Prispevki za zgodovino delavskega gibanja, 1974, št. 1-2

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1974
Založnik(i): Inštitut za zgodovino delavskega gibanja, Ljubljana
Soavtor(ji): Tone Ferenc (odgovorni urednik)
Posamezni prispevki:
 • Marijan Britovšek: Lenin in krize v RKF(b) v letih od 1918 do 1921
 • Janko Liška: Ustanovitev „Vzajemnosti" 1909
 • Miroslav Stiplovšek: Programska in organizacijska prizadevanja slovenskih političnih strank za pridobitev kmečkih množic 1918 - 1920
 • France Kresal: Vojni invalidi in njih socialnopolitični položaj v stari Jugoslaviji
 • Milica Kacin Wohinz: Poslanci Jugoslovenske narodne stranke v italijanskem parlamentu v predfašistični dobi
 • Alenka Nedog: Protidraginjske akcije v Sloveniji leta 1940
 • Tone Ferenc: Vprašanje priključitve zasedenih slovenskih pokrajin nemškemu rajhu
 • France Škerl: Jugoslovanska ideja pri Slovencih v dobi narodnoosvobodilnega boja do drugega zasedanja AVNOJ
 • Tone Zorn: Zapiski, Kaerntner Heimatbund v letih 1935-1942
 • Jože Šorn: Historična dokumentacija, Zasliševanje tkalcev in delovni red iz leta 1730
 • Tone Ferenc: Historična dokumentacija, Kaerntner Heimatbund in njegov voditelj v službi nacizma
 • Miloš Rybař: Historična dokumentacija, Poročilo nemškega učitelja o spopadu na Gračnici 12. 2. 1944
 • Tone Ferenc: Historična dokumentacija, Dokument o okupatorjevih operacijah v Sloveniji leta 1944
 • Janko Prunk: Posvetovanja, Zapis o IX. mednarodni konferenci zgodovinarjev v Linzu od 11. do 15. septembra 1973
 • Franc Rozman: Posvetovanja, Mednarodna znanstvena konferenca v Neudoerflu pri Wiener Neustadtu od 17. - 19. 4. 1974 ob 100-letnici neudoerflskega kongresa
 • Franc Rozman: Posvetovanja, Mednarodni kulturnozgodovinski simpozij Mogersdorf 1974 od 1. - 5. julija 1974 v Sisku
 • Stane Granda: Ocene in poročila, Igor Karaman, Privreda i društvo Hrvatske u 19. stoljeću
 • Stane Granda: Ocene in poročila, Dr. Ivan Kovačević, Ekonomski položaj radničke klase u Hrvatskoj i Slavoniji 1867-1914
 • Franc Rozman: Ocene in poročila, Desanka Savićević: Društvena i politička teorija i kritika u radovima Dimitrija Tucovića
 • Nataša Kandus: Ocene in poročila, Andrej Mitrović, Jugoslavija na konferenciji mira. 1919-1920
 • Marjeta Adamič: Ocene in poročila, Labinska republika 1921, Zbornik radova - problemi sjevernog Jadrana, svezak 2
 • Vesna Čuk: Ocene in poročila, Kiszling Rudolf, Die militaerischee Vereinbarungen der Kleinen Entente 1929-1937
 • Tone Zorn: Ocene in poročila, Arnold Reisberg, Februar 1934, Hintergruende und Folgen
 • Tone Zorn: Ocene in poročila, Franz Goldner, Die oesterreichische Emigration 1938 bis 1945
 • Tone Zorn: Ocene in poročila, Dietrich A. Loeber, Diktierte Option. Die Umsiedlung der Deutsch-Balten aus Estland und Lettland 1939-1941
 • Janez Peršič: Ocene in poročila, I procesi di Mosca (1936-1938)
 • Boris Mlakar: Ocene in poročila, Vid Vremec, Andrej Manfreda, kobariški protifafist in drugi
 • Anka Vidovič Miklavčič: Ocene in poročila, Jože Bajec, Slovenski časniki in časopisi 1937-1945
 • Marija Oblak Čarni: Ocene in poročila, Branko Kovačević, Omladina Jugoslavije u 1941. godini
 • Tone Ferenc: Ocene in poročila, Zbornik dokumenata i podataka o narodnooslobodilačkom ratu jugoslovenskih naroda
 • Janez Peršič: Ocene in poročila, Leon Poliakov, Il nazismo e lo sterminio degli Ebrei
 • Nada Kobal: Ocene in poročila, Dalla guerra fascista al campo di sterminio della Risiera (Od fašistične vojne do uničevalnega taborišča v Rižarni)
 • Boris Mlakar: Ocene in poročila, Božo Lazarević, Vazduhoplovstvo u narodnooslobodilačkom ratu 1941-1945
 • Nada Kobal: Ocene in poročila, William Craig, Enemy at the Gates - The Battle for Stalingrad
 • Štefka Zadnik: Ocene in poročila, Dore Klemenčič - Maj: Izgubljeni zapiski
 • Jože Krall: Ocene in poročila, Kliče Glavni štab
 • Tone Ferenc: Ocene in poročila, Jože Krall, Partizanske tiskarne na Slovenskem, II - primorske tiskarne
 • Sonja Reisp: Ocene in poročila, Počkar Jože in Marta Paulin-Brina: Pohod štirinajste divizije
 • Janez Stergar: Ocene in poročila, Materijalni i društveni razvoj SFR Jugoslavije 1947-1972; Družbeni razvoj SR Slovenije 1947-1972