Prispevki za zgodovino delavskega gibanja, 1971, št. 1-2

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1971
Založnik(i): Inštitut za zgodovino delavskega gibanja, Ljubljana
Soavtor(ji): Tone Ferenc (odgovorni urednik)
Posamezni prispevki:
 • France Škerl: Osvobodilna fronta in socialna preobrazba slovenskega naroda (1941-1943), Diskusija
 • Tone Ferenc: Osvobodilni boj slovenskega naroda in okupator, Diskusija
 • Marica Čepe: Ljubljana kot primer vseljudskega odpora, (Nekaj posebnih oblik narodnoosvobodilnega boja v Ljubljani), Diskusija
 • Viktor Smolej: Narodnoosvobodilni boj in slovenska kulturna tradicija
 • Zdravko Klanjšček: O strategiji in taktiki NOV in PO Slovenije, Diskusija
 • Marijan Britovšek: O zgodovini nastanka Komunističnega manifesta
 • Marijan Britovšek: Stališča Marxa, Engelsa in Internacionale do Komune
 • Jasna Fischer: Ljudski glas 1882-1885
 • Franc Rozman: Naši zapiski 1902-1904
 • Janko Prunk: Zveza delovnega ljudstva v Ljubljani za občinske volitve decembra 1922
 • Pavel Dobrila: Povezovanje slovenske mladine v protifašistično fronto v letih 1936-1941
 • Hubert Schara: K osvetlitvi nekaterih vprašanj o nacistični okupacijski politiki na zasedenih področjih Štajerske in Gorenjske
 • Jože Krall: Slovenske partizanske tiskarne v zadnjih nemških ofenzivah na Slovenskem
 • France Klopčič: Zapiski, Slovenska socialna demokracija in makedonsko vprašanje pred prvo svetovno vojno
 • Dušan Lukač: Zapiski, O ucešču predstavnika iz Slovenije u diskusiji u NRPJ o nacionalnom pitanju 1923. godine
 • Tone Zorn: Zapiski, Poskus pregona bratov Marcela in Jake Žorga iz Jugoslavije leta 1924
 • Janko Liška: Historična dokumentacija, O političnem, vzgojnem in književnem delu Jožeta Pahorja, (Ob izidu njegove razprave Iz boja slovenskega učiteljstva za neodvisnost)
 • Jože Pahor: Historična dokumentacija, Iz boja slovenskega učiteljstva za neodvisnost
 • Tone Zorn: Historična dokumentacija, Odmev zimmerwaldske konference v Avstro-Ogrski
 • Tone Ferenc: Historična dokumentacija, Pismo Edvarda Kardelja iz Srbije 17. oktobra 1941
 • Tone Zorn: O virih, Tiskani viri in literatura o koroškem vprašanju v letih 1920-1941
 • Hubert Schara: O virih, Urejanje fonda političnega komisarja in deželnega svetnika za okrožje Celje
 • France Škerl: In memoriam, Miroslav Luštek
 • Jože Krall: In memoriam, Darja Ravnihar
 • Jasna Fischer: Posvetovanja, Mednarodno znanstveno posvetovanje začetki socialističnega tiska na Balkanu 20. in 21. decembra 1971 v Beogradu
 • Janko Prunk: Posvetovanja, VII. mednarodna konferenca zgodovinarjev delavskega gibanja v Linzu od 15. do 18. septembra 1971
 • Milica Kacin Wohinz: Posvetovanja, Znanstveni posvetovanji zgodovinarjev ob 50. obletnici uporov v Istri
 • Zdravko Klanjšček: Ustanove, Ob petindvajseti obletnici dela Vojaškega zgodovinskega inštituta
 • Jasna Fischer: Ocene in poročila, Pariška komuna 1871-1971
 • Franc Rozman: Ocene in poročila, Dictionnaire biographique du Mouvement ouvrier international I., Autriche
 • Anka Vidovič Miklavčič: Ocene in poročila, Janko Pleterski, Prva odločitev Slovencev za Jugoslavijo
 • Milica Kacin Wohinz: Ocene in poročila, Trieste Ottobre-Novembre 1918. Raccolta di documenti del tempo a cura di Salvatore Francesco Romano
 • Alenka Nedog: Ocene in poročila, Miha Marinko: Moji spomini
 • France Kresal: Ocene in poročila, Milorad Ašković, dr. Jerko Radmilović, Novica Petrović: Savez bankarskih, osiguravajućih, trgovačkih i industrijskih činovnika Jugoslavije - Botič - 1902-1941
 • Janko Liška: Ocene in poročila, Ob prispevku Štefana Kuharja k zgodovini gibanja kmetske mladine v Sloveniji med dvema vojnama
 • Nada Kobal: Ocene in poročila, Jugoslavija v Revue d'histoire de la deuxieme guerre mondiale
 • Josef Schröder: Ocene in poročila, Andreas Hillgruber, Hitlers Strategie. Politik und Kriegführung 1940-1941; Staatsmänner und Diplomaten bei Hitler. Vertrauliche Aufzeichnungen über Unterredungen mit Vertretern des Auslandes
 • Tone Ferenc: Ocene in poročila, Karl Stuhlpfarrer, Die Operationszonen »Alpenvorland« und »Adriatisches Küstenland« 1943-1945
 • Alenka Nedog: Bibliografija sodelavcev Inštituta za zgodovino delavskega gibanja 1970-1971