Prispevki za zgodovino delavskega gibanja, 1970, št. 1-2

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1970
Založnik(i): Inštitut za zgodovino delavskega gibanja, Ljubljana
Soavtor(ji): Bogdan Osolnik (odgovorni urednik)
Posamezni prispevki:
 • Marijan Britovšek: Lenin v boju za uresničenje revolucionarnih načel
 • France Kresal: Delavsko zadružništvo na Slovenskem
 • France Kresal: Delavstvo med gospodarsko krizo na Slovenskem
 • France Škerl: O nekaterih specifičnih oblikah v narodni zavesti primorskih Slovencev v najnovejši dobi, zlasti v dobi NOB
 • Janko Pleterski: Historična dokumentacija, Stališča do mednarodnih dogodkov leta 1939, (Zunanjepolitični članki Edvarda Kardelja v času od 20. junija do 30. avgusta 1939)
 • Bogdan Osolnik: Posvetovanja, Posvetovanje o problemih zgodovinopisja novejše slovenske zgodovine in nalogah Inštituta za zgodovino delavskega gibanja
 • Fran Zwitter: Delo in pomen partizanskega Znanstvenega inštituta
 • Janez Vipotnik: Pozdravni govor
 • Bogdan Osolnik: 10 let dela Inštituta za zgodovino delavskega gibanja in njegovo mesto v slovenskem zgodovinopisju
 • France Škerl: Vloga in naloge pri raziskovanju novejše slovenske zgodovine
 • Bogo Grafenauer: Problemi in naloge slovenskega zgodovinopisja v zvezi z obdobjem do 1918
 • Miro Stiplovšek: Pregled dosedanjega raziskovanja slovenske zgodovine med dvema vojnama
 • Janko Pleterski: O deležu in vlogi slovenskega zgodovinopisja v preučevanju slovenskega narodnega vprašanja
 • Dušan Kermavner: O nekaterih spornih prijemih v slovenski politični zgodovini
 • France Škerl: Kratek oris dosedanjega raziskovanja dobe NOB v Sloveniji
 • Sergij Vilfan: Arhivski viri za zgodovino Slovencev 1848-1918
 • Jože Žontar: Arhivski viri za zgodovino Slovencev med leti 1918 in 1941
 • Tone Ferenc: Arhivsko gradivo za zgodovino osvobodilnega boja slovenskega naroda
 • Bogdan Osolnik et al.: Diskusija o referatih na posvetovanju, Sklepne ugotovitve udeležencev posvetovanja v Institutu za zgodovino delavskega gibanja
 • Miro Stiplovšek: O virih, O objavljanju virov za zgodovino Slovencev v okviru stare Jugoslavije (1918-1941)
 • Tone Zorn: Viri za zgodovino koroških Slovencev 1920-1938 (1941)
 • Nada Kobal: Sistem italijanske okupacijske oblasti v ljubljanski pokrajini od 1941 do 1943
 • Herbert Steiner: Viri za zgodovino jugoslovanskega delavskega gibanja v avstrijskih arhivih
 • Dušan Kermavner: O nekaterih aktih, navedenih v predhodnem seznamu
 • Pavel Dobrila: Zborovanja, Protifašistično gibanje mladine Jugoslavije 1936-1941
 • Franc Rozman: Zborovanja, Simpozij ob 70-letnici smrti Vase Pelagića v Sarajevu 8. in 9. dec. 1969
 • Franc Rozman: Ocene in poročila, Rudolf Neck, Arbeiterschaft und Staat im ersten Weltkrieg 1914-1918, I. in II.
 • France Škerl: Ocene in poročila, Vlado Strugar, Osvobodilna vojna v Jugoslaviji
 • Jasna Fischer: Ocene in poročila, Dušan Kermavner, Ivan Cankar in slovenska politika leta 1918
 • Pavel Dobrila: Ocene in poročila, Arthur Conte, Jalta - delitev sveta
 • Janko Prunk: Ocene in poročila, A G. Löwy, Die Weltgeschichte ist das Weltgericht. Bucharin: Vision des Kommunismus
 • Marjeta Adamič: Ocene in poročila, Jadranski zbornik, II.
 • Štefka Zadnik: Bibliografija o narodnoosvobodilnem boju Slovencev za leto 1966