročilo deželnega odbora zarad tega, ali naj se deželna posilna delalnica v Ljubljani izroči državi., Bericht des Landesausschusses betreffend die Übergabe der Landeszwangsarbeitsanstalt in Laibach in die verwaltung des Staates.
 • Priloga 47: Poročilo deželnega odbora o dovolitvi 122 X občinskega priklada na zemljiški in hišno - razredni davek v Puljiče všolanih davkarskih občin Staravas, Puljiča in Blečjivrh., Bericht des Landesausschusses wegen Bewilligung einer 122% Gemeindenmlage auf die Grund- und Hausklassensteuer der nach Poljica eingeschulten Steuergemeinden Altendorf, Poljica und Feldsberg
 • Priloga 48: Poročilo zdravstvenega odbora o načrtu postave za organizacijo zdravstvenih služeb v občinah.
 • Priloga 49: Berichtes des Sanitäts-Ausschußes über den Antrag des Abgeordneten dr. J. Bleiweis wegen Einführung des Rinderpestgesetzes vom 29. Juni 1868 in den Ländern der ungarischen Krone.
 • Priloga 50: Poročilo finančnega odbora o ustanovitvi založnice za izdajanje slovenskih šolskih knjig iz deželnega zaklada.
 • Priloga 51: Anträge des Finanz-Ausschusses über den Landesausschußbericht vom 26. Dezember 1873. Z 6647 de 1872
 • Priloga 52: Poročilo finančnega odseka zastran odstopa 130 sežnjev dvornega vrta, katere zahteva kranjska hranilnica
 • Priloga 53: Poročilo odseka za pregledovanje poročila deželnega odbora o njegovem delovanje za dobo od 1. novembra 1872 do konca oktobra 1873.
 • Priloga 54: Bericht des Finanz-Ausschusses über den Rechnungsabschluß des Krainischen Normalschulfondes für das Jahr 1872
 • Priloga 55: Bericht des Finanz-Ausschusses über den Voranschlag des Normalschulfondes pro 1874
 • Priloga 56:Poročilo deželnega odbora o prošnjah občin sodnijskih okrajev Ribnica in Velike Lašče za izločitev okrožja c.kr. okrožne sodnije v Novem mestu in da bi prišle pod deželno sodnijo v Ljubljani., Bericht des Landesausschusses über die Petitionen der Gemeindevorstande des Reifniter und Großlašičer Gerichtsbezirkes um Ausscheidung aus dem Sprendel des Kreisgerichtes in Rudolfswerth und Zuweisung zum Sprengel des Landesgerichtes in Laibach


  • Podroben opis
   Originalni naslov:
   Obravnave deželnega zbora v Ljubljani od 26. novembra 1873 do 13. januarja 1874.