Brežice v predmarčni dobi

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2016
Založnik(i): Univerza v Ljubljani; Filozofska fakulteta, Ljubljana
Soavtor(ji): Irena Selišnik (mentor)


 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/36097
  • dcterms:title
   • Brežice v predmarčni dobi
  • dcterms:creator
   • Veronika Škofljanec Jagodic
  • dcterms:subject
   • Brežice
   • predmarčna doba
   • urbano naselje
   • meja
   • franciscejski kataster
   • Göthova topografija
   • Historisch Topographisches Lexicon von Steyermark
   • Brežice
   • Vormärz
   • urban settlement
   • border
   • Franciscean cadastre
   • Topography of G. Göth
  • dcterms:abstract
   • Brežice so bile v predmarčni dobi urbano trgovsko in obrtno središče svoje okolice. Kraj pa je zaznamovala bližina meje s sosednjima Kranjsko in Ogrsko oz. Hrvaško. V pričujoči nalogi so Brežice predstavljene kot take, predvsem na podlagi statističnih virov. Kot temeljni vir je bil uporabljen operat franciscejskega katastra za katastrske občine okrajne gosposke Brežice, druga glavna vira pa sta Historisch Topographisches Lexicon von Steyermark1Karla Schmutza in Göthova topografija. O Brežicah v predmarčni dobi lahko govorimo kot o urbanem središču, kljub nekaterim ruralnim elementom. V Brežicah je bilo čutiti vpliv, ki sta ga imeli bližnji meji s Kranjsko in Hrvaško. Stiki preko meja so bili pogosti, njihova narava je imela zlasti gospodarsko vlogo. Dosti je bilo trgovinskih stikov, skupnega izkoriščanja naravnih virov in lastništva zemlje na različnih straneh meje, zagotovo pa je imela bližina meja vpliv tudi na ljudski značaj.
   • In the time of Vormärz Brežice was the urban center of the local trade and craft. The town was marked by the closeness of the border with neighboring Carniola and Croatia. In this paper Brežice is presented as such, chiefly on the basis of statistical sources. Franciscean cadastre was used as the foremost source; other main sources were Historisch Topographisches Lexicon von Steyermark by Carl Schmutz and Topography of G. Göth. Brežice in Vormärz could be marked as an urban center in spite of the presence of certain rural elements. The influence of nearby borders was apparent. There was regular contact between both sides of the border, its nature mainly economic. There were many commercial relations, common exploitation of natural resources, land ownership on both sides of the border and the nearby border certainly also had an influence on the people’s character.
  • dcterms:publisher
   • Univerza v Ljubljani; Filozofska fakulteta, Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Irena Selišnik (mentor)
  • dcterms:date
   • 2016
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv